User Tools

Site Tools


triangulering

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
triangulering [2016/04/10 14:24]
ene
triangulering [2016/04/12 13:18] (current)
ene
Line 1: Line 1:
 ====== Triangulering ====== ====== Triangulering ======
 +{{tag>​datakällor geodesi kartografi datafångst}}
  
 Triangulering handlar vad gäller [[Positionering|positionering]] om att kunna bestämma en plats läge i relation till andra kända platser utan att mäta avståndet till dem, utan istället genom att mäta vinklar. Triangulering handlar vad gäller [[Positionering|positionering]] om att kunna bestämma en plats läge i relation till andra kända platser utan att mäta avståndet till dem, utan istället genom att mäta vinklar.
triangulering.txt · Last modified: 2016/04/12 13:18 by ene