Användarverktyg

Webbverktyg


Sidmeny

Start
Huvudsidor
Kategorier
Geodata


Vad vill du veta mer om?

About Gisela
Adress till koordinat
Analys
API
ArcCatalog
ArcGIS
ArcScene
ArcToolbox i ArcGIS 10
Attributdata
Attributdata i ArcGIS 10
Attributdata i MapInfo
Att projicera data utan koordinatsystem i ArcGIS 10

Bebyggelsedata
Befolkningsdata
Befolkningsprognos
Blå kartan
Buffer

Calculate Geometry i ArcGIS 10
Centroid
Clip i ArcGIS 10
Color GIB2
Connect folder

Datafångst
Diagram
Digitala kartbiblioteket
Distance (Spatial Analyst Tools) i ArcGIS 10
DXF
Dynamisk konisk projektion

Editera i ArcGIS 10
Editera i MapInfo
Ekonomiska kartan
Exportera attributdata till Excel från ArcGIS 10
Export Data i ArcGIS 10

Fastighetskartan
Field Calculator i ArcGIS 10
Film
Fjällkartan
Fjärranalys
Flödeskarta
Fuzzy GIB2
Färgval
Föreläsningar

Generalstabskartan
Geodata
Geodatabas
Geoforum
Geographical data, datakällor
Geometric generalisation with IDRISI Taiga
Geometrisk generalisering i IDRISI Taiga
Geometrisk generalisering
Geometrisk generalisering i ArcGIS 10
Georeferencing with IDRISI Taiga
GET
GIS
GIS filformat
GIS projekt
Google Earth Engine
Google Earth
Google Maps
Google SketchUp
Google Fusion Tables
GPS
Gradnät med ArcGIS 10
GRID
Gröna kartan
GSD
Gula kartan

Handledning Kopiering och överföring av filer
Hantera projektion och koordinatsystem i ArcGIS 10
Häradskarta
HistoryPin
Huvudsidor
Hydrologiska analyser i ArcGIS 10
Höjddata

Idrisi
Importera GRID till ArcGIS 10
Interpolering
Isaritmkarta

Join by Spatial Location i ArcGIS 10
Join from a table med ArcGIS 10
JPEG

Kanteffekter
Karta
Kartbladssystem 2007
Kartering
Kartogram
Kartprojektion
Kategorier
KG2204 3
KG2204 4
Klippa i MapInfo
KML med ArcGIS 10
KML med Google Earth 6
KML och KMZ
KML GIB2
Kom igang med ArcGIS
Kontakt
Konvertera mellan olika typer av geometriska vektorformat
Konvertera vektorfiler till tab MapInfoformat
Konvertera X och Y koordinater till linjer i vektorformat
Koordinatsystem
Koordinat till punkt med ArcGIS 10
Koropletkarta

Lab1 GIB1 HT12
Lab Point to Polygon and Point to Raster
Lantmäteriets kartor
LAS
Layout View i ArcGIS 10
Lidar
Lutningsrelaterade analyser i ArcGIS 10
Lägg till attributdata
Lägg till data i ArcGIS 10
Lästips

MapBasic
MapInfo Professional
Markdata
MBX
Metadata
MIF MID
ModelBuilder och egen Toolbox i ArcGIS 10

NASA WorldWind
Nätverksanalys
Network dataset
Norrpil
Norrpil i ArcGIS 10 0
Norrpil i MapInfo 10

Om Gisela
Ordlista

Positionering
Presentation
Prickkarta
Projicera data
Python

QGIS
Quiz

Raster from IDRISI Taiga to MapInfo 10
Raster till vektor i ArcGIS 10
Rasterdata
Raster calculator
Redigera i wikin
Referenskarta
Rektifiera i Google Earth 6
Rektifiera
Rektifiera i ArcGIS 10
Roda kartan
RT38
RT90
Rumslig kvantifiering

Saccess
Satellitnavigering
Scale with ArcGIS 10
Select i ArcGIS 10
Select i MapInfo
SGU
SHP
Siktrelaterade analyser i ArcGIS 10
Skala
Skalstock i ArcGIS 10
Skapa en buffer i ArcGIS 10
Skapa en buffer i MapInfo 10
Skapa vektordata i Google Earth 6
Skapa vektordata i MapInfo 10
Skapa tredimensionella kartor i ArcScene 10
Skapa tredimensionell höjdmodell i 3DEM
Skapa vektordata i ArcGIS 10
Svenska statens kartor genom tiderna
Sweref99
Symbolkarta

TAB
Tabell
Table of Contents i ArcGIS 10
Teckenförklaring i ArcGIS 10
Teckenförklaring i MapInfo 10
Teckenförklaring
Tematisk karta i ArcGIS 10
Tematisk karta
Terrangkartan
Terrängskuggning med ArcGIS 10
Text på kartan
Text till kolumner med Excel
TFW
TIFF
Tips ArcGIS 10
Tips Google Earth 6
Tips MapInfo 10
Tips Idrisi Taiga
Tool Not Licensed i ArcGIS 10
Topografiska kartan
Topografisk karta
Triangulering
Tyvekkartor

