User Tools

Site Tools


presentation

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
presentation [2016/04/15 13:30]
ene
presentation [2016/04/15 13:31] (current)
Line 46: Line 46:
   * [[vagdata|Vägdata]]   * [[vagdata|Vägdata]]
  
-[[arcgis10tipsikonH.png]]+{{*:arcgis10tipsikonH.png}}
  
 Den slutliga utformningen av kartor i ArcMap sker i [[Layout View i ArcGIS 10 0|Layout View]]. Den slutliga utformningen av kartor i ArcMap sker i [[Layout View i ArcGIS 10 0|Layout View]].
Line 55: Line 55:
 I de fall man [[Rumslig kvantifiering|kvantifierat]] något så att analysen resulterat i siffror, är det möjligt att presentera dessa siffror i en [[Tabell|tabell]] eller i ett [[Diagram|diagram]] (förutom att det går att presentera siffrorna i form av en [[Tematisk karta|tematisk karta]]). I de fall man [[Rumslig kvantifiering|kvantifierat]] något så att analysen resulterat i siffror, är det möjligt att presentera dessa siffror i en [[Tabell|tabell]] eller i ett [[Diagram|diagram]] (förutom att det går att presentera siffrorna i form av en [[Tematisk karta|tematisk karta]]).
  
-[[Temat_kart_ikon.png|Tematisk karta]]+[[tematisk_karta|{{:​temat_kart_ikon.png|}}]] 
 + 
presentation.txt · Last modified: 2016/04/15 13:31 (external edit)