Användarverktyg

Webbverktyg


Sidmeny

Start
Huvudsidor
Kategorier
Geodata


Vad vill du veta mer om?

About Gisela
Adress till koordinat
Analys
API
ArcCatalog
ArcGIS
ArcScene
ArcToolbox i ArcGIS 10
Attributdata
Attributdata i ArcGIS 10
Attributdata i MapInfo
Att projicera data utan koordinatsystem i ArcGIS 10

Bebyggelsedata
Befolkningsdata
Befolkningsprognos
Blå kartan
Buffer

Calculate Geometry i ArcGIS 10
Centroid
Clip i ArcGIS 10
Color GIB2
Connect folder

Datafångst
Diagram
Digitala kartbiblioteket
Distance (Spatial Analyst Tools) i ArcGIS 10
DXF
Dynamisk konisk projektion

Editera i ArcGIS 10
Editera i MapInfo
Ekonomiska kartan
Exportera attributdata till Excel från ArcGIS 10
Export Data i ArcGIS 10

Fastighetskartan
Field Calculator i ArcGIS 10
Film
Fjällkartan
Fjärranalys
Flödeskarta
Fuzzy GIB2
Färgval
Föreläsningar

Generalstabskartan
Geodata
Geodatabas
Geoforum
Geographical data, datakällor
Geometric generalisation with IDRISI Taiga
Geometrisk generalisering i IDRISI Taiga
Geometrisk generalisering
Geometrisk generalisering i ArcGIS 10
Georeferencing with IDRISI Taiga
GET
GIS
GIS filformat
GIS projekt
Google Earth Engine
Google Earth
Google Maps
Google SketchUp
Google Fusion Tables
GPS
Gradnät med ArcGIS 10
GRID
Gröna kartan
GSD
Gula kartan

Handledning Kopiering och överföring av filer
Hantera projektion och koordinatsystem i ArcGIS 10
Häradskarta
HistoryPin
Huvudsidor
Hydrologiska analyser i ArcGIS 10
Höjddata

Idrisi
Importera GRID till ArcGIS 10
Interpolering
Isaritmkarta

Join by Spatial Location i ArcGIS 10
Join from a table med ArcGIS 10
JPEG

Kanteffekter
Karta
Kartbladssystem 2007
Kartering
Kartogram
Kartprojektion
Kategorier
KG2204 3
KG2204 4
Klippa i MapInfo
KML med ArcGIS 10
KML med Google Earth 6
KML och KMZ
KML GIB2
Kom igang med ArcGIS
Kontakt
Konvertera mellan olika typer av geometriska vektorformat
Konvertera vektorfiler till tab MapInfoformat
Konvertera X och Y koordinater till linjer i vektorformat
Koordinatsystem
Koordinat till punkt med ArcGIS 10
Koropletkarta

Lab1 GIB1 HT12
Lab Point to Polygon and Point to Raster
Lantmäteriets kartor
LAS
Layout View i ArcGIS 10
Lidar
Lutningsrelaterade analyser i ArcGIS 10
Lägg till attributdata
Lägg till data i ArcGIS 10
Lästips

MapBasic
MapInfo Professional
Markdata
MBX
Metadata
MIF MID
ModelBuilder och egen Toolbox i ArcGIS 10

NASA WorldWind
Nätverksanalys
Network dataset
Norrpil
Norrpil i ArcGIS 10 0
Norrpil i MapInfo 10

Om Gisela
Ordlista

Positionering
Presentation
Prickkarta
Projicera data
Python

QGIS
Quiz

Raster from IDRISI Taiga to MapInfo 10
Raster till vektor i ArcGIS 10
Rasterdata
Raster calculator
Redigera i wikin
Referenskarta
Rektifiera i Google Earth 6
Rektifiera
Rektifiera i ArcGIS 10
Roda kartan
RT38
RT90
Rumslig kvantifiering

Saccess
Satellitnavigering
Scale with ArcGIS 10
Select i ArcGIS 10
Select i MapInfo
SGU
SHP
Siktrelaterade analyser i ArcGIS 10
Skala
Skalstock i ArcGIS 10
Skapa en buffer i ArcGIS 10
Skapa en buffer i MapInfo 10
Skapa vektordata i Google Earth 6
Skapa vektordata i MapInfo 10
Skapa tredimensionella kartor i ArcScene 10
Skapa tredimensionell höjdmodell i 3DEM
Skapa vektordata i ArcGIS 10
Svenska statens kartor genom tiderna
Sweref99
Symbolkarta