Utforska kartlager i ArcGIS

Vector from IDRISI Taiga to ArcGIS 10
Vector from MapInfo 10 to IDRISI Taiga
Vector to raster with IDRISI Taiga
Vectorisation with MapInfo 10
Vektor till raster i ArcGIS 10
Vektordata
Vektor till raster i IDRISI Taiga
Verktygsfalt
Visualisering av höjddata genom tiderna
Visuell hierarki
Vägdata
Vägkartan

Web GIB2
Web resources for An Introduction to Geographical information systems
WGS84
WMS

XML
X och Y koordinater till punkter i MapInfo

Överlagringsanalys
Översiktskartan

natverksanalys

Nätverksanalys

(nätverksanalys,vägdata,network,ArcGIS)

Nätverksanalys

Nätverksanalys är ett verktyg främst för att optimera förflyttning mellan två eller flera punkter i ett nätverk, ofta i form av vägar. Rörelse inom ett vägnät kan däremot användas för fler analyser än 'snabbaste vägen från A till B'.

Nätverksanalys kan appliceras på många olika sätt. Exempelvis: Hur bör brandstationer spridas ut för bästa täckning? Vilken ordning bör en budbil göra sina leveranser med ett givet antal stopp? Hur många adresser når en akutläkare med fem minuters svarstid?

Nätverksanalysverktyget har en rad underanlyser:

  • New Route
  • New Service Area
  • New Closest Facility
  • New OD cost Matrix
  • New Vehicle Routing Problem
  • New Location Allocation

Med Network Analyst verktyget skapas ny information i vektorformat med tillhörande attributdata utifrån de premisser användaren ställer upp. Information kan därmed exporteras och användas i andra analyser. För att Network Analyst ska kunna göra en nätverksanalys behöver vägdatan vara strukturerad i ett Network dataset. Läs mer om det här.

New route verktyget

Rutten visar snabbaste vägen med givna hållplatser och med hänsyn till trafikflöde.

New Route verktyget används för att generera en optimerad rutt utefter givna premisser, till exempel kortast tid eller kortast sträcka. För att göra en New Route beräkning krävs ett punktlager med hållplatser som infogas i ett befintligt vägnätverket.

Med denna analys kan man enkelt beräkna snabbaste vägen mellan två eller flera punkter och om attributdatan tillåter, även generera vägbeskrivningar. Det är även möjligt att lägga till och redigera barriärer i form av punkter, linjer och polygoner, vilket tvingar Network analyst att skapa alternativa rutter.

Vidare finns möjlighet att lägga till information om trafiktäthet för att analysera hur nätverkets framkomlighet påverkas av veckodag och klockslag. Linjer och tillhörande attributdata kan enkelt exporteras som nya shapefiler för andra analys och visualiseringssyften.

networkservicearea.jpg

Potentiella busshållplatsers upptagningsområde baserat på tid till fots.

New Service Area

New Service Area verktyget är ett sätt att använda vägnät (eller liknande) för att skapa polygoner med upptagningsområden. En eller flera punkter används som input för att beräkna hur lång tid det tar att resa från punkten utmed vägarna. Network Analyst kan därefter 'bygga ihop' polygoner utefter vägnätet.

Barriärer i form av punkter, linjer och polygoner går även att använda med New Service Area verktyget, då den likt de andra Network Analyst verktygen utgår ifrån vägnätet. Polygonerna (eller linjerna) som genereras kan även här exporteras och användas för vidare analyser och visualisering.

networkclosestfacility.jpg

Exempel på vilka sjukhus som ska svara på olyckstillbud. Notera att den ena resvägen är längre i km, men kortare i tid. 

New Closest Facility

New Closest Facility verktyget möjliggör en beräkning om vilken facilitet (till exempel brandstation, sjukhus, servicedepå etc) som ligger närmast en pågående incident. Analysen kan genomföras med olika kriterier, till exempel tid och avstånd samt till eller från pågående incident.

New OD cost Matrix, New Vehicle Routing Problem, New Location Allocation

De tre kvarstående analyserna bygger i stor del på de ovanstående analyserna. New OD cost matrix är egentligen en New route analys, fast utformad för att hantera större datamängder då resultatet inte är lika detaljerat för visualisering (men attributdatan finns där!).

New Vehicle Routing Problem (NVRP) är dock en analys som bygger på flera fordon som ska hinna ”besöka” ett visst antal stopp. Ett tänkbart scenario är en lastbilsflotta som ska leverera varor under en förmiddag. NVRP analysen kan optimera rutten (likt new route analysen) fast med tillhörande begränsningar, till exempel arbetstider för chafförer, övertidsersättning, milkostnad, timkostnad, lastkapacitet och så vidare. Analysen är med andra ord användbar i väldigt specifika situationer dock inte särskilt tillämpningsbar i andra.

Location Allocation verktyget är till för att optimera lokalisering beroende på vilken begränsningsfaktor som bestäms. Till exempel kan den användas för att bestämma vart det är mest lämpligt att lägga ett varuhus givet att man vet var ens kundgrupp bor och beter isig. Skillnaden mellan Location Allocation och service area är i första hand att Location Allocation tar efterfrågan i beaktande. Genom att infoga efterfrågan som punkter (där kunderna bor eller där man vet att efterfrågan finns) kan ett antal potentiella lokaliseringar utvärderas och den optimala platsen bestämmas.

natverksanalys.txt · Senast uppdaterad: 2016/04/12 12:40 (extern redigering)