User Tools

Site Tools


rt38

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
rt38 [2016/04/09 13:53]
ene
rt38 [2016/04/12 12:50] (current)
ene
Line 1: Line 1:
 ====== RT38 ====== ====== RT38 ======
 +{{tag>​geodesi granska historik kartografi}}
 RT38 (Rikets koordonatsystem 1938, ibland med benämningen Rikets nät) är en äldre projektion och koordinatsystem som finns på officiella kartor från 1940 talet och framåt. Den baseras på den andra rikstrianguleringen. Systemet skiljer sig inte så mycket från det senare [[RT90]]. Det är samma huvudprinciper. Det senare har en högre precision och felen mellan RT38 och RT90 är osystematiska (se vidare [[http://​www.lantmateriet.se/​templates/​LMV_Page.aspx?​id=4954|Lantmäteriets hemsida om RT38]]). RT38 (Rikets koordonatsystem 1938, ibland med benämningen Rikets nät) är en äldre projektion och koordinatsystem som finns på officiella kartor från 1940 talet och framåt. Den baseras på den andra rikstrianguleringen. Systemet skiljer sig inte så mycket från det senare [[RT90]]. Det är samma huvudprinciper. Det senare har en högre precision och felen mellan RT38 och RT90 är osystematiska (se vidare [[http://​www.lantmateriet.se/​templates/​LMV_Page.aspx?​id=4954|Lantmäteriets hemsida om RT38]]).
  
rt38.txt · Last modified: 2016/04/12 12:50 by ene