Användarverktyg

Webbverktyg


Sidmeny

Start
Huvudsidor
Kategorier
Geodata


Vad vill du veta mer om?

About Gisela
Adress till koordinat
Analys
API
ArcCatalog
ArcGIS
ArcScene
ArcToolbox i ArcGIS 10
Attributdata
Attributdata i ArcGIS 10
Attributdata i MapInfo
Att projicera data utan koordinatsystem i ArcGIS 10

Bebyggelsedata
Befolkningsdata
Befolkningsprognos
Blå kartan
Buffer

Calculate Geometry i ArcGIS 10
Centroid
Clip i ArcGIS 10
Color GIB2
Connect folder

Datafångst
Diagram
Digitala kartbiblioteket
Distance (Spatial Analyst Tools) i ArcGIS 10
DXF
Dynamisk konisk projektion

Editera i ArcGIS 10
Editera i MapInfo
Ekonomiska kartan
Exportera attributdata till Excel från ArcGIS 10
Export Data i ArcGIS 10

Fastighetskartan
Field Calculator i ArcGIS 10
Film
Fjällkartan
Fjärranalys
Flödeskarta
Fuzzy GIB2
Färgval
Föreläsningar

Generalstabskartan
Geodata
Geodatabas
Geoforum
Geographical data, datakällor
Geometric generalisation with IDRISI Taiga
Geometrisk generalisering i IDRISI Taiga
Geometrisk generalisering
Geometrisk generalisering i ArcGIS 10
Georeferencing with IDRISI Taiga
GET
GIS
GIS filformat
GIS projekt
Google Earth Engine
Google Earth
Google Maps
Google SketchUp
Google Fusion Tables
GPS
Gradnät med ArcGIS 10
GRID
Gröna kartan
GSD
Gula kartan

Handledning Kopiering och överföring av filer
Hantera projektion och koordinatsystem i ArcGIS 10
Häradskarta
HistoryPin
Huvudsidor
Hydrologiska analyser i ArcGIS 10
Höjddata

Idrisi
Importera GRID till ArcGIS 10
Interpolering
Isaritmkarta

Join by Spatial Location i ArcGIS 10
Join from a table med ArcGIS 10
JPEG

Kanteffekter
Karta
Kartbladssystem 2007
Kartering
Kartogram
Kartprojektion
Kategorier
KG2204 3
KG2204 4
Klippa i MapInfo
KML med ArcGIS 10
KML med Google Earth 6
KML och KMZ
KML GIB2
Kom igang med ArcGIS
Kontakt
Konvertera mellan olika typer av geometriska vektorformat
Konvertera vektorfiler till tab MapInfoformat
Konvertera X och Y koordinater till linjer i vektorformat
Koordinatsystem
Koordinat till punkt med ArcGIS 10
Koropletkarta

Lab1 GIB1 HT12
Lab Point to Polygon and Point to Raster
Lantmäteriets kartor
LAS
Layout View i ArcGIS 10
Lidar
Lutningsrelaterade analyser i ArcGIS 10
Lägg till attributdata
Lägg till data i ArcGIS 10
Lästips

MapBasic
MapInfo Professional
Markdata
MBX
Metadata
MIF MID
ModelBuilder och egen Toolbox i ArcGIS 10

NASA WorldWind
Nätverksanalys
Network dataset
Norrpil
Norrpil i ArcGIS 10 0
Norrpil i MapInfo 10

Om Gisela
Ordlista

Positionering
Presentation
Prickkarta
Projicera data
Python

QGIS
Quiz

Raster from IDRISI Taiga to MapInfo 10
Raster till vektor i ArcGIS 10
Rasterdata
Raster calculator
Redigera i wikin
Referenskarta
Rektifiera i Google Earth 6
Rektifiera
Rektifiera i ArcGIS 10
Roda kartan
RT38
RT90
Rumslig kvantifiering

Saccess
Satellitnavigering
Scale with ArcGIS 10
Select i ArcGIS 10
Select i MapInfo
SGU
SHP
Siktrelaterade analyser i ArcGIS 10
Skala
Skalstock i ArcGIS 10
Skapa en buffer i ArcGIS 10
Skapa en buffer i MapInfo 10
Skapa vektordata i Google Earth 6
Skapa vektordata i MapInfo 10
Skapa tredimensionella kartor i ArcScene 10
Skapa tredimensionell höjdmodell i 3DEM
Skapa vektordata i ArcGIS 10
Svenska statens kartor genom tiderna
Sweref99
Symbolkarta

