User Tools

Site Tools


positionering

Positionering

Att positionera något är att bestämma en position (geografiska läge) för något. En position är något relativt som beskrivs i relation till något annat: exempelvis att jag är precis framför grinden.

Just dessa typer av referenser i omgivningen används ofta i vardagen. Att införa ett koordinatsystem möjliggör ett för tekniska ändamål ofta mer effektivt sätt att relatera positioner till varandra.

Positionera sig i fält

Att positionera något med hjälp av en karta över området kan göras genom att mäta upp (eller stega upp) att den intressanta platsen ligger 30 meter norr om en plats som finns markerad på kartan.

Om man vill undvika bekymret med att mäta kan man använda vinklar till olika kända punkter istället, så kallad triangulering.

Pejla är ett mer tekniskt sätt att positionera sig och använder sig av signaler (exempelvis från master för mobiltelefoni) för att utröna vilka sändare som finns i närheten och därför vilken plats mottagaren befinner sig på. Satellitnavigering, exempelvis med GPS kan sägas vara ett sätt att pejla, men då med signaler från satelliter.

Positionera utifrån fotografier

Att klassificera företeelser i landskapet och fastställa dess positioner utifrån flyg eller satellitbilder benämns som fjärranalys.

positionering.txt · Last modified: 2016/04/12 12:43 by 127.0.0.1