Användarverktyg

Webbverktyg


Sidmeny

Start
Huvudsidor
Kategorier
Geodata


Vad vill du veta mer om?

About Gisela
Adress till koordinat
Analys
API
ArcCatalog
ArcGIS
ArcScene
ArcToolbox i ArcGIS 10
Attributdata
Attributdata i ArcGIS 10
Attributdata i MapInfo
Att projicera data utan koordinatsystem i ArcGIS 10

Bebyggelsedata
Befolkningsdata
Befolkningsprognos
Blå kartan
Buffer

Calculate Geometry i ArcGIS 10
Centroid
Clip i ArcGIS 10
Color GIB2
Connect folder

Datafångst
Diagram
Digitala kartbiblioteket
Distance (Spatial Analyst Tools) i ArcGIS 10
DXF
Dynamisk konisk projektion

Editera i ArcGIS 10
Editera i MapInfo
Ekonomiska kartan
Exportera attributdata till Excel från ArcGIS 10
Export Data i ArcGIS 10

Fastighetskartan
Field Calculator i ArcGIS 10
Film
Fjällkartan
Fjärranalys
Flödeskarta
Fuzzy GIB2
Färgval
Föreläsningar

Generalstabskartan
Geodata
Geodatabas
Geoforum
Geographical data, datakällor
Geometric generalisation with IDRISI Taiga
Geometrisk generalisering i IDRISI Taiga
Geometrisk generalisering
Geometrisk generalisering i ArcGIS 10
Georeferencing with IDRISI Taiga
GET
GIS
GIS filformat
GIS projekt
Google Earth Engine
Google Earth
Google Maps
Google SketchUp
Google Fusion Tables
GPS
Gradnät med ArcGIS 10
GRID
Gröna kartan
GSD
Gula kartan

Handledning Kopiering och överföring av filer
Hantera projektion och koordinatsystem i ArcGIS 10
Häradskarta
HistoryPin
Huvudsidor
Hydrologiska analyser i ArcGIS 10
Höjddata

Idrisi
Importera GRID till ArcGIS 10
Interpolering
Isaritmkarta

Join by Spatial Location i ArcGIS 10
Join from a table med ArcGIS 10
JPEG

Kanteffekter
Karta
Kartbladssystem 2007
Kartering
Kartogram
Kartprojektion
Kategorier
KG2204 3
KG2204 4
Klippa i MapInfo
KML med ArcGIS 10
KML med Google Earth 6
KML och KMZ
KML GIB2
Kom igang med ArcGIS
Kontakt
Konvertera mellan olika typer av geometriska vektorformat
Konvertera vektorfiler till tab MapInfoformat
Konvertera X och Y koordinater till linjer i vektorformat
Koordinatsystem
Koordinat till punkt med ArcGIS 10
Koropletkarta

Lab1 GIB1 HT12
Lab Point to Polygon and Point to Raster
Lantmäteriets kartor
LAS
Layout View i ArcGIS 10
Lidar
Lutningsrelaterade analyser i ArcGIS 10
Lägg till attributdata
Lägg till data i ArcGIS 10
Lästips

MapBasic
MapInfo Professional
Markdata
MBX
Metadata
MIF MID
ModelBuilder och egen Toolbox i ArcGIS 10

NASA WorldWind
Nätverksanalys
Network dataset
Norrpil
Norrpil i ArcGIS 10 0
Norrpil i MapInfo 10

Om Gisela
Ordlista

Positionering
Presentation
Prickkarta
Projicera data
Python

QGIS
Quiz

Raster from IDRISI Taiga to MapInfo 10
Raster till vektor i ArcGIS 10
Rasterdata
Raster calculator
Redigera i wikin
Referenskarta
Rektifiera i Google Earth 6
Rektifiera
Rektifiera i ArcGIS 10
Roda kartan
RT38
RT90
Rumslig kvantifiering

