Användarverktyg

Webbverktyg


Sidmeny

Start
Huvudsidor
Kategorier
Geodata


Vad vill du veta mer om?

About Gisela
Adress till koordinat
Analys
API
ArcCatalog
ArcGIS
ArcScene
ArcToolbox i ArcGIS 10
Attributdata
Attributdata i ArcGIS 10
Attributdata i MapInfo
Att projicera data utan koordinatsystem i ArcGIS 10

Bebyggelsedata
Befolkningsdata
Befolkningsprognos
Blå kartan
Buffer

Calculate Geometry i ArcGIS 10
Centroid
Clip i ArcGIS 10
Color GIB2
Connect folder

Datafångst
Diagram
Digitala kartbiblioteket
Distance (Spatial Analyst Tools) i ArcGIS 10
DXF
Dynamisk konisk projektion

Editera i ArcGIS 10
Editera i MapInfo
Ekonomiska kartan
Exportera attributdata till Excel från ArcGIS 10
Export Data i ArcGIS 10

Fastighetskartan
Field Calculator i ArcGIS 10
Film
Fjällkartan
Fjärranalys
Flödeskarta
Fuzzy GIB2
Färgval
Föreläsningar

Generalstabskartan
Geodata
Geodatabas
Geoforum
Geographical data, datakällor
Geometric generalisation with IDRISI Taiga
Geometrisk generalisering i IDRISI Taiga
Geometrisk generalisering
Geometrisk generalisering i ArcGIS 10
Georeferencing with IDRISI Taiga
GET
GIS
GIS filformat
GIS projekt
Google Earth Engine
Google Earth
Google Maps
Google SketchUp
Google Fusion Tables
GPS
Gradnät med ArcGIS 10
GRID
Gröna kartan
GSD
Gula kartan

Handledning Kopiering och överföring av filer
Hantera projektion och koordinatsystem i ArcGIS 10
Häradskarta
HistoryPin
Huvudsidor
Hydrologiska analyser i ArcGIS 10
Höjddata

Idrisi
Importera GRID till ArcGIS 10
Interpolering
Isaritmkarta

Join by Spatial Location i ArcGIS 10
Join from a table med ArcGIS 10
JPEG

Kanteffekter
Karta
Kartbladssystem 2007
Kartering
Kartogram
Kartprojektion
Kategorier
KG2204 3
KG2204 4
Klippa i MapInfo
KML med ArcGIS 10
KML med Google Earth 6
KML och KMZ
KML GIB2
Kom igang med ArcGIS
Kontakt
Konvertera mellan olika typer av geometriska vektorformat
Konvertera vektorfiler till tab MapInfoformat
Konvertera X och Y koordinater till linjer i vektorformat
Koordinatsystem
Koordinat till punkt med ArcGIS 10
Koropletkarta

Lab1 GIB1 HT12
Lab Point to Polygon and Point to Raster
Lantmäteriets kartor
LAS
Layout View i ArcGIS 10
Lidar
Lutningsrelaterade analyser i ArcGIS 10
Lägg till attributdata
Lägg till data i ArcGIS 10
Lästips

MapBasic
MapInfo Professional
Markdata
MBX
Metadata
MIF MID
ModelBuilder och egen Toolbox i ArcGIS 10

NASA WorldWind
Nätverksanalys
Network dataset
Norrpil
Norrpil i ArcGIS 10 0
Norrpil i MapInfo 10

Om Gisela
Ordlista

Positionering
Presentation
Prickkarta
Projicera data
Python

QGIS
Quiz

Raster from IDRISI Taiga to MapInfo 10
Raster till vektor i ArcGIS 10
Rasterdata
Raster calculator
Redigera i wikin
Referenskarta
Rektifiera i Google Earth 6
Rektifiera
Rektifiera i ArcGIS 10
Roda kartan
RT38
RT90
Rumslig kvantifiering

Saccess
Satellitnavigering
Scale with ArcGIS 10
Select i ArcGIS 10
Select i MapInfo
SGU
SHP
Siktrelaterade analyser i ArcGIS 10
Skala
Skalstock i ArcGIS 10
Skapa en buffer i ArcGIS 10
Skapa en buffer i MapInfo 10
Skapa vektordata i Google Earth 6
Skapa vektordata i MapInfo 10
Skapa tredimensionella kartor i ArcScene 10
Skapa tredimensionell höjdmodell i 3DEM
Skapa vektordata i ArcGIS 10
Svenska statens kartor genom tiderna
Sweref99
Symbolkarta

