Användarverktyg

Webbverktyg


rt90

Skillnader

Här visas skillnader mellan den valda versionen och den nuvarande versionen av sidan.

Länk till den här jämförelsesidan

Both sides previous revision Föregående version.
rt90 [2016/04/12 12:51]
127.0.0.1 extern redigering
rt90 [2019/11/21 12:31] (aktuell)
ene
Rad 1: Rad 1:
 ====== RT90 ====== ====== RT90 ======
 +
 {{tag>​geodesi historik kartografi}} {{tag>​geodesi historik kartografi}}
  
-Äldre projektion och koordinatsystem (se vidare i avsnitten om [[Kartprojektion|kartprojektioner]] och [[Koordinatsystem|koordinatsystem]]). RT90 ersatte det äldre systemet [[RT38]] under 1980 talet. Skillnaden består i huvudsak i att RT90 är mycket mer noggrant mätt. Koordinatsystemet är ett rätvinkligt plant koordinatnät och brukar ha tillägget 2,5 GON V 0: 15, vilket beskriver att medelmeridianen ligger 2,5 grader väster om Stockholms gamla observatorium,​ det vill säga centralt rakt genom Sverige. Projektionen är en Gauss Krüger (Transversal Mercator), vilket innebär att de svenska kartorna är vinkelriktiga,​ se mer på sidan om [[Kartprojektion|kartprojektioner]]. Koordinaterna brukar anges i sju siffror vilket motsvarar meter, men även kilometer (fyra siffror) förekommer. Värdena i de svenska koordinatsystemet anges med x värden i nord sydlig och y värden i öst västlig riktning, vilket alltså är omvänt i förhållande till matematiska koordinatsystem där y är värdeaxeln,​ som växer norr ut. Värdena på x axeln anger avstådet till ekvatorn dvs. 0 är ekvatorn. I den andra ledden har medelmeridianen givits värdet 1 500 000 för att inga negativa värden skulle kunna finnas i systemet. 0 i y led är alltså bara en godtycklig punkt i Atlanten. ​+Äldre projektion och koordinatsystem (se vidare i avsnitten om [[:​kartprojektion|kartprojektioner]] och [[:koordinatsystem|]]). RT90 ersatte det äldre systemet [[:rt38|RT38]] under 1980 talet. Skillnaden består i huvudsak i att RT90 är mycket mer noggrant mätt. Koordinatsystemet är ett rätvinkligt plant koordinatnät och brukar ha tillägget 2,5 GON V 0: 15, vilket beskriver att medelmeridianen ligger 2,5 grader väster om Stockholms gamla observatorium,​ det vill säga centralt rakt genom Sverige. Projektionen är en Gauss Krüger (Transversal Mercator), vilket innebär att de svenska kartorna är vinkelriktiga,​ se mer på sidan om [[:​kartprojektion|kartprojektioner]]. Koordinaterna brukar anges i sju siffror vilket motsvarar meter, men även kilometer (fyra siffror) förekommer. Värdena i de svenska koordinatsystemet anges med x värden i nord sydlig och y värden i öst västlig riktning, vilket alltså är omvänt i förhållande till matematiska koordinatsystem där y är värdeaxeln,​ som växer norr ut. Värdena på x axeln anger avstådet till ekvatorn dvs. 0 är ekvatorn. I den andra ledden har medelmeridianen givits värdet 1 500 000 för att inga negativa värden skulle kunna finnas i systemet. 0 i y led är alltså bara en godtycklig punkt i Atlanten
 + 
 +Läs mer om koordonatsystemet på [[https://​www.lantmateriet.se/​sv/​Kartor-och-geografisk-information/​gps-geodesi-och-swepos/​Referenssystem/​Tvadimensionella-system/​RT-90/​|Lantmäteriets hemsida om RT 90]]. Under 2007 blev [[:​sweref99|Sweref 99]] den nya projektionen och koordinatsystemet i Sverige 
 + 
 +Kartbladsindelningen,​ som är samma som för det äldre RT38 bygger på storrutor som betecknas med bokstäver och siffror, exempelvis 12H. Det finns även en helt numerisk indelning där A motsvarar 0, B är 1 och så vidare. Varje storruta består av fyra Terrängkartor i skala 1:50 000 vilka då får benämningen efter väderstreck exempelvis 12H SV (sydväst). I Varje storruta ryms 100 stycken Fastighetskartor i skala 1:10 000 (alternativ 1:12500). Dessa följer ett liknande indelning inom storrutan med bokstäver och siffror från 0 till 9 respektive a till j. Ett ekonomiska kartblad kan exempelvis benämnas 12H 3a. Se vidare om den [[:​ekonomiska_kartan|Ekonomiska kartan]].
  
-Läs mer om koordonatsystemet på [[http://​www.lantmateriet.se/​templates/​LMV_Page.aspx?​id=4766|Lantmäteriets hemsida om RT 90]]. 
-Under 2007 blev [[Sweref99|Sweref 99]] den nya projektionen och koordinatsystemet i Sverige 
  
-Kartbladsindelningen,​ som är samma som för det äldre RT38 bygger på storrutor som betecknas med bokstäver och siffror, exempelvis 12H. Det finns även en helt numerisk indelning där A motsvarar 0, B är 1 och så vidare. Varje storruta består av fyra Terrängkartor i skala 1:50 000 vilka då får benämningen efter väderstreck exempelvis 12H SV (sydväst). I Varje storruta ryms 100 stycken Fastighetskartor i skala 1:10 000 (alternativ 1:12500). Dessa följer ett liknande indelning inom storrutan med bokstäver och siffror från 0 till 9 respektive a till j. Ett ekonomiska kartblad kan exempelvis benämnas 12H 3a. Se vidare om den [[Ekonomiska kartan]]. 
rt90.txt · Senast uppdaterad: 2019/11/21 12:31 av ene