Användarverktyg

Webbverktyg


Sidmeny

Start
Huvudsidor
Kategorier
Geodata


Vad vill du veta mer om?

About Gisela
Adress till koordinat
Analys
API
ArcCatalog
ArcGIS
ArcScene
ArcToolbox i ArcGIS 10
Attributdata
Attributdata i ArcGIS 10
Attributdata i MapInfo
Att projicera data utan koordinatsystem i ArcGIS 10

Bebyggelsedata
Befolkningsdata
Befolkningsprognos
Blå kartan
Buffer

Calculate Geometry i ArcGIS 10
Centroid
Clip i ArcGIS 10
Color GIB2
Connect folder

Datafångst
Diagram
Digitala kartbiblioteket
Distance (Spatial Analyst Tools) i ArcGIS 10
DXF
Dynamisk konisk projektion

Editera i ArcGIS 10
Editera i MapInfo
Ekonomiska kartan
Exportera attributdata till Excel från ArcGIS 10
Export Data i ArcGIS 10

Fastighetskartan
Field Calculator i ArcGIS 10
Film
Fjällkartan
Fjärranalys
Flödeskarta
Fuzzy GIB2
Färgval
Föreläsningar

Generalstabskartan
Geodata
Geodatabas
Geoforum
Geographical data, datakällor
Geometric generalisation with IDRISI Taiga
Geometrisk generalisering i IDRISI Taiga
Geometrisk generalisering
Geometrisk generalisering i ArcGIS 10
Georeferencing with IDRISI Taiga
GET
GIS
GIS filformat
GIS projekt
Google Earth Engine
Google Earth
Google Maps
Google SketchUp
Google Fusion Tables
GPS
Gradnät med ArcGIS 10
GRID
Gröna kartan
GSD
Gula kartan

Handledning Kopiering och överföring av filer
Hantera projektion och koordinatsystem i ArcGIS 10
Häradskarta
HistoryPin
Huvudsidor
Hydrologiska analyser i ArcGIS 10
Höjddata

Idrisi
Importera GRID till ArcGIS 10
Interpolering
Isaritmkarta

Join by Spatial Location i ArcGIS 10
Join from a table med ArcGIS 10
JPEG

Kanteffekter
Karta
Kartbladssystem 2007
Kartering
Kartogram
Kartprojektion
Kategorier
KG2204 3
KG2204 4
Klippa i MapInfo
KML med ArcGIS 10
KML med Google Earth 6
KML och KMZ
KML GIB2
Kom igang med ArcGIS
Kontakt
Konvertera mellan olika typer av geometriska vektorformat
Konvertera vektorfiler till tab MapInfoformat
Konvertera X och Y koordinater till linjer i vektorformat
Koordinatsystem
Koordinat till punkt med ArcGIS 10
Koropletkarta

Lab1 GIB1 HT12
Lab Point to Polygon and Point to Raster
Lantmäteriets kartor
LAS
Layout View i ArcGIS 10
Lidar
Lutningsrelaterade analyser i ArcGIS 10
Lägg till attributdata
Lägg till data i ArcGIS 10
Lästips

MapBasic
MapInfo Professional
Markdata
MBX
Metadata
MIF MID
ModelBuilder och egen Toolbox i ArcGIS 10

NASA WorldWind
Nätverksanalys
Network dataset
Norrpil
Norrpil i ArcGIS 10 0
Norrpil i MapInfo 10

Om Gisela
Ordlista

Positionering
Presentation
Prickkarta
Projicera data
Python

QGIS
Quiz

Raster from IDRISI Taiga to MapInfo 10
Raster till vektor i ArcGIS 10
Rasterdata
Raster calculator
Redigera i wikin
Referenskarta
Rektifiera i Google Earth 6
Rektifiera
Rektifiera i ArcGIS 10
Roda kartan
RT38
RT90
Rumslig kvantifiering

Saccess
Satellitnavigering
Scale with ArcGIS 10
Select i ArcGIS 10
Select i MapInfo
SGU
SHP
Siktrelaterade analyser i ArcGIS 10
Skala
Skalstock i ArcGIS 10
Skapa en buffer i ArcGIS 10
Skapa en buffer i MapInfo 10
Skapa vektordata i Google Earth 6
Skapa vektordata i MapInfo 10
Skapa tredimensionella kartor i ArcScene 10
Skapa tredimensionell höjdmodell i 3DEM
Skapa vektordata i ArcGIS 10
Svenska statens kartor genom tiderna
Sweref99
Symbolkarta

TAB
Tabell
Table of Contents i ArcGIS 10
Teckenförklaring i ArcGIS 10
Teckenförklaring i MapInfo 10
Teckenförklaring
Tematisk karta i ArcGIS 10
Tematisk karta
Terrangkartan
Terrängskuggning med ArcGIS 10
Text på kartan
Text till kolumner med Excel
TFW
TIFF
Tips ArcGIS 10
Tips Google Earth 6
Tips MapInfo 10
Tips Idrisi Taiga
Tool Not Licensed i ArcGIS 10
Topografiska kartan
Topografisk karta
Triangulering
Tyvekkartor

