User Tools

Site Tools


om_gisela

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
om_gisela [2016/04/13 08:47]
ene
om_gisela [2016/04/13 08:47] (current)
ene
Line 28: Line 28:
 '''​ '''​
 2016 04 13'''​\\ ​ 2016 04 13'''​\\ ​
-Sidan byggdes från början med [[http://​sunhorizon.info/​|ScrewTurn Wiki]] men då utvecklingen av verktyget upphörde har sidorna flyttats till plattformen [[https://​www.dokuwiki.org/​|DokuWiki]] som förhoppningsvis skall vara en, över tid, stabilare lösning.+Sidan byggdes från början med [[http://​sunhorizon.info/​|ScrewTurn Wiki]] men då utvecklingen av verktyget upphörde har sidorna ​nu flyttats till plattformen [[https://​www.dokuwiki.org/​|DokuWiki]] som förhoppningsvis skall vara en, över tid, stabilare lösning.
om_gisela.txt · Last modified: 2016/04/13 08:47 by ene