User Tools

Site Tools


xml

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
xml [2016/04/10 15:35]
ene
xml [2016/04/12 13:27] (current)
ene
Line 1: Line 1:
-XML +====== ​XML ====== 
-ulfjan|2012/​07/​06 09:29:17+ 
 +{{tag>​filformat}}
  
 eXtensible Markup Language (XML) lanserades av [[http://​www.w3.org/​|World Wide Web Consortium (W3C)]] år 1998, med syftet att förenkla utbyte av data mellan olika informationssystem. Språket är utformat för att läsas av datorer, men är relativt enkelt att läsa även för människor. För att kunna läsa en XML fil, öppna filen i en vanlig textredigerare så som Notepad/​Anteckningar. eXtensible Markup Language (XML) lanserades av [[http://​www.w3.org/​|World Wide Web Consortium (W3C)]] år 1998, med syftet att förenkla utbyte av data mellan olika informationssystem. Språket är utformat för att läsas av datorer, men är relativt enkelt att läsa även för människor. För att kunna läsa en XML fil, öppna filen i en vanlig textredigerare så som Notepad/​Anteckningar.
xml.txt · Last modified: 2016/04/12 13:27 by ene