Användarverktyg

Webbverktyg


Sidmeny

Start
Huvudsidor
Kategorier
Geodata


Vad vill du veta mer om?

About Gisela
Adress till koordinat
Analys
API
ArcCatalog
ArcGIS
ArcScene
ArcToolbox i ArcGIS 10
Attributdata
Attributdata i ArcGIS 10
Attributdata i MapInfo
Att projicera data utan koordinatsystem i ArcGIS 10

Bebyggelsedata
Befolkningsdata
Befolkningsprognos
Blå kartan
Buffer

Calculate Geometry i ArcGIS 10
Centroid
Clip i ArcGIS 10
Color GIB2
Connect folder

Datafångst
Diagram
Digitala kartbiblioteket
Distance (Spatial Analyst Tools) i ArcGIS 10
DXF
Dynamisk konisk projektion

Editera i ArcGIS 10
Editera i MapInfo
Ekonomiska kartan
Exportera attributdata till Excel från ArcGIS 10
Export Data i ArcGIS 10

Fastighetskartan
Field Calculator i ArcGIS 10
Film
Fjällkartan
Fjärranalys
Flödeskarta
Fuzzy GIB2
Färgval
Föreläsningar

Generalstabskartan
Geodata
Geodatabas
Geoforum
Geographical data, datakällor
Geometric generalisation with IDRISI Taiga
Geometrisk generalisering i IDRISI Taiga
Geometrisk generalisering
Geometrisk generalisering i ArcGIS 10
Georeferencing with IDRISI Taiga
GET
GIS
GIS filformat
GIS projekt
Google Earth Engine
Google Earth
Google Maps
Google SketchUp
Google Fusion Tables
GPS
Gradnät med ArcGIS 10
GRID
Gröna kartan
GSD
Gula kartan

Handledning Kopiering och överföring av filer
Hantera projektion och koordinatsystem i ArcGIS 10
Häradskarta
HistoryPin
Huvudsidor
Hydrologiska analyser i ArcGIS 10
Höjddata

Idrisi
Importera GRID till ArcGIS 10
Interpolering
Isaritmkarta

Join by Spatial Location i ArcGIS 10
Join from a table med ArcGIS 10
JPEG

Kanteffekter
Karta
Kartbladssystem 2007
Kartering
Kartogram
Kartprojektion
Kategorier
KG2204 3
KG2204 4
Klippa i MapInfo
KML med ArcGIS 10
KML med Google Earth 6
KML och KMZ
KML GIB2
Kom igang med ArcGIS
Kontakt
Konvertera mellan olika typer av geometriska vektorformat
Konvertera vektorfiler till tab MapInfoformat
Konvertera X och Y koordinater till linjer i vektorformat
Koordinatsystem
Koordinat till punkt med ArcGIS 10
Koropletkarta

Lab1 GIB1 HT12
Lab Point to Polygon and Point to Raster
Lantmäteriets kartor
LAS
Layout View i ArcGIS 10
Lidar
Lutningsrelaterade analyser i ArcGIS 10
Lägg till attributdata
Lägg till data i ArcGIS 10
Lästips

MapBasic
MapInfo Professional
Markdata
MBX
Metadata
MIF MID
ModelBuilder och egen Toolbox i ArcGIS 10

NASA WorldWind
Nätverksanalys
Network dataset
Norrpil
Norrpil i ArcGIS 10 0
Norrpil i MapInfo 10

Om Gisela
Ordlista

Positionering
Presentation
Prickkarta
Projicera data
Python

QGIS
Quiz

Raster from IDRISI Taiga to MapInfo 10
Raster till vektor i ArcGIS 10
Rasterdata
Raster calculator
Redigera i wikin
Referenskarta
Rektifiera i Google Earth 6
Rektifiera
Rektifiera i ArcGIS 10
Roda kartan
RT38
RT90
Rumslig kvantifiering

Saccess
Satellitnavigering
Scale with ArcGIS 10
Select i ArcGIS 10
Select i MapInfo
SGU
SHP
Siktrelaterade analyser i ArcGIS 10
Skala
Skalstock i ArcGIS 10
Skapa en buffer i ArcGIS 10
Skapa en buffer i MapInfo 10
Skapa vektordata i Google Earth 6
Skapa vektordata i MapInfo 10
Skapa tredimensionella kartor i ArcScene 10
Skapa tredimensionell höjdmodell i 3DEM
Skapa vektordata i ArcGIS 10
Svenska statens kartor genom tiderna
Sweref99
Symbolkarta

