Användarverktyg

Webbverktyg


Sidmeny

Start
Huvudsidor
Kategorier
Geodata


Vad vill du veta mer om?

About Gisela
Adress till koordinat
Analys
API
ArcCatalog
ArcGIS
ArcScene
ArcToolbox i ArcGIS 10
Attributdata
Attributdata i ArcGIS 10
Attributdata i MapInfo
Att projicera data utan koordinatsystem i ArcGIS 10

Bebyggelsedata
Befolkningsdata
Befolkningsprognos
Blå kartan
Buffer

Calculate Geometry i ArcGIS 10
Centroid
Clip i ArcGIS 10
Color GIB2
Connect folder

Datafångst
Diagram
Digitala kartbiblioteket
Distance (Spatial Analyst Tools) i ArcGIS 10
DXF
Dynamisk konisk projektion

Editera i ArcGIS 10
Editera i MapInfo
Ekonomiska kartan
Exportera attributdata till Excel från ArcGIS 10
Export Data i ArcGIS 10

Fastighetskartan
Field Calculator i ArcGIS 10
Film
Fjällkartan
Fjärranalys
Flödeskarta
Fuzzy GIB2
Färgval
Föreläsningar

Generalstabskartan
Geodata
Geodatabas
Geoforum
Geographical data, datakällor
Geometric generalisation with IDRISI Taiga
Geometrisk generalisering i IDRISI Taiga
Geometrisk generalisering
Geometrisk generalisering i ArcGIS 10
Georeferencing with IDRISI Taiga
GET
GIS
GIS filformat
GIS projekt
Google Earth Engine
Google Earth
Google Maps
Google SketchUp
Google Fusion Tables
GPS
Gradnät med ArcGIS 10
GRID
Gröna kartan
GSD
Gula kartan

Handledning Kopiering och överföring av filer
Hantera projektion och koordinatsystem i ArcGIS 10
Häradskarta
HistoryPin
Huvudsidor
Hydrologiska analyser i ArcGIS 10
Höjddata

Idrisi
Importera GRID till ArcGIS 10
Interpolering
Isaritmkarta

Join by Spatial Location i ArcGIS 10
Join from a table med ArcGIS 10
JPEG

Kanteffekter
Karta
Kartbladssystem 2007
Kartering
Kartogram
Kartprojektion
Kategorier
KG2204 3
KG2204 4
Klippa i MapInfo
KML med ArcGIS 10
KML med Google Earth 6
KML och KMZ
KML GIB2
Kom igang med ArcGIS
Kontakt
Konvertera mellan olika typer av geometriska vektorformat
Konvertera vektorfiler till tab MapInfoformat
Konvertera X och Y koordinater till linjer i vektorformat
Koordinatsystem
Koordinat till punkt med ArcGIS 10
Koropletkarta

Lab1 GIB1 HT12
Lab Point to Polygon and Point to Raster
Lantmäteriets kartor
LAS
Layout View i ArcGIS 10
Lidar
Lutningsrelaterade analyser i ArcGIS 10
Lägg till attributdata
Lägg till data i ArcGIS 10
Lästips

MapBasic
MapInfo Professional
Markdata
MBX
Metadata
MIF MID
ModelBuilder och egen Toolbox i ArcGIS 10

NASA WorldWind
Nätverksanalys
Network dataset
Norrpil
Norrpil i ArcGIS 10 0
Norrpil i MapInfo 10

Om Gisela
Ordlista

Positionering
Presentation
Prickkarta
Projicera data
Python

QGIS
Quiz

Raster from IDRISI Taiga to MapInfo 10
Raster till vektor i ArcGIS 10
Rasterdata
Raster calculator
Redigera i wikin
Referenskarta
Rektifiera i Google Earth 6
Rektifiera
Rektifiera i ArcGIS 10
Roda kartan
RT38
RT90
Rumslig kvantifiering

Saccess
Satellitnavigering
Scale with ArcGIS 10
Select i ArcGIS 10
Select i MapInfo
SGU
SHP
Siktrelaterade analyser i ArcGIS 10
Skala
Skalstock i ArcGIS 10
Skapa en buffer i ArcGIS 10
Skapa en buffer i MapInfo 10
Skapa vektordata i Google Earth 6
Skapa vektordata i MapInfo 10
Skapa tredimensionella kartor i ArcScene 10
Skapa tredimensionell höjdmodell i 3DEM
Skapa vektordata i ArcGIS 10
Svenska statens kartor genom tiderna
Sweref99
Symbolkarta

TAB
Tabell
Table of Contents i ArcGIS 10
Teckenförklaring i ArcGIS 10
Teckenförklaring i MapInfo 10
Teckenförklaring
Tematisk karta i ArcGIS 10
Tematisk karta
Terrangkartan
Terrängskuggning med ArcGIS 10
Text på kartan
Text till kolumner med Excel
TFW
TIFF
Tips ArcGIS 10
Tips Google Earth 6
Tips MapInfo 10
Tips Idrisi Taiga
Tool Not Licensed i ArcGIS 10
Topografiska kartan
Topografisk karta
Triangulering
Tyvekkartor

Utforska kartlager i ArcGIS

Vector from IDRISI Taiga to ArcGIS 10
Vector from MapInfo 10 to IDRISI Taiga
Vector to raster with IDRISI Taiga
Vectorisation with MapInfo 10
Vektor till raster i ArcGIS 10
Vektordata
Vektor till raster i IDRISI Taiga
Verktygsfalt
Visualisering av höjddata genom tiderna
Visuell hierarki
Vägdata
Vägkartan

Web GIB2
Web resources for An Introduction to Geographical information systems
WGS84
WMS

XML
X och Y koordinater till punkter i MapInfo

Överlagringsanalys
Översiktskartan

projicera_data

Projicera data i ArcGIS 10

För att erhålla ett tillförlitligt och korrekt resultat i ArcGIS bör de filer som används för analys ha samma koordinatsystem. Om en fil har ett annat koordinatsystem varnar programmet för detta då du lägger till data. Detta kan även kontrolleras genom att högerklicka på filen i Table of Contents och gå till

Properties > Source

För en vektorfil hittas denna information i rutan Data Source efter Projected Coordinate System.

