Användarverktyg

Webbverktyg


Sidmeny

Start
Huvudsidor
Kategorier
Geodata


Vad vill du veta mer om?

About Gisela
Adress till koordinat
Analys
API
ArcCatalog
ArcGIS
ArcScene
ArcToolbox i ArcGIS 10
Attributdata
Attributdata i ArcGIS 10
Attributdata i MapInfo
Att projicera data utan koordinatsystem i ArcGIS 10

Bebyggelsedata
Befolkningsdata
Befolkningsprognos
Blå kartan
Buffer

Calculate Geometry i ArcGIS 10
Centroid
Clip i ArcGIS 10
Color GIB2
Connect folder

Datafångst
Diagram
Digitala kartbiblioteket
Distance (Spatial Analyst Tools) i ArcGIS 10
DXF
Dynamisk konisk projektion

Editera i ArcGIS 10
Editera i MapInfo
Ekonomiska kartan
Exportera attributdata till Excel från ArcGIS 10
Export Data i ArcGIS 10

Fastighetskartan
Field Calculator i ArcGIS 10
Film
Fjällkartan
Fjärranalys
Flödeskarta
Fuzzy GIB2
Färgval
Föreläsningar

Generalstabskartan
Geodata
Geodatabas
Geoforum
Geographical data, datakällor
Geometric generalisation with IDRISI Taiga
Geometrisk generalisering i IDRISI Taiga
Geometrisk generalisering
Geometrisk generalisering i ArcGIS 10
Georeferencing with IDRISI Taiga
GET
GIS
GIS filformat
GIS projekt
Google Earth Engine
Google Earth
Google Maps
Google SketchUp
Google Fusion Tables
GPS
Gradnät med ArcGIS 10
GRID
Gröna kartan
GSD
Gula kartan

Handledning Kopiering och överföring av filer
Hantera projektion och koordinatsystem i ArcGIS 10
Häradskarta
HistoryPin
Huvudsidor
Hydrologiska analyser i ArcGIS 10
Höjddata

Idrisi
Importera GRID till ArcGIS 10
Interpolering
Isaritmkarta

Join by Spatial Location i ArcGIS 10
Join from a table med ArcGIS 10
JPEG

Kanteffekter
Karta
Kartbladssystem 2007
Kartering
Kartogram
Kartprojektion
Kategorier
KG2204 3
KG2204 4
Klippa i MapInfo
KML med ArcGIS 10
KML med Google Earth 6
KML och KMZ
KML GIB2
Kom igang med ArcGIS
Kontakt
Konvertera mellan olika typer av geometriska vektorformat
Konvertera vektorfiler till tab MapInfoformat
Konvertera X och Y koordinater till linjer i vektorformat
Koordinatsystem
Koordinat till punkt med ArcGIS 10
Koropletkarta

Lab1 GIB1 HT12
Lab Point to Polygon and Point to Raster
Lantmäteriets kartor
LAS
Layout View i ArcGIS 10
Lidar
Lutningsrelaterade analyser i ArcGIS 10
Lägg till attributdata
Lägg till data i ArcGIS 10
Lästips

MapBasic
MapInfo Professional
Markdata
MBX
Metadata
MIF MID
ModelBuilder och egen Toolbox i ArcGIS 10

NASA WorldWind
Nätverksanalys
Network dataset
Norrpil
Norrpil i ArcGIS 10 0
Norrpil i MapInfo 10

Om Gisela
Ordlista

Positionering
Presentation
Prickkarta
Projicera data
Python

QGIS
Quiz

Raster from IDRISI Taiga to MapInfo 10
Raster till vektor i ArcGIS 10
Rasterdata
Raster calculator
Redigera i wikin
Referenskarta
Rektifiera i Google Earth 6
Rektifiera
Rektifiera i ArcGIS 10
Roda kartan
RT38
RT90
Rumslig kvantifiering

Saccess
Satellitnavigering
Scale with ArcGIS 10
Select i ArcGIS 10
Select i MapInfo
SGU
SHP
Siktrelaterade analyser i ArcGIS 10
Skala
Skalstock i ArcGIS 10
Skapa en buffer i ArcGIS 10
Skapa en buffer i MapInfo 10
Skapa vektordata i Google Earth 6
Skapa vektordata i MapInfo 10
Skapa tredimensionella kartor i ArcScene 10
Skapa tredimensionell höjdmodell i 3DEM
Skapa vektordata i ArcGIS 10
Svenska statens kartor genom tiderna
Sweref99
Symbolkarta

