Användarverktyg

Webbverktyg


Sidmeny

Start
Huvudsidor
Kategorier
Geodata


Vad vill du veta mer om?

About Gisela
Adress till koordinat
Analys
API
ArcCatalog
ArcGIS
ArcScene
ArcToolbox i ArcGIS 10
Attributdata
Attributdata i ArcGIS 10
Attributdata i MapInfo
Att projicera data utan koordinatsystem i ArcGIS 10

Bebyggelsedata
Befolkningsdata
Befolkningsprognos
Blå kartan
Buffer

Calculate Geometry i ArcGIS 10
Centroid
Clip i ArcGIS 10
Color GIB2
Connect folder

Datafångst
Diagram
Digitala kartbiblioteket
Distance (Spatial Analyst Tools) i ArcGIS 10
DXF
Dynamisk konisk projektion

Editera i ArcGIS 10
Editera i MapInfo
Ekonomiska kartan
Exportera attributdata till Excel från ArcGIS 10
Export Data i ArcGIS 10

Fastighetskartan
Field Calculator i ArcGIS 10
Film
Fjällkartan
Fjärranalys
Flödeskarta
Fuzzy GIB2
Färgval
Föreläsningar

Generalstabskartan
Geodata
Geodatabas
Geoforum
Geographical data, datakällor
Geometric generalisation with IDRISI Taiga
Geometrisk generalisering i IDRISI Taiga
Geometrisk generalisering
Geometrisk generalisering i ArcGIS 10
Georeferencing with IDRISI Taiga
GET
GIS
GIS filformat
GIS projekt
Google Earth Engine
Google Earth
Google Maps
Google SketchUp
Google Fusion Tables
GPS
Gradnät med ArcGIS 10
GRID
Gröna kartan
GSD
Gula kartan

Handledning Kopiering och överföring av filer
Hantera projektion och koordinatsystem i ArcGIS 10
Häradskarta
HistoryPin
Huvudsidor
Hydrologiska analyser i ArcGIS 10
Höjddata

Idrisi
Importera GRID till ArcGIS 10
Interpolering
Isaritmkarta

Join by Spatial Location i ArcGIS 10
Join from a table med ArcGIS 10
JPEG

Kanteffekter
Karta
Kartbladssystem 2007
Kartering
Kartogram
Kartprojektion
Kategorier
KG2204 3
KG2204 4
Klippa i MapInfo
KML med ArcGIS 10
KML med Google Earth 6
KML och KMZ
KML GIB2
Kom igang med ArcGIS
Kontakt
Konvertera mellan olika typer av geometriska vektorformat
Konvertera vektorfiler till tab MapInfoformat
Konvertera X och Y koordinater till linjer i vektorformat
Koordinatsystem
Koordinat till punkt med ArcGIS 10
Koropletkarta

Lab1 GIB1 HT12
Lab Point to Polygon and Point to Raster
Lantmäteriets kartor
LAS
Layout View i ArcGIS 10
Lidar
Lutningsrelaterade analyser i ArcGIS 10
Lägg till attributdata
Lägg till data i ArcGIS 10
Lästips

MapBasic
MapInfo Professional
Markdata
MBX
Metadata
MIF MID
ModelBuilder och egen Toolbox i ArcGIS 10

NASA WorldWind
Nätverksanalys
Network dataset
Norrpil
Norrpil i ArcGIS 10 0
Norrpil i MapInfo 10

Om Gisela
Ordlista

Positionering
Presentation
Prickkarta
Projicera data
Python

QGIS
Quiz

Raster from IDRISI Taiga to MapInfo 10
Raster till vektor i ArcGIS 10
Rasterdata
Raster calculator
Redigera i wikin
Referenskarta
Rektifiera i Google Earth 6
Rektifiera
Rektifiera i ArcGIS 10
Roda kartan
RT38
RT90
Rumslig kvantifiering

Saccess
Satellitnavigering
Scale with ArcGIS 10
Select i ArcGIS 10
Select i MapInfo
SGU
SHP
Siktrelaterade analyser i ArcGIS 10
Skala
Skalstock i ArcGIS 10
Skapa en buffer i ArcGIS 10
Skapa en buffer i MapInfo 10
Skapa vektordata i Google Earth 6
Skapa vektordata i MapInfo 10
Skapa tredimensionella kartor i ArcScene 10
Skapa tredimensionell höjdmodell i 3DEM
Skapa vektordata i ArcGIS 10
Svenska statens kartor genom tiderna
Sweref99
Symbolkarta

TAB
Tabell
Table of Contents i ArcGIS 10
Teckenförklaring i ArcGIS 10
Teckenförklaring i MapInfo 10
Teckenförklaring
Tematisk karta i ArcGIS 10
Tematisk karta
Terrangkartan
Terrängskuggning med ArcGIS 10
Text på kartan
Text till kolumner med Excel
TFW
TIFF
Tips ArcGIS 10
Tips Google Earth 6
Tips MapInfo 10
Tips Idrisi Taiga
Tool Not Licensed i ArcGIS 10
Topografiska kartan
Topografisk karta
Triangulering
Tyvekkartor

Utforska kartlager i ArcGIS

Vector from IDRISI Taiga to ArcGIS 10
Vector from MapInfo 10 to IDRISI Taiga
Vector to raster with IDRISI Taiga
Vectorisation with MapInfo 10
Vektor till raster i ArcGIS 10
Vektordata
Vektor till raster i IDRISI Taiga
Verktygsfalt
Visualisering av höjddata genom tiderna
Visuell hierarki
Vägdata
Vägkartan