För rasterdata scrolla nedåt i fönstret Property till Spatial Reference.

Om filen har ett annat koordinatsystem krävs att den projiceras om. ArcMap har olika verktyg för en sådan analys, beroende på om den data som ska behandlas är vektordata eller rasterdata.

Som exempel presenteras nedan hur en fil med Sveriges gamla officiella koordinatsystem RT90 2,5 gon V projiceras om till Sveriges nuvarande officiella koordinatsystem Sweref 99.

Projicera data i vektorformat

Använd verktyget Project i ArcToolbox

:ArcToolbox > Data Management Tools > Projections and Transformations > Feature > Project

Observera att analysen resulterar i en ny vektorfil med SWEREF99. Den ursprungliga filen kommer inte att förändras, den behåller RT90 2,5 gon V.

I rutan som kommer upp väljer du

Input Dataset or Feature Class: Vektorlagret som ska projiceras, i detta fall det lager som har RT90 2,5 gon V

Input Coordinate System (optional): Här kommer automatiskt vektorlagrets koordinatsystem att visas (ex. RT90_25_gon_V)

Output Dataset or Feature Class: Namn och plats för den nya omprojicerade filen.

Output Coordinate System: Här väljs det koordinatsystem den nya filen ska få via

Select > Projected Coordinate Systems > National Grids > Sweden > SWEREF99 TM.prj

Klicka sedan på OK. Om en grön prick visas framför Geographic Transformation (optional), klicka på den lilla pilen längst ut till höger för att välja mellan vilka koordinatsystem transformationen ska göras. För detta exempel väljs RT_90_To_SWEREF99_1. Observera att dessa transformationer går i bägge riktningar, därav kan även den motsatta ordningen väljas. Läs mer om detta på ArcGIS Desktop Help 10.0.

När analysen genomförts lägger sig det nya vektorlagret med koordinatsystemet SWEREF99 automatiskt överst i Table of Contents.

Projicera data i rasterformat

Använd verktyget Project Raster i ArcToolbox

ArcToolbox > Data Management Tools > Projections and Transformations > Raster > Project Raster

Även här skapas en ny fil som resultat av analysen, den ursprungliga rasterfilen behåller RT90 2,5 gon V.

I rutan som kommer upp väljer du

Input Raster: Här väljs den rasterfil som ska projiceras, i detta fall det lager som har har RT90 2,5 gon V

Input Coordinate System (optional): Här kommer automatiskt rasterlagrets koordinatsystem att visas (ex. RT90_25_gon_V)

Output Raster Dataset: Namn och plats för den nya omprojicerade filen.

Output Coordinate System: Här väljs det koordinatsystem den nya filen ska få via:

Select > Projected Coordinate Systems > National Grids > Sweden > SWEREF99 TM.prj

Klicka sedan på OK. Om en grön prick visas framför Geographic Transformation (optional), klicka på den lilla pilen längst ut till höger för att välja mellan vilka koordinatsystem transformationen ska göras. För detta exempel väljs RT_90_To_SWEREF99_1. Observera att dessa transformationer går i bägge riktningar, därav kan även den motsatta ordningen väljas. Läs mer om detta på ArcGIS Desktop Help 10.0.

När analysen genomförts lägger sig det nya rasterlagret med koordinatsystemet SWEREF99 automatiskt ovanför det ursprungliga i Table of Contents.

Undefined Coordinate System

Om en fil saknar information om koordinatsystem visas följande felmeddelande:

The following data sources you added are missing spatial reference information. This data can be drawn in ArcMap, but cannot be projected

Observera att detta meddelande inte alltid visas, beroende av vad som tidigare genomförts i programmet. Ofta märks detta problem ändå, då den nya filen brukar hamna ur bild. Du kan alltid kontrollera den nya filens koordinatsystem genom att högerklicka på filen i Table of Contents och gå till

Properties > Source

För en vektorfil hittas denna information i rutan Data Source efter (Projected) Coordinate System.

För rasterdata scrolla nedåt i fönstret Property till Spatial Reference.

Om den nya filen saknar koordinatsystem står här < Undefined >. Om filen helt saknar koordinatsystem krävs att den rektifieras. Ibland har dock filen givits ett koordinatsystem tidigare, men denna information kan ha försvunnit under filbehandling. Om du känner till vilket koordinatsystem filen tidigare givits, kan du föra in den informationen i ArcMap via ''Define Projection''.

Du kan visa filens utbredning i siffror (koordinater) genom att högerklicka på filen i Table of Contents och välja:

Properties > Source > Extent

Om en fil tidigare givits ett koordinatsystem visas här filens utbredning i koordinater enligt det koordinatsystemet, även om ArcMap saknar information gällande vilket det är. Genom dessa siffror är det därav möjligt att härleda vilket koordinatsystem filen tidigare givits. (Detta kräver dock givetvis en del kunskap om olika koordinatsystem. Läs mer om koordinatsystem här.) Om det kan tänkas att filen tidigare givits exempelvis SWEREF99 kan det vara värt att prova med verktyget ''Define Projection''. För säkerhets skull; arbeta med en kopia av filen som du skapar via ArcCatalog. )

projicera_data.txt · Senast uppdaterad: 2016/04/12 12:45 (extern redigering)