TAB
Tabell
Table of Contents i ArcGIS 10
Teckenförklaring i ArcGIS 10
Teckenförklaring i MapInfo 10
Teckenförklaring
Tematisk karta i ArcGIS 10
Tematisk karta
Terrangkartan
Terrängskuggning med ArcGIS 10
Text på kartan
Text till kolumner med Excel
TFW
TIFF
Tips ArcGIS 10
Tips Google Earth 6
Tips MapInfo 10
Tips Idrisi Taiga
Tool Not Licensed i ArcGIS 10
Topografiska kartan
Topografisk karta
Triangulering
Tyvekkartor

Utforska kartlager i ArcGIS

Vector from IDRISI Taiga to ArcGIS 10
Vector from MapInfo 10 to IDRISI Taiga
Vector to raster with IDRISI Taiga
Vectorisation with MapInfo 10
Vektor till raster i ArcGIS 10
Vektordata
Vektor till raster i IDRISI Taiga
Verktygsfalt
Visualisering av höjddata genom tiderna
Visuell hierarki
Vägdata
Vägkartan

Web GIB2
Web resources for An Introduction to Geographical information systems
WGS84
WMS

XML
X och Y koordinater till punkter i MapInfo

Överlagringsanalys
Översiktskartan

vagdata

Vägdata

Olika typer av vägdata

På grund av vägars långsträckta struktur brukar linjer betraktas som ett bra sett att representera dem. Polygoner (ytor) kan dock vara relevant i mycket storskaliga kartor där inte bara vägens sträckning utan också den yta den tar upp är relevant.

Då vägnät skall analyseras kan raster ibland vara fördelaktigt att använda. Beskrivningar för att göra om vektordata till raster i olika programvaror finns via länkarna nedan:

Dataresurser

Sveriges vägar som linjer i Shape format (SHP) finns att ladda ner från GSD. Observera att samtliga av lantmateriets kartor som går att ladda ner som SHP innehåller vägdata, alltså inte bara Vägkartan. Det som skiljer kartorna åt är skalan och därför också genaraliseringsnivån. I översiktskartan finns helt enkelt inte varje liten gata med, medan det är fallet i Fastighetskartan.

Filerna från Digitala kartbiblioteket som innehåller VL (exempelvis VL_trk för Terrängkartan eller fast_VL för Fastighetskartan) är de som innehåller vägdata. Filen som innehåller VO inehåller övriga vägar, så som gångstigar och cykelbanor.

Som attributdata till vägdata från GSD finns bland annat kategorikod (KKOD), kategori, vägnummer och längd. Det finns i filen ingen direkt uppgift om hastighetsbegränsningarna på vägarna, även om det för olika kategorier av vägar (och därmed för olika KKOD:er går att uppskatta hastigheten det torde röra sig om). Om man verkligen vill ha de exakta hastighetsbegränsningarna går det att finna i Trafikverkets karttjänst Information om vägar.

Analysera vägdata

Ett vanligt sätt att analysera vägar är att betrakta vägarna som ett nätverk för transport och ta reda på sådant som avstånd från platser längs vägnätet eller tid det tar att ta sig från platser om man färdas längs vägnätet.

Sådana typer av analyser kräver att man gör om vägnätet till ett kostnadsraster. Mer om analysmetoderna ges via länkarna nedan.

Ett annat vanligt sätt att använda vägar i en analys är att skapa en buffer runt vägarna. Detta om man vill veta exempelvis vilka områden som ligger inom (eller bortom) hundra meter från en motorväg. Instruktioner för att skapa buffrar ges via länkarna nedan.

Ett effektivt sätt att använda vägdata är att göra nätverksanalyser. En sådan görs genom att vägdatan byggs ihop till ett nätverk med verktyget Network Analyst. Med verktyget kan man enkelt beräkna snabbaste vägen mellan två eller flera punkter, serviceytor med hänsyn till tid längst med vägnätet och så vidare.

vagdata.txt · Senast uppdaterad: 2016/04/12 13:25 (extern redigering)