Användarverktyg

Webbverktyg


Sidmeny

Start
Huvudsidor
Kategorier
Geodata


Vad vill du veta mer om?

About Gisela
Adress till koordinat
Analys
API
ArcCatalog
ArcGIS
ArcScene
ArcToolbox i ArcGIS 10
Attributdata
Attributdata i ArcGIS 10
Attributdata i MapInfo
Att projicera data utan koordinatsystem i ArcGIS 10

Bebyggelsedata
Befolkningsdata
Befolkningsprognos
Blå kartan
Buffer

Calculate Geometry i ArcGIS 10
Centroid
Clip i ArcGIS 10
Color GIB2
Connect folder

Datafångst
Diagram
Digitala kartbiblioteket
Distance (Spatial Analyst Tools) i ArcGIS 10
DXF
Dynamisk konisk projektion

Editera i ArcGIS 10
Editera i MapInfo
Ekonomiska kartan
Exportera attributdata till Excel från ArcGIS 10
Export Data i ArcGIS 10

Fastighetskartan
Field Calculator i ArcGIS 10
Film
Fjällkartan
Fjärranalys
Flödeskarta
Fuzzy GIB2
Färgval
Föreläsningar

Generalstabskartan
Geodata
Geodatabas
Geoforum
Geographical data, datakällor
Geometric generalisation with IDRISI Taiga
Geometrisk generalisering i IDRISI Taiga
Geometrisk generalisering
Geometrisk generalisering i ArcGIS 10
Georeferencing with IDRISI Taiga
GET
GIS
GIS filformat
GIS projekt
Google Earth Engine
Google Earth
Google Maps
Google SketchUp
Google Fusion Tables
GPS
Gradnät med ArcGIS 10
GRID
Gröna kartan
GSD
Gula kartan

Handledning Kopiering och överföring av filer
Hantera projektion och koordinatsystem i ArcGIS 10
Häradskarta
HistoryPin
Huvudsidor
Hydrologiska analyser i ArcGIS 10
Höjddata

Idrisi
Importera GRID till ArcGIS 10
Interpolering
Isaritmkarta

Join by Spatial Location i ArcGIS 10
Join from a table med ArcGIS 10
JPEG

Kanteffekter
Karta
Kartbladssystem 2007
Kartering
Kartogram
Kartprojektion
Kategorier
KG2204 3
KG2204 4
Klippa i MapInfo
KML med ArcGIS 10
KML med Google Earth 6
KML och KMZ
KML GIB2
Kom igang med ArcGIS
Kontakt
Konvertera mellan olika typer av geometriska vektorformat
Konvertera vektorfiler till tab MapInfoformat
Konvertera X och Y koordinater till linjer i vektorformat
Koordinatsystem
Koordinat till punkt med ArcGIS 10
Koropletkarta

Lab1 GIB1 HT12
Lab Point to Polygon and Point to Raster
Lantmäteriets kartor
LAS
Layout View i ArcGIS 10
Lidar
Lutningsrelaterade analyser i ArcGIS 10
Lägg till attributdata
Lägg till data i ArcGIS 10
Lästips

MapBasic
MapInfo Professional
Markdata
MBX
Metadata
MIF MID
ModelBuilder och egen Toolbox i ArcGIS 10

NASA WorldWind
Nätverksanalys
Network dataset
Norrpil
Norrpil i ArcGIS 10 0
Norrpil i MapInfo 10

Om Gisela
Ordlista

Positionering
Presentation
Prickkarta
Projicera data
Python

QGIS
Quiz

Raster from IDRISI Taiga to MapInfo 10
Raster till vektor i ArcGIS 10
Rasterdata
Raster calculator
Redigera i wikin
Referenskarta
Rektifiera i Google Earth 6
Rektifiera
Rektifiera i ArcGIS 10
Roda kartan
RT38
RT90
Rumslig kvantifiering

Saccess
Satellitnavigering
Scale with ArcGIS 10
Select i ArcGIS 10
Select i MapInfo
SGU
SHP
Siktrelaterade analyser i ArcGIS 10
Skala
Skalstock i ArcGIS 10
Skapa en buffer i ArcGIS 10
Skapa en buffer i MapInfo 10
Skapa vektordata i Google Earth 6
Skapa vektordata i MapInfo 10
Skapa tredimensionella kartor i ArcScene 10
Skapa tredimensionell höjdmodell i 3DEM
Skapa vektordata i ArcGIS 10
Svenska statens kartor genom tiderna
Sweref99
Symbolkarta

TAB
Tabell
Table of Contents i ArcGIS 10
Teckenförklaring i ArcGIS 10
Teckenförklaring i MapInfo 10
Teckenförklaring
Tematisk karta i ArcGIS 10
Tematisk karta
Terrangkartan
Terrängskuggning med ArcGIS 10
Text på kartan
Text till kolumner med Excel
TFW
TIFF
Tips ArcGIS 10
Tips Google Earth 6
Tips MapInfo 10
Tips Idrisi Taiga
Tool Not Licensed i ArcGIS 10
Topografiska kartan
Topografisk karta
Triangulering
Tyvekkartor

Utforska kartlager i ArcGIS

Vector from IDRISI Taiga to ArcGIS 10
Vector from MapInfo 10 to IDRISI Taiga
Vector to raster with IDRISI Taiga
Vectorisation with MapInfo 10
Vektor till raster i ArcGIS 10
Vektordata
Vektor till raster i IDRISI Taiga
Verktygsfalt
Visualisering av höjddata genom tiderna
Visuell hierarki
Vägdata
Vägkartan

Web GIB2
Web resources for An Introduction to Geographical information systems
WGS84
WMS

