User Tools

Site Tools


sgu

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
sgu [2016/04/09 14:21]
ene
sgu [2016/04/12 12:54] (current)
ene
Line 1: Line 1:
 ====== SGU ====== ====== SGU ======
 +{{tag>​datakällor granska datafångst}}
  
 Sveriges geologiska undersökning (SGU) har producerat kartor och rumslig information om geologi och kvartärgeologi sedan 1858. SGU har gett ut en rad olika kartserier och senare digitala data. Den mest spridda är troligen jordartskartan Serie Ae, som är resultatet av en mycket ​ Sveriges geologiska undersökning (SGU) har producerat kartor och rumslig information om geologi och kvartärgeologi sedan 1858. SGU har gett ut en rad olika kartserier och senare digitala data. Den mest spridda är troligen jordartskartan Serie Ae, som är resultatet av en mycket ​
sgu.txt · Last modified: 2016/04/12 12:54 by ene