Användarverktyg

Webbverktyg


rt90

Skillnader

Här visas skillnader mellan den valda versionen och den nuvarande versionen av sidan.

Länk till den här jämförelsesidan

Both sides previous revision Föregående version.
rt90 [2016/04/12 12:51]
127.0.0.1 extern redigering
rt90 [2019/11/21 12:31] (aktuell)
Stefan Ene
Rad 1: Rad 1:
 ====== RT90 ====== ====== RT90 ======
 +
 {{tag>geodesi historik kartografi}} {{tag>geodesi historik kartografi}}
  
-Äldre projektion och koordinatsystem (se vidare i avsnitten om [[Kartprojektion|kartprojektioner]] och [[Koordinatsystem|koordinatsystem]]). RT90 ersatte det äldre systemet [[RT38]] under 1980 talet. Skillnaden består i huvudsak i att RT90 är mycket mer noggrant mätt. Koordinatsystemet är ett rätvinkligt plant koordinatnät och brukar ha tillägget 2,5 GON V 0: 15, vilket beskriver att medelmeridianen ligger 2,5 grader väster om Stockholms gamla observatorium, det vill säga centralt rakt genom Sverige. Projektionen är en Gauss Krüger (Transversal Mercator), vilket innebär att de svenska kartorna är vinkelriktiga, se mer på sidan om [[Kartprojektion|kartprojektioner]]. Koordinaterna brukar anges i sju siffror vilket motsvarar meter, men även kilometer (fyra siffror) förekommer. Värdena i de svenska koordinatsystemet anges med x värden i nord sydlig och y värden i öst västlig riktning, vilket alltså är omvänt i förhållande till matematiska koordinatsystem där y är värdeaxeln, som växer norr ut. Värdena på x axeln anger avstådet till ekvatorn dvs. 0 är ekvatorn. I den andra ledden har medelmeridianen givits värdet 1 500 000 för att inga negativa värden skulle kunna finnas i systemet. 0 i y led är alltså bara en godtycklig punkt i Atlanten. +Äldre projektion och koordinatsystem (se vidare i avsnitten om [[:kartprojektion|kartprojektioner]] och [[:koordinatsystem|]]). RT90 ersatte det äldre systemet [[:rt38|RT38]] under 1980 talet. Skillnaden består i huvudsak i att RT90 är mycket mer noggrant mätt. Koordinatsystemet är ett rätvinkligt plant koordinatnät och brukar ha tillägget 2,5 GON V 0: 15, vilket beskriver att medelmeridianen ligger 2,5 grader väster om Stockholms gamla observatorium, det vill säga centralt rakt genom Sverige. Projektionen är en Gauss Krüger (Transversal Mercator), vilket innebär att de svenska kartorna är vinkelriktiga, se mer på sidan om [[:kartprojektion|kartprojektioner]]. Koordinaterna brukar anges i sju siffror vilket motsvarar meter, men även kilometer (fyra siffror) förekommer. Värdena i de svenska koordinatsystemet anges med x värden i nord sydlig och y värden i öst västlig riktning, vilket alltså är omvänt i förhållande till matematiska koordinatsystem där y är värdeaxeln, som växer norr ut. Värdena på x axeln anger avstådet till ekvatorn dvs. 0 är ekvatorn. I den andra ledden har medelmeridianen givits värdet 1 500 000 för att inga negativa värden skulle kunna finnas i systemet. 0 i y led är alltså bara en godtycklig punkt i Atlanten
 + 
 +Läs mer om koordonatsystemet på [[https://www.lantmateriet.se/sv/Kartor-och-geografisk-information/gps-geodesi-och-swepos/Referenssystem/Tvadimensionella-system/RT-90/|Lantmäteriets hemsida om RT 90]]. Under 2007 blev [[:sweref99|Sweref 99]] den nya projektionen och koordinatsystemet i Sverige 
 + 
 +Kartbladsindelningen, som är samma som för det äldre RT38 bygger på storrutor som betecknas med bokstäver och siffror, exempelvis 12H. Det finns även en helt numerisk indelning där A motsvarar 0, B är 1 och så vidare. Varje storruta består av fyra Terrängkartor i skala 1:50 000 vilka då får benämningen efter väderstreck exempelvis 12H SV (sydväst). I Varje storruta ryms 100 stycken Fastighetskartor i skala 1:10 000 (alternativ 1:12500). Dessa följer ett liknande indelning inom storrutan med bokstäver och siffror från 0 till 9 respektive a till j. Ett ekonomiska kartblad kan exempelvis benämnas 12H 3a. Se vidare om den [[:ekonomiska_kartan|Ekonomiska kartan]].
  
-Läs mer om koordonatsystemet på [[http://www.lantmateriet.se/templates/LMV_Page.aspx?id=4766|Lantmäteriets hemsida om RT 90]]. 
-Under 2007 blev [[Sweref99|Sweref 99]] den nya projektionen och koordinatsystemet i Sverige 
  
-Kartbladsindelningen, som är samma som för det äldre RT38 bygger på storrutor som betecknas med bokstäver och siffror, exempelvis 12H. Det finns även en helt numerisk indelning där A motsvarar 0, B är 1 och så vidare. Varje storruta består av fyra Terrängkartor i skala 1:50 000 vilka då får benämningen efter väderstreck exempelvis 12H SV (sydväst). I Varje storruta ryms 100 stycken Fastighetskartor i skala 1:10 000 (alternativ 1:12500). Dessa följer ett liknande indelning inom storrutan med bokstäver och siffror från 0 till 9 respektive a till j. Ett ekonomiska kartblad kan exempelvis benämnas 12H 3a. Se vidare om den [[Ekonomiska kartan]]. 
rt90.txt · Senast uppdaterad: 2019/11/21 12:31 av Stefan Ene