XML
X och Y koordinater till punkter i MapInfo

Överlagringsanalys
Översiktskartan

konvertera_mellan_olika_typer_av_geometriska_vektorformat

Konvertera mellan olika typer av geometriska vektorformat

Geometriska vektorformat (punkter, linjer eller polygoner) har olika fördelar och funktioner, och ibland kan det vara önskvärt att konvertera data. Det är i ArcGIS 10 möjligt att göra om en vektorfil till en annan typ av vektorformat. Klicka här för mer information om vektordata. Denna typ av analys kan vara användbart vid olika tillfällen. Ett vanligt, enkelt exempel är då det är önskvärt att få fram den kortaste sträckan mellan ett antal punkter genom att skapa en linje mellan punkternas positioner. Ett annat exempel kan vara då man önskar omvandla ett vektorlager med linjer till polygoner. Det finns en mängd med olika funktioner för konvertering mellan olika typer av geometriska vektorformat. Du finner dessa verktyg (m. fl.) i ArcToolbox under

Data Management Tools > Features

Notera att olika förutsättningar råder beroende på vilken typ av geometriskt format du arbetar med, punkter kan exempelvis inte konverteras direkt till polygoner. Nedan ges två exempel på konverteringar mellan geometriska vektorformat. Läs mer om de olika funktionerna på ArcGIS Resource Center.

Points To Line

Med hjälp av Points To Line kan linjer skapas mellan olika punkters positioner i ArcGIS 10. Programmet erbjuder olika möjligheter för mellan vilka punkter (och i vilken ordning) linjer ska skapas, baserat på geografisk närhet eller punktlagrets attributdata. I bilden nedan visas ett antal punkter vilka representerar hållplatser längs med Lidingöbanan i Stockholm.

Öppna ArcToolbox och klicka på

Data Management Tools > Features > Points To Line

(Notera att Points To Line i verktygslådan är markerat med ett litet pergament istället för en hammare. Detta uttrycker lite pedagogiskt att denna funktion är ett skript.)

I rutan som kommer upp väljer du

Input Features: Här väljer du det punktlager som ska användas, för detta exempel den fil med punkter som markerar hållplatser.

Output Feature Class: Namn och plats för den nya fil med linjer som ska skapas.

Line Field (optional): Klicka här om du inte vill att alla punkter i lagret ska bindas samman, utan endast vissa. För detta krävs en kolumn i punktlagrets attributdata med gemensamma värden för de punkter som ska bindas samman, vilken då väljs här. För givet exempel väljs inget då samtliga hållplatser ska ingå.

Sort Field (optional): Här erbjuds ett alternativ för om du vill att linjerna ska dras i en viss ordning. Även här krävs en kolumn i punktlagrets attributdata med värden som representerar den ordning du vill att punkterna ska användas. För givet exempel väls inget då hållplatserna ligger i ordning.

Klicka sedan på OK.

Om inget väljs i Line Field (optional) eller Sort Field (optional) används punkterna i den geografiska ordning programmet hittar dem. Om en annan ordning eller gruppering önskas krävs alltså att en ny kolumn skapas med värden som representerar önskad ordning/gruppering. Detta görs via ''Add Field'' i punktlagrets attributdata.

Nedan visas resultatet av den analys som genomförts som exempel. Samtliga hållplatser binds nu samman av en linje. Det är dock förstås viktigt att poängtera att denna linje inte representerar Lidingöbanans linjedragning annat än i mycket grova drag. Den linje vi erhållit visar fågelvägen mellan hållplatserna.

Feature To Polygon

Det är inte alltid geografisk data erhålls i önskat format, det förekommer exempelvis att data som beskriver en ytas utbredning beskrivs i ett linjelager. Vid arbete i ArcGIS kan det ibland vara en fördel att arbeta med områden i polygonformat, då hela det geografiska området ges attributdata, det blir möjligt att räkna ut area o.s.v. Med verktyget Feature To Polygon är det möjligt att omvandla ett eller flera polygon eller linjelager till ett enda polygonlager. Besök ArcGIS Resource Center för illustrationer och mer information.

Nedan ges ett exempel med ett linjelager med naturskyddade områden i Lidingö kommun vilket ska konverteras till ett polygonlager.

Öppna ArcToolbox och klicka på

Data Management Tools > Features > Feature To Polygon

I rutan som kommer upp väljer du

Input Features: Den vektorfil/filer som ska omvandlas till en fil med polygoner. De filer som väljs dyker då upp i rutan under. för detta exempel väljs linjelagret med Lidingös naturskyddade områden.

Output Feature Class: Namn och plats för den nya filen.

XY Tolerance (optional): Här ges möjligheten att öka tolerans för avstånd i analysen. Ju större avstånd som skrivs in, desto mer generaliserade blir de geometriska objekten i den nya filen. För det exempel som illustreras nedan lämnades denna ruta tom.

Preserve attributes (optional): Denna ruta ska vara ibockad om du vill att attributdata från inputfilen/filerna ska följa med till den nya filen.

Label Features (optional): Om du önskar visa attributdata från ett överlappande punktlager, väljer du detta punktlager här. (För att det sedan ska visas måste du bocka för ''Label Features'' för lagret.)

Klicka sedan på OK.

Bilden nedan visar resultatet av den analys som genomförts som exempel, där de skyddade områdena nu visas som polygoner vilka givits en grön färg. (Polygonerna har också gjorts transparenta).

Det är även möjligt att arbeta med koordinater och konvertera dessa till geometriska objekt i vektorformat. Klicka på länken nedan för mer information.

konvertera_mellan_olika_typer_av_geometriska_vektorformat.txt · Senast uppdaterad: 2016/04/12 12:30 (extern redigering)