Användarverktyg

Webbverktyg


Sidmeny

Start
Huvudsidor
Kategorier
Geodata


Vad vill du veta mer om?

About Gisela
Adress till koordinat
Analys
API
ArcCatalog
ArcGIS
ArcScene
ArcToolbox i ArcGIS 10
Attributdata
Attributdata i ArcGIS 10
Attributdata i MapInfo
Att projicera data utan koordinatsystem i ArcGIS 10

Bebyggelsedata
Befolkningsdata
Befolkningsprognos
Blå kartan
Buffer

Calculate Geometry i ArcGIS 10
Centroid
Clip i ArcGIS 10
Color GIB2
Connect folder

Datafångst
Diagram
Digitala kartbiblioteket
Distance (Spatial Analyst Tools) i ArcGIS 10
DXF
Dynamisk konisk projektion

Editera i ArcGIS 10
Editera i MapInfo
Ekonomiska kartan
Exportera attributdata till Excel från ArcGIS 10
Export Data i ArcGIS 10

Fastighetskartan
Field Calculator i ArcGIS 10
Film
Fjällkartan
Fjärranalys
Flödeskarta
Fuzzy GIB2
Färgval
Föreläsningar

Generalstabskartan
Geodata
Geodatabas
Geoforum
Geographical data, datakällor
Geometric generalisation with IDRISI Taiga
Geometrisk generalisering i IDRISI Taiga
Geometrisk generalisering
Geometrisk generalisering i ArcGIS 10
Georeferencing with IDRISI Taiga
GET
GIS
GIS filformat
GIS projekt
Google Earth Engine
Google Earth
Google Maps
Google SketchUp
Google Fusion Tables
GPS
Gradnät med ArcGIS 10
GRID
Gröna kartan
GSD
Gula kartan

Handledning Kopiering och överföring av filer
Hantera projektion och koordinatsystem i ArcGIS 10
Häradskarta
HistoryPin
Huvudsidor
Hydrologiska analyser i ArcGIS 10
Höjddata

Idrisi
Importera GRID till ArcGIS 10
Interpolering
Isaritmkarta

Join by Spatial Location i ArcGIS 10
Join from a table med ArcGIS 10
JPEG

Kanteffekter
Karta
Kartbladssystem 2007
Kartering
Kartogram
Kartprojektion
Kategorier
KG2204 3
KG2204 4
Klippa i MapInfo
KML med ArcGIS 10
KML med Google Earth 6
KML och KMZ
KML GIB2
Kom igang med ArcGIS
Kontakt
Konvertera mellan olika typer av geometriska vektorformat
Konvertera vektorfiler till tab MapInfoformat
Konvertera X och Y koordinater till linjer i vektorformat
Koordinatsystem
Koordinat till punkt med ArcGIS 10
Koropletkarta

Lab1 GIB1 HT12
Lab Point to Polygon and Point to Raster
Lantmäteriets kartor
LAS
Layout View i ArcGIS 10
Lidar
Lutningsrelaterade analyser i ArcGIS 10
Lägg till attributdata
Lägg till data i ArcGIS 10
Lästips

MapBasic
MapInfo Professional
Markdata
MBX
Metadata
MIF MID
ModelBuilder och egen Toolbox i ArcGIS 10

NASA WorldWind
Nätverksanalys
Network dataset
Norrpil
Norrpil i ArcGIS 10 0
Norrpil i MapInfo 10

Om Gisela
Ordlista

Positionering
Presentation
Prickkarta
Projicera data
Python

QGIS
Quiz

Raster from IDRISI Taiga to MapInfo 10
Raster till vektor i ArcGIS 10
Rasterdata
Raster calculator
Redigera i wikin
Referenskarta
Rektifiera i Google Earth 6
Rektifiera
Rektifiera i ArcGIS 10
Roda kartan
RT38
RT90
Rumslig kvantifiering

Saccess
Satellitnavigering
Scale with ArcGIS 10
Select i ArcGIS 10
Select i MapInfo
SGU
SHP
Siktrelaterade analyser i ArcGIS 10
Skala
Skalstock i ArcGIS 10
Skapa en buffer i ArcGIS 10
Skapa en buffer i MapInfo 10
Skapa vektordata i Google Earth 6
Skapa vektordata i MapInfo 10
Skapa tredimensionella kartor i ArcScene 10
Skapa tredimensionell höjdmodell i 3DEM
Skapa vektordata i ArcGIS 10
Svenska statens kartor genom tiderna
Sweref99
Symbolkarta

