User Tools

Site Tools


presentation

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
presentation [2016/04/15 13:30]
ene
presentation [2016/04/15 13:31] (current)
ene
Line 46: Line 46:
   * [[vagdata|Vägdata]]   * [[vagdata|Vägdata]]
  
-[[arcgis10tipsikonH.png]]+{{*:arcgis10tipsikonH.png}}
  
 Den slutliga utformningen av kartor i ArcMap sker i [[Layout View i ArcGIS 10 0|Layout View]]. Den slutliga utformningen av kartor i ArcMap sker i [[Layout View i ArcGIS 10 0|Layout View]].
Line 55: Line 55:
 I de fall man [[Rumslig kvantifiering|kvantifierat]] något så att analysen resulterat i siffror, är det möjligt att presentera dessa siffror i en [[Tabell|tabell]] eller i ett [[Diagram|diagram]] (förutom att det går att presentera siffrorna i form av en [[Tematisk karta|tematisk karta]]). I de fall man [[Rumslig kvantifiering|kvantifierat]] något så att analysen resulterat i siffror, är det möjligt att presentera dessa siffror i en [[Tabell|tabell]] eller i ett [[Diagram|diagram]] (förutom att det går att presentera siffrorna i form av en [[Tematisk karta|tematisk karta]]).
  
-[[Temat_kart_ikon.png|Tematisk karta]]+[[tematisk_karta|{{:​temat_kart_ikon.png|}}]] 
 + 
presentation.txt · Last modified: 2016/04/15 13:31 by ene