Användarverktyg

Webbverktyg


Sidmeny

Start
Huvudsidor
Kategorier
Geodata


Vad vill du veta mer om?

About Gisela
Adress till koordinat
Analys
API
ArcCatalog
ArcGIS
ArcScene
ArcToolbox i ArcGIS 10
Attributdata
Attributdata i ArcGIS 10
Attributdata i MapInfo
Att projicera data utan koordinatsystem i ArcGIS 10

Bebyggelsedata
Befolkningsdata
Befolkningsprognos
Blå kartan
Buffer

Calculate Geometry i ArcGIS 10
Centroid
Clip i ArcGIS 10
Color GIB2
Connect folder

Datafångst
Diagram
Digitala kartbiblioteket
Distance (Spatial Analyst Tools) i ArcGIS 10
DXF
Dynamisk konisk projektion

Editera i ArcGIS 10
Editera i MapInfo
Ekonomiska kartan
Exportera attributdata till Excel från ArcGIS 10
Export Data i ArcGIS 10

Fastighetskartan
Field Calculator i ArcGIS 10
Film
Fjällkartan
Fjärranalys
Flödeskarta
Fuzzy GIB2
Färgval
Föreläsningar

Generalstabskartan
Geodata
Geodatabas
Geoforum
Geographical data, datakällor
Geometric generalisation with IDRISI Taiga
Geometrisk generalisering i IDRISI Taiga
Geometrisk generalisering
Geometrisk generalisering i ArcGIS 10
Georeferencing with IDRISI Taiga
GET
GIS
GIS filformat
GIS projekt
Google Earth Engine
Google Earth
Google Maps
Google SketchUp
Google Fusion Tables
GPS
Gradnät med ArcGIS 10
GRID
Gröna kartan
GSD
Gula kartan

Handledning Kopiering och överföring av filer
Hantera projektion och koordinatsystem i ArcGIS 10
Häradskarta
HistoryPin
Huvudsidor
Hydrologiska analyser i ArcGIS 10
Höjddata

Idrisi
Importera GRID till ArcGIS 10
Interpolering
Isaritmkarta

Join by Spatial Location i ArcGIS 10
Join from a table med ArcGIS 10
JPEG

Kanteffekter
Karta
Kartbladssystem 2007
Kartering
Kartogram
Kartprojektion
Kategorier
KG2204 3
KG2204 4
Klippa i MapInfo
KML med ArcGIS 10
KML med Google Earth 6
KML och KMZ
KML GIB2
Kom igang med ArcGIS
Kontakt
Konvertera mellan olika typer av geometriska vektorformat
Konvertera vektorfiler till tab MapInfoformat
Konvertera X och Y koordinater till linjer i vektorformat
Koordinatsystem
Koordinat till punkt med ArcGIS 10
Koropletkarta

Lab1 GIB1 HT12
Lab Point to Polygon and Point to Raster
Lantmäteriets kartor
LAS
Layout View i ArcGIS 10
Lidar
Lutningsrelaterade analyser i ArcGIS 10
Lägg till attributdata
Lägg till data i ArcGIS 10
Lästips

MapBasic
MapInfo Professional
Markdata
MBX
Metadata
MIF MID
ModelBuilder och egen Toolbox i ArcGIS 10

NASA WorldWind
Nätverksanalys
Network dataset
Norrpil
Norrpil i ArcGIS 10 0
Norrpil i MapInfo 10

Om Gisela
Ordlista

Positionering
Presentation
Prickkarta
Projicera data
Python

QGIS
Quiz

Raster from IDRISI Taiga to MapInfo 10
Raster till vektor i ArcGIS 10
Rasterdata
Raster calculator
Redigera i wikin
Referenskarta
Rektifiera i Google Earth 6
Rektifiera
Rektifiera i ArcGIS 10
Roda kartan
RT38
RT90
Rumslig kvantifiering

Saccess
Satellitnavigering
Scale with ArcGIS 10
Select i ArcGIS 10
Select i MapInfo
SGU
SHP
Siktrelaterade analyser i ArcGIS 10
Skala
Skalstock i ArcGIS 10
Skapa en buffer i ArcGIS 10
Skapa en buffer i MapInfo 10
Skapa vektordata i Google Earth 6
Skapa vektordata i MapInfo 10
Skapa tredimensionella kartor i ArcScene 10
Skapa tredimensionell höjdmodell i 3DEM
Skapa vektordata i ArcGIS 10
Svenska statens kartor genom tiderna
Sweref99
Symbolkarta

TAB
Tabell
Table of Contents i ArcGIS 10
Teckenförklaring i ArcGIS 10
Teckenförklaring i MapInfo 10
Teckenförklaring
Tematisk karta i ArcGIS 10
Tematisk karta
Terrangkartan
Terrängskuggning med ArcGIS 10
Text på kartan
Text till kolumner med Excel
TFW
TIFF
Tips ArcGIS 10
Tips Google Earth 6
Tips MapInfo 10
Tips Idrisi Taiga
Tool Not Licensed i ArcGIS 10
Topografiska kartan
Topografisk karta
Triangulering
Tyvekkartor

Utforska kartlager i ArcGIS

Vector from IDRISI Taiga to ArcGIS 10
Vector from MapInfo 10 to IDRISI Taiga
Vector to raster with IDRISI Taiga
Vectorisation with MapInfo 10
Vektor till raster i ArcGIS 10
Vektordata
Vektor till raster i IDRISI Taiga
Verktygsfalt
Visualisering av höjddata genom tiderna
Visuell hierarki
Vägdata
Vägkartan

Web GIB2
Web resources for An Introduction to Geographical information systems
WGS84
WMS