TAB
Tabell
Table of Contents i ArcGIS 10
Teckenförklaring i ArcGIS 10
Teckenförklaring i MapInfo 10
Teckenförklaring
Tematisk karta i ArcGIS 10
Tematisk karta
Terrangkartan
Terrängskuggning med ArcGIS 10
Text på kartan
Text till kolumner med Excel
TFW
TIFF
Tips ArcGIS 10
Tips Google Earth 6
Tips MapInfo 10
Tips Idrisi Taiga
Tool Not Licensed i ArcGIS 10
Topografiska kartan
Topografisk karta
Triangulering
Tyvekkartor

Utforska kartlager i ArcGIS

Vector from IDRISI Taiga to ArcGIS 10
Vector from MapInfo 10 to IDRISI Taiga
Vector to raster with IDRISI Taiga
Vectorisation with MapInfo 10
Vektor till raster i ArcGIS 10
Vektordata
Vektor till raster i IDRISI Taiga
Verktygsfalt
Visualisering av höjddata genom tiderna
Visuell hierarki
Vägdata
Vägkartan

Web GIB2
Web resources for An Introduction to Geographical information systems
WGS84
WMS

XML
X och Y koordinater till punkter i MapInfo

Överlagringsanalys
Översiktskartan

kom_igang_med_arcgis

Kom igång med ArcGIS

När du startar ArcMap frågar programmet om du vill öppna ett befintligt projekt eller skapa en ny karta (Blank Map). Välj en ny karta under:

New Maps > My Templates > Blank Map

ArcMap består av en huvuddel där själva kartbilden visas, samt Table Of Contents till vänster (kan flyttas och döljas om så önskas) där en lista på de kartfiler som lagts till i ArcMap visas. Dessa filer visas som Layers.

Ställ in det koordinatsystem du önskar arbeta efter i ArcMap. Ytterligare information om projektioner och koordinatsystem här.

För att kunna arbeta med filer i ArcMap krävs att de är kopplade till programmet, vilket görs via funktionen Connect folder i ArcCatalog.

Du kan lägga till data i ArcMap via Add Data i verktygsfältet Standard. Nu ska de filer du lagt till visas som lager i Table Of Contents. Notera att du kan byta ordning på dem genom att dra i dem med muspekaren. Det lager som ligger överst i listan ritas överst i kartbilden. Du kan utforska kartlager du lagt till genom att högerklicka på dem i Table Of Contents.

Spara ditt arbete genom att klicka på

File > Save

Ditt arbete sparas som ett Map Document (.mxd). Tänk på att spara regelbundet under arbetets gång.

Under huvudmenyn visas ett antal verktygsfält, där flera kan plockas fram vid behov.

I ArcToolbox hittar du de analysverktyg som finns att tillgå i ArcGIS. Du öppnar ArcToolbox genom att klicka på den lilla ikonen med en rödverktygslåda på blåvit bakgrund i Standard menyn, eller via:

Geoprocessing > ArcToolbox

Här finns tips om hur du hittar i ArcToolbox. Vidare information och tips gällande analyser i GIS hittar du under Analys.

Du kan även skapa ny vektordata i ArcMap. Detta är vanligt då man digitaliserar (ritar av) rasterdata, exempelvis satellitdata eller en rektifierad karta. För detta krävs att du skapar ett nytt vektorlager. Då önskat resultat erhållits är det dags att utforma själva kartan. Allmänna tips gällande kartutformning ges här. Detta arbete utförs i ''Layout View'']]. Växla från Data View till Layout View via:

View > Layout View

Kortfattat kan det sägas att Data View fungerar som ett digitalt arbetsbord, medan Layout View visar kartbilden i pappersvy. Här hittar du information om hur du arbetar i ''Layout View''. Notera att kartan sedan måste exporteras till lämpligt format via

File > Export Map

Genom att exportera till ett bildformat (exempelvis JPEG) erhålls en fil med kartan, enkel att infoga exempelvis i en rapport. Det räcker inte att klicka på Save från File menyn. Då sparas endast ditt Map Document, alltså den samling av lager och inställningar du skapat inom detta projekt.

kom_igang_med_arcgis.txt · Senast uppdaterad: 2016/04/12 12:29 (extern redigering)