Användarverktyg

Webbverktyg


Sidmeny

Start
Huvudsidor
Kategorier
Geodata


Vad vill du veta mer om?

About Gisela
Adress till koordinat
Analys
API
ArcCatalog
ArcGIS
ArcScene
ArcToolbox i ArcGIS 10
Attributdata
Attributdata i ArcGIS 10
Attributdata i MapInfo
Att projicera data utan koordinatsystem i ArcGIS 10

Bebyggelsedata
Befolkningsdata
Befolkningsprognos
Blå kartan
Buffer

Calculate Geometry i ArcGIS 10
Centroid
Clip i ArcGIS 10
Color GIB2
Connect folder

Datafångst
Diagram
Digitala kartbiblioteket
Distance (Spatial Analyst Tools) i ArcGIS 10
DXF
Dynamisk konisk projektion

Editera i ArcGIS 10
Editera i MapInfo
Ekonomiska kartan
Exportera attributdata till Excel från ArcGIS 10
Export Data i ArcGIS 10

Fastighetskartan
Field Calculator i ArcGIS 10
Film
Fjällkartan
Fjärranalys
Flödeskarta
Fuzzy GIB2
Färgval
Föreläsningar

Generalstabskartan
Geodata
Geodatabas
Geoforum
Geographical data, datakällor
Geometric generalisation with IDRISI Taiga
Geometrisk generalisering i IDRISI Taiga
Geometrisk generalisering
Geometrisk generalisering i ArcGIS 10
Georeferencing with IDRISI Taiga
GET
GIS
GIS filformat
GIS projekt
Google Earth Engine
Google Earth
Google Maps
Google SketchUp
Google Fusion Tables
GPS
Gradnät med ArcGIS 10
GRID
Gröna kartan
GSD
Gula kartan

Handledning Kopiering och överföring av filer
Hantera projektion och koordinatsystem i ArcGIS 10
Häradskarta
HistoryPin
Huvudsidor
Hydrologiska analyser i ArcGIS 10
Höjddata

Idrisi
Importera GRID till ArcGIS 10
Interpolering
Isaritmkarta

Join by Spatial Location i ArcGIS 10
Join from a table med ArcGIS 10
JPEG

Kanteffekter
Karta
Kartbladssystem 2007
Kartering
Kartogram
Kartprojektion
Kategorier
KG2204 3
KG2204 4
Klippa i MapInfo
KML med ArcGIS 10
KML med Google Earth 6
KML och KMZ
KML GIB2
Kom igang med ArcGIS
Kontakt
Konvertera mellan olika typer av geometriska vektorformat
Konvertera vektorfiler till tab MapInfoformat
Konvertera X och Y koordinater till linjer i vektorformat
Koordinatsystem
Koordinat till punkt med ArcGIS 10
Koropletkarta

Lab1 GIB1 HT12
Lab Point to Polygon and Point to Raster
Lantmäteriets kartor
LAS
Layout View i ArcGIS 10
Lidar
Lutningsrelaterade analyser i ArcGIS 10
Lägg till attributdata
Lägg till data i ArcGIS 10
Lästips

MapBasic
MapInfo Professional
Markdata
MBX
Metadata
MIF MID
ModelBuilder och egen Toolbox i ArcGIS 10

NASA WorldWind
Nätverksanalys
Network dataset
Norrpil
Norrpil i ArcGIS 10 0
Norrpil i MapInfo 10

Om Gisela
Ordlista

Positionering
Presentation
Prickkarta
Projicera data
Python

QGIS
Quiz

Raster from IDRISI Taiga to MapInfo 10
Raster till vektor i ArcGIS 10
Rasterdata
Raster calculator
Redigera i wikin
Referenskarta
Rektifiera i Google Earth 6
Rektifiera
Rektifiera i ArcGIS 10
Roda kartan
RT38
RT90
Rumslig kvantifiering

Saccess
Satellitnavigering
Scale with ArcGIS 10
Select i ArcGIS 10
Select i MapInfo
SGU
SHP
Siktrelaterade analyser i ArcGIS 10
Skala
Skalstock i ArcGIS 10
Skapa en buffer i ArcGIS 10
Skapa en buffer i MapInfo 10
Skapa vektordata i Google Earth 6
Skapa vektordata i MapInfo 10
Skapa tredimensionella kartor i ArcScene 10
Skapa tredimensionell höjdmodell i 3DEM
Skapa vektordata i ArcGIS 10
Svenska statens kartor genom tiderna
Sweref99
Symbolkarta