Utforska kartlager i ArcGIS

Vector from IDRISI Taiga to ArcGIS 10
Vector from MapInfo 10 to IDRISI Taiga
Vector to raster with IDRISI Taiga
Vectorisation with MapInfo 10
Vektor till raster i ArcGIS 10
Vektordata
Vektor till raster i IDRISI Taiga
Verktygsfalt
Visualisering av höjddata genom tiderna
Visuell hierarki
Vägdata
Vägkartan

Web GIB2
Web resources for An Introduction to Geographical information systems
WGS84
WMS

XML
X och Y koordinater till punkter i MapInfo

Överlagringsanalys
Översiktskartan

select_i_arcgis_10

Select i ArcGIS 10

Det finns olika sätt att välja objekt i ArcGIS 10 (här kan du läsa om att välja objekt i MapInfo). Det är exempelvis möjligt att markera objekt efter deras egenskaper i attributdata, men även utifrån ett objekts geografiska placering.

Select By Attributes

Klicka på

Selection > Select By Attributes

I rutan som kommer upp kan objekt markeras genom att skriva uttryck i SQL. Överst i rutan väljer du:

Layer: Det lager du ska markera objekt i

Method: Här ska det stå Create a new selection

I rutan under Methods visas titlarna till det valda lagrets attributdata. I exemplet till höger har vektorlagret Exempel valts , vilket innefattar data över markanvändning under ”KATEGORI”. Genom ett SQL uttryck ska alla objekt som representerar barr och blandskog markeras. Detta erhålls genom att dubbelklicka på den kategori med attribut som önskas markeras; i detta fall ”KATEGORI”. Notera att titeln dyker upp i den nedersta rutan. Klicka sedan på = följt av Get Unique Values. I rutan till höger i mitten ska nu alla de attribut som finns i kategorin visas, för detta exempel marktyper. Klicka på den typ attribut du önskar markera. (Här har 'Skog, barr och blandskog' markerats). Om du är nöjd med detta urval, klicka på Apply.

Som framgår av de tecken som visas i rutan finns dock ett antal alternativ för att skapa SQL uttryck. Exempelvis kan fler attribut markeras under samma kategori. Om även vektorer vilka representerar lövskog ska markeras, klicka på

Or > ”KATEGORI” > = > 'Lövskog'

Glöm inte att klicka på Apply efter att ha redigerat uttrycket. Genom att klicka på Verify kan du även kontrollera att uttrycket är korrekt skrivet och fungerar. För ytterligare information gällande användning av SQL uttryck, besök ArcGIS Resource Center.

Det går även att öppna Select By Attributes genom att högerklicka på önskat lager i Table of Contents och öppna Attribute Table. Klicka på ikonen med ett vitt papper uppe i vänstra hörnet i rutan som kommer upp, och välj Select By Attributes.

Select By Location

Genom Select By Location är det möjligt att markera objekt i ett lager utifrån objekt i ett annat lager. Som exempel beskrivs hur Select By Location kan användas för att ta reda på hur många byggnader som ligger i anslutning till en vattenyta. Bilden nedan visar tätorten Gävle som genomlöps av Gävleån.

Via Select By Location kan alla byggnader som ligger inom 50 meters avstånd markeras.

Klicka på

Selection > Select By Location

I rutan som kommer upp väljer du Selection method: select features from

Target layer(s): Klicka i det lager du vill markera i. (Här polygonlager med hus)

Source Layer: Välj det lager som objekt ska markeras utifrån. (Här polygonlager med vattenytor)

Spatial selection method: Här finns ett antal alternativ. Förvalt är Target layer(s) features intersect the Source layer feature. Detta är inte intressant för detta exempel (och knappast sannolikt att många byggnader ligger på vattenytor). Istället väljs Target layer(s) features are within a distance of the Source layer feature.

Apply a search distance: Önskat avstånd om objekten inte överlappar. (Här 50 meter)

Klicka på OK.

En bra och tydlig förklaring av de olika alternativ som ges under Spatial selection method hittar du på ArcGIS Resource Center.

Inom det utsnitt över Gävle som använts som exempel fanns hela 615 byggnader inom 50 meters avstånd från vattenytor. Dessa byggnader har i kartbilden nedan markerats med cyanblå färg. Observera att detta inte endast gäller Gävleån, utan också hav och andra mindre vattenytor. Denna typ av information kan användas exempelvis för att bygga beredskap inför översvämningar.

Om du har möjlighet att välja mellan punkter och polygoner (exempelvis gällande fastigheter) är polygoner att föredra, eftersom punkter saknar utbredning. Om du arbetar med punkter och linjer kan en buffer skapas kring dessa för att skapa en yta. Se annars till att välja lämplig metod under ''Spatial selection method''. )

select_i_arcgis_10.txt · Senast uppdaterad: 2016/04/12 12:53 (extern redigering)