TAB
Tabell
Table of Contents i ArcGIS 10
Teckenförklaring i ArcGIS 10
Teckenförklaring i MapInfo 10
Teckenförklaring
Tematisk karta i ArcGIS 10
Tematisk karta
Terrangkartan
Terrängskuggning med ArcGIS 10
Text på kartan
Text till kolumner med Excel
TFW
TIFF
Tips ArcGIS 10
Tips Google Earth 6
Tips MapInfo 10
Tips Idrisi Taiga
Tool Not Licensed i ArcGIS 10
Topografiska kartan
Topografisk karta
Triangulering
Tyvekkartor

Utforska kartlager i ArcGIS

Vector from IDRISI Taiga to ArcGIS 10
Vector from MapInfo 10 to IDRISI Taiga
Vector to raster with IDRISI Taiga
Vectorisation with MapInfo 10
Vektor till raster i ArcGIS 10
Vektordata
Vektor till raster i IDRISI Taiga
Verktygsfalt
Visualisering av höjddata genom tiderna
Visuell hierarki
Vägdata
Vägkartan

Web GIB2
Web resources for An Introduction to Geographical information systems
WGS84
WMS

XML
X och Y koordinater till punkter i MapInfo

Överlagringsanalys
Översiktskartan

utforska_kartlager_i_arcgis

Utforska kartlager i ArcGIS 10

Du kan utforska en fil du lagt till genom att högerklicka på lagret i Table of Contents:

Open Attribute Table visar den attributdata som är kopplad till geografiska objekt, och är särskilt användbar vid arbete med vektordata.

Genom att klicka på Joins and Relates > Join kan exempelvis geografiska objekt kopplas till data i en tabell, eller till geografiska objekt i ett annat lager.

Genom att klicka på Zoom To Layer anpassas kartbilden och zoomas in/ut för att visa hela detta lager.

Via Data > Export Data kan du exportera alla eller valda geografiska objekt i lagret, exempelvis till en ny shapefil eller till Excel.

Under Properties längst ner i listan finns en meny med ett antal flikar innehållande information om filen samt olika funktioner för att behandla och visualisera informationen i kartlagret. Under Source visas bl.a. koordinatsystem, mellan vilka koordinater den geografiska information i filen utbreder sig samt var filen är sparad. (Inga filer sparas i ArcMap, endast genvägar till dem.) Under Display kan lagret exempelvis göra transparent. Under fliken Symbology kan du ställa in hur data i lagret ska visualiseras. I rutan Show till vänster väljs vilka attribut som ska visas kartbilden. Här finns exempelvis Categories och Quantities med ett antal alternativ för att göra tematiska kartor. Vid Quantities ges även alternativ gällande klassificering av data. Under Symbology väljer du också färgsättning av kartan. (Detta kan även göras genom att klicka på symbolen eller färgrutan under lagret i Table Of Contents.) Under fliken Labels i Properties kan du välja att skriva ut attributdata som text i kartbilden. Välj den kolumn du önskar visa data från i listan vid Label Field, sedan OK. Om texten ännu inte visas, högerklicka på lagret i Table Of Contents igen, och klicka på Label Features.

Ett vanligt problem i ArcGIS som kan uppstå då du öppnar ett befintligt projekt (.mxd) är att programmet inte hittar kartfilerna. Efter filernas namn i Table Of Contents visas då ett rött litet utropstecken. Detta beror gärna på att du flyttat filerna, eller arbetar mot en extern hårddisk och bytt dator. Detta åtgärdas enkelt genom att högerklicka på ett kartlager med utropstecken och välj

Data > Repair Data Source

Navigera fram till den katalog där filen är sparad, markera den och klicka på Add. Nu ska det röda utropstecknet ha försvunnit och filen ritas i kartvyn i ArcMap. Notera att om flera filer med utropstecken sparats i samma katalog, räcker det att genomföra Repai Data Source på en av dem så följer även resten med.

Om du inte hittar katalogen i fråga, kontrollera att den är kopplad till programmet.

Ibland kan det vara till hjälp att granska filens gamla datakälla genom att högerklicka på lagret med utropstecken och välj

Properties > Source

Efter Location visas var kartfilen tidigare hade sparats. Denna genväg är som bekant nu felaktig, men detta kan ibland ge ledtrådar gällande vilken plats filen nu sparats.

utforska_kartlager_i_arcgis.txt · Senast uppdaterad: 2016/04/12 13:19 (extern redigering)