User Tools

Site Tools


shp

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
shp [2016/04/09 14:24]
ene
shp [2016/04/12 12:54] (current)
ene
Line 1: Line 1:
 ====== SHP ====== ====== SHP ======
 +{{tag>​filformat arcgis}}
  
 Shape (SHP) är ett filformat för [[Vektordata|vektordata]] utvecklad av ESRI och används kanske framförallt i [[ArcGIS]]. Man brukar benämna den Shapefile eller ESRI Shapefile. Detta är lite missvisande då det krävs mer än en fil för att visa data. Det borde benämnas datastruktur för att inte lura användaren att tro att en fil räcker. Detta är något som gäller många GIS filstrukturer. Shape (SHP) är ett filformat för [[Vektordata|vektordata]] utvecklad av ESRI och används kanske framförallt i [[ArcGIS]]. Man brukar benämna den Shapefile eller ESRI Shapefile. Detta är lite missvisande då det krävs mer än en fil för att visa data. Det borde benämnas datastruktur för att inte lura användaren att tro att en fil räcker. Detta är något som gäller många GIS filstrukturer.
shp.txt · Last modified: 2016/04/12 12:54 by ene