TAB
Tabell
Table of Contents i ArcGIS 10
Teckenförklaring i ArcGIS 10
Teckenförklaring i MapInfo 10
Teckenförklaring
Tematisk karta i ArcGIS 10
Tematisk karta
Terrangkartan
Terrängskuggning med ArcGIS 10
Text på kartan
Text till kolumner med Excel
TFW
TIFF
Tips ArcGIS 10
Tips Google Earth 6
Tips MapInfo 10
Tips Idrisi Taiga
Tool Not Licensed i ArcGIS 10
Topografiska kartan
Topografisk karta
Triangulering
Tyvekkartor

Utforska kartlager i ArcGIS

Vector from IDRISI Taiga to ArcGIS 10
Vector from MapInfo 10 to IDRISI Taiga
Vector to raster with IDRISI Taiga
Vectorisation with MapInfo 10
Vektor till raster i ArcGIS 10
Vektordata
Vektor till raster i IDRISI Taiga
Verktygsfalt
Visualisering av höjddata genom tiderna
Visuell hierarki
Vägdata
Vägkartan

Web GIB2
Web resources for An Introduction to Geographical information systems
WGS84
WMS

XML
X och Y koordinater till punkter i MapInfo

Överlagringsanalys
Översiktskartan

layout_view_i_arcgis_10_0

Layout View i ArcGIS 10

I ArcGIS går det växla mellan två olika vyer; Data View och Layout View. En enklare beskrivning av dessa två lägen är att Data View fungerar ungefär som ett digitalt arbetsbord, medan Layout View visar kartbilden i pappersvy. I Layout View genomförs utformning av själva kartan, vilken sedan exporteras till lämpligt format. Du växlar från Data View till Layout View via

View > Layout View

Här framträder kartbilden istället på ett A4 ark. Bilden ligger inom en ruta vars storlek kan justeras genom att dra med pilen pil.PNG i hörnen. Formatet kan ändras via

File > Page and Print Setup

I listan vid Size finns ett antal format att välja mellan. Du kan även välja att ha kartbilden liggande genom att välja Landscape istället för Portrait.

Notera att ett nytt verktygsfält automatiskt visas då du växlar över till Layout View där du bland annat finner ett antal zoom och navigeringsverktyg.

Kom ihåg att dessa verktyg är ett komplement, det går även bra att använda de vanliga verktygen i Layout View för att navigera till önskat område i kartbilden. Om ett visst lager ska bestämma kartans geografiska utbredning kan du högerklicka på det i Table of Contents och välja Zoom To Layer.

Om du exempelvis endast vill visa geografisk data inom ett visst område kan du klippa överflödig information med hjälp av verktyget ''Clip''.

Via Insert menyn kan ett antal saker infogas i kartbilden vilka fungerar som hjälpmedel för för orientering och tolkning av kartan. Från denna meny kan exempelvis skalstock och norrpil infogas i ArcGIS 10, något som de flesta kartor innehåller. Kartan bör även innehålla en teckenförklaring eller Legend, vilken förklarar färger och symboler i kartan. Här beskrivs närmare hur du infogar en teckenförklaring i ArcGIS 10. Under Insert menyn finner du även Title för att infoga en titel på kartan, samt funktionen Text för att placera ut text i kartbilden.

Vid framställning av digitala kartor finns ett antal saker att tänka på gällande dess utformning. Olika typer av kartor används beroende på vilken typ av rumslig information som ska visualiseras, läs mer om presentation och kartutformning här. Även färgval är avgörande för en kartas läsbarhet.

I exemplet nedan visas Frescati med omnejd.

Glöm inte att exportera kartan till ett bildformat via

File > Export Map

I rutan som kommer upp väljer du önskat namn på filen, i vilken katalog den ska sparas samt önskat format, exempelvis JPEG.

Även om kartan visas som ett papper i Layout View, sparas alltså inte kartfilen i bildformat då du klickar på File > Save. Då sparas endast projektet (mxd filen) i just detta läge.

Längst ner i vänstra hörnet i kartbilden finns två ikoner vilka är genvägar för att växla mellan Data View och Layout View.)

layout_view_i_arcgis_10_0.txt · Senast uppdaterad: 2016/04/12 12:35 (extern redigering)