User Tools

Site Tools


roda_kartan

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
roda_kartan [2016/04/09 13:52]
ene
roda_kartan [2016/04/12 12:50] (current)
ene
Line 1: Line 1:
 ====== Röda kartan ====== ====== Röda kartan ======
 +{{tag>​granska historik kartografi}}
  
 Röda kartan är en översiktskarta i skala 1:250 000. Kartan redovisar öppen mark(inlkusive exempelvis åker och kalfjäll), skog och sankmarker. Topografin redovisas med höjdkurvor med 25 m ekvidistans samt terrängskuggningar. Kartan visar kommungränser som lägsta administrativ nivå samt det viktigare vägnätet. Kartan är på grund av den översiktliga skalan starkt generaliserad med förenklade linjer och ytor samt ett begränsat urval av ortnamn. Den ersattes av [[Oversiktskartan|Översiktskartan]]. Röda kartan är en översiktskarta i skala 1:250 000. Kartan redovisar öppen mark(inlkusive exempelvis åker och kalfjäll), skog och sankmarker. Topografin redovisas med höjdkurvor med 25 m ekvidistans samt terrängskuggningar. Kartan visar kommungränser som lägsta administrativ nivå samt det viktigare vägnätet. Kartan är på grund av den översiktliga skalan starkt generaliserad med förenklade linjer och ytor samt ett begränsat urval av ortnamn. Den ersattes av [[Oversiktskartan|Översiktskartan]].
roda_kartan.txt · Last modified: 2016/04/12 12:50 by ene