XML
X och Y koordinater till punkter i MapInfo

Överlagringsanalys
Översiktskartan

koordinatsystem

Koordinatsystem och gradnät

(Koordinatsystem,koordinat,gradnät,koordinater)

Introduktion till koordinatsystem

Koordinater utan något enhetligt system

I vardagliga situationer beskrivs en position ofta i relation till andra platser. Antingen genom att beskriva avståndet (exempelvis att jag bor 'några hundra meter' från universitet) eller genom att ange riktningen relativt den plats man relaterar till (exempelvis jag bor 'söder om' Söder). Kombinationen av att ange avstånd och riktning från en utgångspunkt är egentligen en tillräcklig och fullständig beskrivning på platsers relativa förhållande till varandra. Tabellen nedan är exempelvis tillräcklig för att kunna rita upp kartan nedanför tabellen. De blå pilarna pekar ut de relativa beskrivningarna som nämns i tabellen.

Position Längd Riktning Utgångspunkt
trädets position 20 m norr om stigens 3:e position
stigens 3:e position 14 m nordost om sjöns 1:a position
stigens 2:a position 14 m nordväst om sjöns 1:a position
sjöns 4:e position 14 m sydväst om sjöns 1:a position
sjöns 2:a position 32 m ost sydost om sjöns 1:a position
sjöns 3:e position 32 m syd sydost om sjöns 1:a position
stigens 1:a position 20 m väster om sjöns 4:e position
sjöns 2:a position 40 m söder om stigens 3:e position

Radiellt koordinatsystem

I det ovanstående exemplet finns det inget enhetligt sätt att ange en punkt. Ett ofta mer rationellt sätt att ange positionerna är att införa ett koordinatsystem. Exempelvis kan vi se att många av beskrivningarna ovan utgick i från sjöns 1:a position, så varför kan vi inte se till att alla punkter relateras till just den punkten. På det sättet slipper vi ange vilken punkt vi utgår ifrån för varje positionsangivelse, utan det är underförstått om vi anger att alla koordinater beskrivs utifrån det lokala koordinatsystemet LRKSJ1 (lokalt radiellt koordinatsystem från sjöns 1:a position).

Radiellt betyder helt enkelt att vi anger positioner med hjälp av avstånd och riktning från en mittpunkt.

Position Avstånd i meter Riktning i grader (ett varv är 360 grader och norr = 0)
trädets position 32 18
stigens 1:a position 32 252
stigens 2:a position 14 315
stigens 3:e position 14 45
stigens 4:e position 42 45
sjöns 1:a position 0 315
sjöns 2:a position 32 108
sjöns 3:e position 32 162
sjöns 4:e position 14 225

Kartesiskt koordinatsystem

Ett annat sätt att definiera ett koordinatsystem är att ange exempelvis hur långt norr respektive hur långt öster om trädet de olika positionerna är (sjöns andra punkt ligger exempelvis 40 meter söder om trädet och 20 meter öster om det och får därför koordinaterna 40 och 20). Ett sådant koordinatsystem där avståndsrikningarna som mäts (i detta fall norr och öster) är vinkelräta mot varandra kallas kartesiskt. Här nedan visas en tabell där punkterna har angetts med ett kartesiskt koordinatsystem med trädet som origo (centralpunkt).

Position x koordinat y koordinat
trädets position 0 0
stigens 1:a position 40 40
stigens 2:a position 20 20
stigens 3:e position 20 0
stigens 4:e position 0 20
sjöns 1:a position 30 10
sjöns 2:a position 40 20
sjöns 3:e position 60 0
sjöns 4:e position 40 20

Observera att bokstäverna x och y i geografiska koordinatsystem används omvänt mot hur de vanligtvis används inom geometri. Här är alltså x uppåt (norrut) och y till vänster (österut) medan man inom geometri och matematik i allmänhet ofta har x åt höger och y uppåt.

Globala koordinatsystem

Radiella och kartesiska koordinatsystem förutsätter att jorden är platt (eller i varje fall konisk eller cylindrisk), något man kan räkna med att jorden är utan att det blir så väldigt fel om man använder koordinatsystemet över ett litet eller långsmalt område. Dessvärre är jordens form varken platt, konisk eller cylindrisk utan rund (eller egentligen inte det utan vid polerna tillplattad och allmänt bucklig, läs mer på Lantmäteriets hemsida om geoiden).

Så om vi skall använda koordinatsystemet över ett större område och vi tänker oss att jorden är rund kan vi införa ett 'gradnät 'som består av longituder (går från nordpol till sydpol) och latituder (går runt jorden på konstant avstånd från polerna, Ekvatorn är den längsta av latituderna). Figuren nedan visar ett sådant gradnät.

Olika koordinatsystem som brukar användas

Longitud och Latitud används relativt ofta då den geografiska informationen är för hela världen. WGS84 är ett vanligt koordinatsystem för hela jorden och är anpassad efter att jorden är lite tillplattad vid polerna.

För lokala förhållanden brukar man dock införa regionala eller nationella koordinatsystem. Under 2007 bytte Sverige koordinatsystem från det tidigare rikets nät (RT90 2,5 gon V) till Sweref 99. Så för all data som laddas ned från exempelvis GSD så gäller SWEREF 99. Var dock uppmärksam på att vissa andra datakällor kan leverera data i RT90 2,5 gon V.

Lantmäteriets sidor om geodesi går det att läsa mer om olika koordinatsystem samt om närliggande ämnen.

Tips om hanterandet av projektioner och koordinatsystem i olika programvaror:

Lägg in gradnät i kartbilden med olika programvaror

Koordinater till vektorer i olika programvaror

koordinatsystem.txt · Senast uppdaterad: 2019/11/14 09:13 av Stefan Ene