User Tools

Site Tools


rt90

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
rt90 [2016/04/09 13:53]
ene
rt90 [2016/04/12 12:51] (current)
ene
Line 1: Line 1:
 ====== RT90 ====== ====== RT90 ======
 +{{tag>​geodesi historik kartografi}}
  
 Äldre projektion och koordinatsystem (se vidare i avsnitten om [[Kartprojektion|kartprojektioner]] och [[Koordinatsystem|koordinatsystem]]). RT90 ersatte det äldre systemet [[RT38]] under 1980 talet. Skillnaden består i huvudsak i att RT90 är mycket mer noggrant mätt. Koordinatsystemet är ett rätvinkligt plant koordinatnät och brukar ha tillägget 2,5 GON V 0: 15, vilket beskriver att medelmeridianen ligger 2,5 grader väster om Stockholms gamla observatorium,​ det vill säga centralt rakt genom Sverige. Projektionen är en Gauss Krüger (Transversal Mercator), vilket innebär att de svenska kartorna är vinkelriktiga,​ se mer på sidan om [[Kartprojektion|kartprojektioner]]. Koordinaterna brukar anges i sju siffror vilket motsvarar meter, men även kilometer (fyra siffror) förekommer. Värdena i de svenska koordinatsystemet anges med x värden i nord sydlig och y värden i öst västlig riktning, vilket alltså är omvänt i förhållande till matematiska koordinatsystem där y är värdeaxeln,​ som växer norr ut. Värdena på x axeln anger avstådet till ekvatorn dvs. 0 är ekvatorn. I den andra ledden har medelmeridianen givits värdet 1 500 000 för att inga negativa värden skulle kunna finnas i systemet. 0 i y led är alltså bara en godtycklig punkt i Atlanten. ​ Äldre projektion och koordinatsystem (se vidare i avsnitten om [[Kartprojektion|kartprojektioner]] och [[Koordinatsystem|koordinatsystem]]). RT90 ersatte det äldre systemet [[RT38]] under 1980 talet. Skillnaden består i huvudsak i att RT90 är mycket mer noggrant mätt. Koordinatsystemet är ett rätvinkligt plant koordinatnät och brukar ha tillägget 2,5 GON V 0: 15, vilket beskriver att medelmeridianen ligger 2,5 grader väster om Stockholms gamla observatorium,​ det vill säga centralt rakt genom Sverige. Projektionen är en Gauss Krüger (Transversal Mercator), vilket innebär att de svenska kartorna är vinkelriktiga,​ se mer på sidan om [[Kartprojektion|kartprojektioner]]. Koordinaterna brukar anges i sju siffror vilket motsvarar meter, men även kilometer (fyra siffror) förekommer. Värdena i de svenska koordinatsystemet anges med x värden i nord sydlig och y värden i öst västlig riktning, vilket alltså är omvänt i förhållande till matematiska koordinatsystem där y är värdeaxeln,​ som växer norr ut. Värdena på x axeln anger avstådet till ekvatorn dvs. 0 är ekvatorn. I den andra ledden har medelmeridianen givits värdet 1 500 000 för att inga negativa värden skulle kunna finnas i systemet. 0 i y led är alltså bara en godtycklig punkt i Atlanten. ​
rt90.txt · Last modified: 2016/04/12 12:51 by ene