Saccess
Satellitnavigering
Scale with ArcGIS 10
Select i ArcGIS 10
Select i MapInfo
SGU
SHP
Siktrelaterade analyser i ArcGIS 10
Skala
Skalstock i ArcGIS 10
Skapa en buffer i ArcGIS 10
Skapa en buffer i MapInfo 10
Skapa vektordata i Google Earth 6
Skapa vektordata i MapInfo 10
Skapa tredimensionella kartor i ArcScene 10
Skapa tredimensionell höjdmodell i 3DEM
Skapa vektordata i ArcGIS 10
Svenska statens kartor genom tiderna
Sweref99
Symbolkarta

TAB
Tabell
Table of Contents i ArcGIS 10
Teckenförklaring i ArcGIS 10
Teckenförklaring i MapInfo 10
Teckenförklaring
Tematisk karta i ArcGIS 10
Tematisk karta
Terrangkartan
Terrängskuggning med ArcGIS 10
Text på kartan
Text till kolumner med Excel
TFW
TIFF
Tips ArcGIS 10
Tips Google Earth 6
Tips MapInfo 10
Tips Idrisi Taiga
Tool Not Licensed i ArcGIS 10
Topografiska kartan
Topografisk karta
Triangulering
Tyvekkartor

Utforska kartlager i ArcGIS

Vector from IDRISI Taiga to ArcGIS 10
Vector from MapInfo 10 to IDRISI Taiga
Vector to raster with IDRISI Taiga
Vectorisation with MapInfo 10
Vektor till raster i ArcGIS 10
Vektordata
Vektor till raster i IDRISI Taiga
Verktygsfalt
Visualisering av höjddata genom tiderna
Visuell hierarki
Vägdata
Vägkartan

Web GIB2
Web resources for An Introduction to Geographical information systems
WGS84
WMS

XML
X och Y koordinater till punkter i MapInfo

Överlagringsanalys
Översiktskartan

overlagringsanalys

Överlagringsanalys

(Överlagring,overlay)

Överlagring eller sammanläggning handlar om att kunna lägga flera lager av geografisk data ”på varandra” för att exempelvis kunna lokalisera områden enligt kriterier, vilka tar hänsyn till data från flera olika lager. Exempelvis om vi har ett lager som anger vilka områden som är vatten och ett lager som anger vilka områden som ligger inom 500 meter från byggnader så kan vi med en överlagringsanalys få fram:

  • Alla vattenområden som ligger inom 500 meter från byggnader
  • Alla vattenområden som ligger bortom 500 meter från byggnader
  • Alla landområden som ligger inom 500 meter från byggnader
  • Alla landområden som ligger bortom 500 meter från byggnader

Läs mer om överlagring på ArcGIS Resource Center.

Överlagringsanalyser kan göras med både rasterformat och vektorformat (polygon), men det underlättar om alla lager antingen är i det ena formatet eller det andra Se på YouTube

Det går i att konvertera från vektordata till rasterdata:

och från raster till vektor:

Överlagring med rasterlager

För överlagring med rasterdata är det vanligt att först göra de olika lagerna binära (så att de enbart innehåller klasserna noll och ett).

Klassificera om värden i en rasterfil görs i ArcGIS 10 med verktyget:

ArcToolbox > Spatial Analyst Tools > Reclass > Reclassify)

Klassificeringen av lagerna bör göras så att om man exempelvis är intresserad av områden vilka 'inte' uppfyller något av egenskaperna A, B och C så skapar man ett binärt rasterlager för vardera av dessa egenskaper med värdet noll för de pixlar som inte uppfyller egenskapen och värdet ett för de pixlar som uppfyller egenskapen som gör just det området ointressant. Alltså enligt tabellen nedan.

Egenskap Värde om egenskapen gör pixeln ointressant Värde om egenskapen gör pixeln intressant
A 1 0
B 1 0
C 1 0

Överlagringen av rasterdata kan gå till som så att värdet av varje pixel (vilka ligger på samma plats) i de lager som ingår i överlagringsanalysen summeras till ett nytt rasterlager.