TAB
Tabell
Table of Contents i ArcGIS 10
Teckenförklaring i ArcGIS 10
Teckenförklaring i MapInfo 10
Teckenförklaring
Tematisk karta i ArcGIS 10
Tematisk karta
Terrangkartan
Terrängskuggning med ArcGIS 10
Text på kartan
Text till kolumner med Excel
TFW
TIFF
Tips ArcGIS 10
Tips Google Earth 6
Tips MapInfo 10
Tips Idrisi Taiga
Tool Not Licensed i ArcGIS 10
Topografiska kartan
Topografisk karta
Triangulering
Tyvekkartor

Utforska kartlager i ArcGIS

Vector from IDRISI Taiga to ArcGIS 10
Vector from MapInfo 10 to IDRISI Taiga
Vector to raster with IDRISI Taiga
Vectorisation with MapInfo 10
Vektor till raster i ArcGIS 10
Vektordata
Vektor till raster i IDRISI Taiga
Verktygsfalt
Visualisering av höjddata genom tiderna
Visuell hierarki
Vägdata
Vägkartan

Web GIB2
Web resources for An Introduction to Geographical information systems
WGS84
WMS

XML
X och Y koordinater till punkter i MapInfo

Överlagringsanalys
Översiktskartan

svenska_statens_kartor_genom_tiderna

Svenska statens kartor genom tiderna

Svenska staten har stått bakom kartläggningen av landet sedan 1600 talets början. Till en början med översiktliga kartor över landet och mycket detaljerade kartor över gårdar, byar och städer. Efterhand kom regelrätta lantmäteriförrättningar att genomföras från slutet av 1600 talet. Många kartor skapades i samband med agrarsamhällets omvandlingen genom de skiften som genomfördes under 1700 och 1800 talen. De svenska städerna har också avsatt en stor mängd kartor, inte minst vid omplanering och grundandet av städer, men även som en löpande verksamhet för att få grepp om markägande och utnyttjande.

Tryckta kartor gjordes av dels av den militära delen av samhället genom det som senare kom att kallas generalstabens topografiska kår från början av 1800 talet, dels inom det civila samhället på Lantmäteriet som började göra ekonomiska kartor i mitten av 1800 talet. Det så kallade sockenkartverket, där endast ett fåtal kom att tryckas. Den civila och den militära verksamheten levde sida vid sida under stora delar av 1800 talet innan man slogs samman till Rikets allmänna kartverk. De militära kartorna var Topografiska kartor och alltjämt är Terrängkartan styrd av militära specifikationer.

Den civila karteringen tog fart genom ett beslut att göra en ekonomisk karta över landet. Den kallas idag vanligen häradskartan eller häradsekonomisk karta. Den gavs i sitt äldsta skede ut i kartblad som mostsvarade den administrativa indelningen härad under 1800 talets mitt. Senare kom den att ges ut i rektangelblad, som vi är vana att se tryckta kartor idag. Kartorna som trycktes i häradsformat var i skala 1:50 000 (1:100 000 i Norrbotten) och de innehöll uppgifter om markanvändning och bebyggelse. Gränserna var på traktnivå, dvs bygränser och inte enskilda fastigheter. Detta ledde till att staten inte ansåg att man kunde bekosta tryckningen av kartorna då de inte var riktiga ekonomiska kartor. Detta var en viktig anledning till att skalan ändrades till 1:20 000, där mer information kunde få plats. Karteringen i denna äldre stil fortsatte till 1930 talet och efter Andra Världskriget kom den att ersättas av den Ekonomiska kartan.

Lantmäteriets kartor gjordes om genom det så kallade designprogrammet på 1980 talet. Man tilldelade då alla kartor en färg. Det underlättade hanteringen av av kartorna. Som vi det laget hade blivit många olika versioner. Vad som menades med exempelvis äldre ekonomiska karta var inte enkelt då den gjorts i två olika omgångar på en del ställen och dessutom kallades den äldre kartan från 1800 talet också ekonomisk karta (häradskartan). Design programmet gäller inte längre, men färgerna har behållits på de moderna kartorna, vilket gör dem lättare att hitta se vidare i avsnittet om Lantmäteriets kartor.

De moderna allmänna kartorna som produceras har en lång historia och med några undantag kan man säga att de har närmare 200 års historisk utveckling bakom sig. Mycket har skett i tryckteknik och informationsinnehållet, men grunden att de i skalområdet från 1:10 000 upp till 1:20 000 har varit ekonomiska kartor de i skala 1:50 000 upp till 1:200 000 har varit militära topografiska kartor och de ännu storskaliga har varit översiktskartor kvarstår.

För mer ingående beskrivning av de moderna kartorna se sidan om Lantmäteriets kartor

Sveriges äldsta storskaliga kartor

Kartrummet

svenska_statens_kartor_genom_tiderna.txt · Senast uppdaterad: 2020/02/23 10:49 av Stefan Ene