TAB
Tabell
Table of Contents i ArcGIS 10
Teckenförklaring i ArcGIS 10
Teckenförklaring i MapInfo 10
Teckenförklaring
Tematisk karta i ArcGIS 10
Tematisk karta
Terrangkartan
Terrängskuggning med ArcGIS 10
Text på kartan
Text till kolumner med Excel
TFW
TIFF
Tips ArcGIS 10
Tips Google Earth 6
Tips MapInfo 10
Tips Idrisi Taiga
Tool Not Licensed i ArcGIS 10
Topografiska kartan
Topografisk karta
Triangulering
Tyvekkartor

Utforska kartlager i ArcGIS

Vector from IDRISI Taiga to ArcGIS 10
Vector from MapInfo 10 to IDRISI Taiga
Vector to raster with IDRISI Taiga
Vectorisation with MapInfo 10
Vektor till raster i ArcGIS 10
Vektordata
Vektor till raster i IDRISI Taiga
Verktygsfalt
Visualisering av höjddata genom tiderna
Visuell hierarki
Vägdata
Vägkartan

Web GIB2
Web resources for An Introduction to Geographical information systems
WGS84
WMS

XML
X och Y koordinater till punkter i MapInfo

Överlagringsanalys
Översiktskartan

tematisk_karta

Tematisk karta

Att presentera statistik för olika geografiska områden med hjälp av en så kallad tematisk karta, är ett vanligt och viktigt sätt att förmedla rumsliga mönster. Den tematiska kartan skiljer sig från referenskartan genom att vanligen bara lyfta fram ett eller ett par teman. Det finns olika slag av tematiska kartor:

De flesta tematiska kartor skapades i slutet av 1800 talet. De har blivit mycket enklare att skapa med hjälp av GIS, men grundprinciperna är desamma. Numera finns också diagramkartor, dvs diagram som placerats i en kartbild.

Användningen av tematiska kartor

hast.jpg

Betrakta exempelvis bilden till höger. Den visar fyra geografiska områden, där det i varje område finns ett antal hästar respektive personer. Bilden skulle kunna liknas med en prickkarta, eftersom varje ”prick” (i detta fall symboler) representerar en mängd av något. Fler symboler inom ett område betyder alltså att det inom området finns fler av det som symbolen representerar. En alternativ benämning som förekommer är bildstatistisk karta. Liknande karttyper används ibland för att exempelvis representera storlekar på arméer där en soldatfigur motsvarar ett visst antal soldater.

En proportionell symbolkarta visar i sin tur symbolers storlek hur mycket av något som finns inom området och en koropletkarta visar hur mycket det är av något i ett område genom att området får en färg som representerar den mängden. Nedan visas tre proportionerliga symbolkartor, vilka tillsammans redovisar samma information som kan utläsas ifrån bilden till höger.

propsymbol.jpg

Med hjälp av teckenförklaringarna som hör till vardera karta är det möjligt att tolka hur mycket symbolernas (i detta fall cirklarnas) storlek motsvarar. Men för den som är intresserad av hästars geografiska spridning säger kartan längst till vänster inte mer än att det finns en häst i varje område. Det blir dock mer intressant nu när vi har möjligheten att jämföra kartorna sida vid sida. Den central västra regionen har till exempel inte fler hästar än något av de andra områdena. Ändå förfaller den hästextrem på något vis eftersom den både har en liten befolkningsmängd och en liten yta, men ändå lika många hästar som de andra områdena.

Något vi kan göra för att systematiskt kunna jämföra häststatistiken med befolkningen och ytan för vartdera området är att normalisera antalet hästar med befolkningsmängden respektive ytan. Normalisering betyder helt enkelt att man dividerar (delar) de värden som man önskar normalisera med till exempel områdets befolkning (om man nu vill normalisera med befolkningen). Antalet hästar per person säger något om hur stor del av befolkningen som torde ha med hästar att göra medan hästar per yta säger något om hur mycket hästrelaterade aktiviteter torde påverka landskapet i området.

koroplet.jpg

koropletkartan här ovan visar antalet hästar normaliserat med områdets befolkningsmängd respektive områdets yta. Vad man kan se är att hästtätheten per person är som störst i den norra samt i det central västra området medan hästtätheten per yta är som störst i de båda centralt belägna områdena.

Notera att proportionella symbolkartor användes i exemplet ovan för att visa den totala mängden hästar, personer eller ytenheter inom vartdera området, medan koropletkartor användes för att visa intensitet (hästar per yta eller per person). Detta är ingen tillfällighet, utan det är just så dessa karttyper ska användas.

Skapa tematiska kartor

För att skapa tematiska kartor som presenterar statistik för olika områden krävs att man kopplar samman statistik med område. Länkarna nedan leder till instruktioner för hur detta görs i olika programvaror:

Vidare skall detta visualiseras, något som det finns mer information om via länkarna nedan:

tematisk_karta.txt · Senast uppdaterad: 2019/10/30 11:52 (extern redigering)