Web GIB2
Web resources for An Introduction to Geographical information systems
WGS84
WMS

XML
X och Y koordinater till punkter i MapInfo

Överlagringsanalys
Översiktskartan

rektifiera_i_arcgis_10

Rektifiera i ArcGIS 10

Rektifiering görs bland annat då det är önskvärt att arbeta digitalt med historiska kartor och göra kartöverlägg med moderna kartor. Det behöver dock inte röra sig om historiska kartor utan även t.ex. foton eller digitala bilder vilka visar ett område men saknar koordinater. ArcMap stöder ett antal rasterformat; hela listan med format finner du på ArcGIS Help 10.0. Dessa rasterformat används för varierande ändamål, och det är viktigt att ha i åtanke att vissa påverkar bildens kvalitet. Ett rasterformat som fungerar bra och kan rekommenderas vid rektifiering (och även generellt i ArcMap)är TIFF. Ett annat funktionellt format vid rektifiering är ERDAS IMAGINE, vilket har ändelsen .img.

Rektifiering

I följande exempel beskrivs hur en kartbild rektifieras mot en annan karta med koordinater. Den karta du väljer att rektifiera måste vara av god kvalitet för att ge bästa möjliga resultat. Notera dess koordinatsystem, eftersom du genom rektifieringen ger den andra kartan samma koordinatsystem. I nedanstående exempel ska en ekonomisk karta över delar av Danderyds skeppslag i Stockholm uppmätt 1902 rektifieras mot en modern terrängkarta från 2010.

Öppna en Blank Map i ArcMap. Börja med att ställa in koordinatsystem genom att klicka på Layers i Table of Contents och välj

Properties > Coordinate System

För detta exempel väljs Sweref 99 efter den moderna terrängkartans koordinatsystem via

Predefined > Projected Coordinate Systems > National Grids > Sweden > SWEREF99 TM

Därefter läggs både den ekonomiska kartan utan koordinater och den moderna kartan till via Add Data. Nu ska både den äldre kartan utan koordinater och den moderna kartan vara synliga som Layers i Table of Contents. Se till att den äldre, ekonomiska kartan ligger överst. (Du flyttar den genom att dra i den). Dock visas endast ett av kartlagrena i taget i själva kartvyn. Detta beror på att den äldre kartan saknar koordinater och därför hamnar på en helt annan (obestämd) plats i förhållande till den koordinatbestämda moderna kartan. Högerklicka på den moderna kartan och välj Zoom To Layer. Använd sedan förstoringsglasen i verktygsfältet ovan för att zooma till det ungefärliga område som täcks av den äldre kartan. Öppna Georeferencing via

Customize > Toolbars > Georeferencing

Georeferencing kommer upp som ett litet fönster; kontrollera att rätt karta är föremål för rektifiering i Layer rutan. I detta exempel väljs den äldre ekonomiska kartan. Välj

Georeferencing > Fit To Display

Nu placeras den äldre ekonomiska kartan ovanpå den moderna terrängkartan, dock inte helt överlappande. Härvid börjar arbetet med att hitta rektifieringspunkter där samma plats identifieras i båda kartbilderna. Växla mellan de båda kartbilderna genom klicka ur och i den översta kartan i Table of Contents. Du kan även göra den översta kartan transparent genom att högerklicka på lagret i Table of Contents och välj

Properties > Display > Transparency

Sätt ut rektifieringspunkter med hjälp av verktyget Add Control Points rectify_point.jpg. Läs mer om hur du identifierar lämpliga punkter för rektifiering här. När du sätter ut en punkt; börja med att klicka på den karta som saknar koordinater och sedan på motsvarande punkt på den andra kartan. Ju fler rektifieringspunkter som sätts ut, desto bättre resultat. Se även till att punkterna är distribuerade över hela den kartbild som rektifieras. Det går att likna med när du nålar fast något; ju fler nålar desto bättre, och ju mer spritt dessa sitter över hela föremålet desto bättre sitter det. Notera att den karta som rektifieras flyttas i förhållande till rektifieringspunkterna.

rektifiering.jpg

Om du råkar sätta ut en dålig rektifieringspunkt som skapar oönskade förvrängningar kan den plockas bort genom att klicka på View Link Table, ikonen längst till höger på Georeferencing verktyget. Då visas en lista med de punkterna du satt i ordning, med koordinater samt hur de avviker från varandra i kategorin Residual. Då du klickar på en punkt i listan blir den gul i kartbilden. För att ta bort en punkt; markera den i listan och klicka på krysset näst längst upp till höger. Om du raderar alla rektifieringspunkter kommer kartan som rektifieras att försvinna ur bild igen. Såsom gjordes inledningsvis zooma in till lämplig nivå på den moderna kartan och klicka sedan på

Georeferencing > Fit To Display

Då tillräckligt med rektiferingspunkter satts ut är det dags att göra själva rektifieringen. Observera att en ny fil skapas. Klicka på

Georeferencing > Rectify

I rutan som kommer upp väljer du

Output Location: Markera den katalog där du vill spara filen

Name: Ge den rektifierade filen önskat namn

Format: Välj rasterformat, exempelvis TIFF eller IMAGINE Image

Klicka på Save. En fil med koordinatsystemet SWEREF99 skapas. Observera att filen måste läggas till via ''Add Data''.

rektifiera_i_arcgis_10.txt · Senast uppdaterad: 2016/04/12 12:50 (extern redigering)