För att åstadkomma detta i ArcGIS 10 används verktyget:

ArcToolbox > Spatial Analyst Tools > Map Algebra > Raster Calculator)

Varje pixel i det nya summalagret anger då hur många skäl det finns till att just den platsen är ointressant. Noll betyder alltså att platsen är intressant enligt tabellen nedan:

Summa Skäl till att pixeln är ointressant
0 Intressant plats (inget skäl till att den är ointressant)
1 A, B, eller C
2 A och B, A och C eller B och C
3 A, B och C

Sammanslagningen enligt ovan ger antal skäl till platsers ointressanthet enligt kriterierna, men inte varför.

Om det inte finns någon anledning till att vilja kunna se skälen till att en plats blivit utesluten är den ovanstående metoden väldigt effektiv. Men om det krävs en möjlighet att spåra skälen till varför en plats ansetts vara ointressant enligt kriterierna krävs en liten annan lösning än de binära ett/noll filerna.

Tabellen nedan visar på att man istället för ettor i lagerna kan ha olika siffror enligt formen: 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64… (hela tiden dubbla föregående siffran).

Egenskap Värde om egenskapen gör pixeln ointressant Värde om egenskapen gör pixeln intressant
A 1 0
B 2 0
C 4 0

Fördelen med detta är att summarastret blir spårbart enligt tabellen nedan. Nackdelen är dock att siffrorna växer väldigt snabbt och blir ohanterliga vid alltför många lager som slås samman.

Summa Skäl till att pixeln är ointressant
0 Intressant plats (inget skäl till att den är ointressant)
1 A
2 B
3 A och B
4 C
5 A och C
6 B och C
7 A, B och C
Överlagring med vektorlager

Överlagring med vektorlager sker i tre steg:

1. Skapa identifikationsmöjligheter i respektive lagers attributdata, en kolumn med samma värde för alla geografiska objekt i lagret. Om ingen sådan finns; skapa ett nytt attributfält och fyll det med samma information (siffra, ord eller bokstav så länge där står något).

2. Slå ihop lagrena genom att använda lämpligt överlagringsverktyg. Det finns ett antal olika verktyg för överlagring av vektordata i ArcGIS, dessa finner du i ArcToolbox via

Analysis Tools > Overlay

Nedan beskrivs hur du går tillväga vid överlagringsanalys med verktyget Union. För mer information om övriga överlagringsverktyg, besök ArcGIS Resource Center.

3. Välj ut de polygoner som innehåller samtliga de önskade egenskaperna genom att välja och välja bort polygoner med de identifikationsattribut som skapats enligt ovan, exempelvis med hjälp av Select.

Union används för att göra en gemometrisk sammanslagning av objekt från flera polygonlager som täcker samma område. Resultatet (output) blir ett polygonlager med samtliga objekt samt attributdata från input filerna. Där objekt från olika lager överlappar varandra skapas nya polygoner vilka har attributdata från båda input filerna.

För att genomföra en Union, gå till

Analysis Tools > Overlay > Union

I rutan som kommer upp väljer du

Input Features: De polygonlager som ska slås samman. Då de lagts till visas de automatiskt i rutan Features under. Om ökad XY Tolerance väljs (se nedan) kan lagrena rangeras i kolumnen till höger i rutan.

Output Feature Class: Namn och plats för den nya filen med polygoner.

JoinAttributes (optional): Här väljer du vilken attributdata som ska föras vidare till output filen.

XY Tolerance: Här ges möjligheten att öka tolerans för avstånd i analysen. Ju större avstånd som skrivs in, desto större generalisering där polygoner ligger nära varandra/överlappar.

Klicka sedan på OK. Den nya filen skapas och läggs till överst i Table Of Contents. Via filens attributdata kan enkelt objekt identifieras vilka har önskade egenskaper från bägge/samtliga inputfiler.

"Buffermån" och Kanteffekter

Tänk på att om ett av kriterierna exempelvis är att området måste ligga 500 meter från vatten så vet vi inte om platser inom 500 meter från kartans kant uppfyller detta eller ej. Därför kan det vara klokt att då nödvändiga data konstrueras eller hämtas hem ta till med en ”buffermån” utanför det intressanta området, som är minst lika stor som den största bufferradien vilken är tänkt att användas i analysen.

Läs mer om kanteffekter.

overlagringsanalys.txt · Senast uppdaterad: 2019/11/02 19:18 av Stefan Ene