TAB
Tabell
Table of Contents i ArcGIS 10
Teckenförklaring i ArcGIS 10
Teckenförklaring i MapInfo 10
Teckenförklaring
Tematisk karta i ArcGIS 10
Tematisk karta
Terrangkartan
Terrängskuggning med ArcGIS 10
Text på kartan
Text till kolumner med Excel
TFW
TIFF
Tips ArcGIS 10
Tips Google Earth 6
Tips MapInfo 10
Tips Idrisi Taiga
Tool Not Licensed i ArcGIS 10
Topografiska kartan
Topografisk karta
Triangulering
Tyvekkartor

Utforska kartlager i ArcGIS

Vector from IDRISI Taiga to ArcGIS 10
Vector from MapInfo 10 to IDRISI Taiga
Vector to raster with IDRISI Taiga
Vectorisation with MapInfo 10
Vektor till raster i ArcGIS 10
Vektordata
Vektor till raster i IDRISI Taiga
Verktygsfalt
Visualisering av höjddata genom tiderna
Visuell hierarki
Vägdata
Vägkartan

Web GIB2
Web resources for An Introduction to Geographical information systems
WGS84
WMS

XML
X och Y koordinater till punkter i MapInfo

Överlagringsanalys
Översiktskartan

kartprojektion

Kartprojektion

Projektionen beskriver hur punkter på den runda jorden skall placeras på en platt karta. Filmen nedan beskriver grunderna kring projektioner och deras egenskaper.

En sevärd film från 1947 (cirka tio minuter lång) som visar på problematiken med kartprojektioner är The Impossible Map av Evelyn Lambart.

I Sverige användes fram till början av 2000 talet RT90 som senare ersattes av Sweref 99. Information om olika kartprojektioner finns på Lantmäteriets hemsida, Där finns också en lista med olika kartprojektioner. Projektioner är ofta kopplade till koordinatsystem, något som kan skapa förvirring kring vad som är en projektion och vad som är ett koordinatsystem.

Testa vilka projektioner du kan med QUIZ!

USGS (U.S. Geological Survey) har på sin hemsida egna sidor samt länkar till andras sidor om kartprojektioner.

För den som vill ha en mer teknisk förklaring av de olika projektionerna finns John P. Snyders numera klassiska arbetsmanual ''Map Projections: A Working Manual'' från 1987.

Tre klassiska projektionstyper

Tre klassiska sätt att få något runt att betraktas som platt (fungerade redan innan datorernas tid!) är att låta en ljuskälla lysa på föremålet för att sedan fånga upp skuggan/siluetten/projektionen på en plan yta. När man gör detta med en jordglob motsvarar det en 'azimutal projektion' (se figuren nedan).

I de fall den plana ytan böjts till en konisk form så kallas den projektion som hamnar på ytan logiskt nog för en 'konisk projektion'

och på samma sätt kallas projektionen 'cylindrisk' då ytan gets formen av en cylinder.

Kartprojektioners egenskaper

Angående projektioners egenskaper kan man till en början konstatera att ingen projektion är perfekt. Exempelvis är världskartan nedan baserad på Mercators projektion (en cylindrisk projektion), vilken är 'konform' och redovisar därför oändligt små former på ett korrekt vis (väldigt användbart vid navigation för att ta ut korrekta riktningar). Men projektionen påverkar ytförhållanden väldigt drastiskt. Exempelvis kan nämnas att Sydamerika egentligen är tio gånger större till ytan än Grönland.

Mollweideprojektionen, vilken kartan nedan är baserad på, är 'ytriktig' och redovisar alltså ytförhållanden på ett korrekt sätt. Men graden av hur former deformeras blir i vissa områden väldigt omfattande.

Ett sätt att förstå hur en kartprojektion deformerar former och ytförhållanden i kartan är att använda sig av 'Tissots indikatris'. Figuren nedan visar en ytriktig sinusoidal projektion med Tissots indikatris pålagd. ”Cirklarna” har alla samma ytstorlek (vilket visar på att kartan är ytriktig) men i vissa områden är de både vridna och utdragna.

Ett sätt att försöka kringgå problemet med att hela kartbilden inte kan vara både ytriktig och konform samtidigt kan vara att skapa en dynamisk karta vilken inte gör anspråk på någon samtidighet. Detta kan exemplifieras med en dynamisk konisk projektion.

Kända debatter

Användningen av Mercators projektion i världskartor är diskutabelt på grund av de missvisande ytproportioner som detta medför. En som har fått mycket uppmärksamhet i den debatten under framförallt 1970 och 1980 talet är den västtyske historikern A. Peters som inte bara kritiserade användandet av Mercators projektion utan också ansåg sig ha kommit på den perfekta projektionen, vilken han namngav till Peters projektion (se figuren nedan).

Vanligt är också att den kallas Gall Peters projektion (eftersom J. Gall från Skottland hade presenterat samma projektion 1885). Projektionen var visserligen ytriktig, men hade samtidigt en extrem grad av deformation nära polerna, vilket den blivit mycket kritiserad för.

Rekommendationer

Så vilken projektion skall man då använda för världskartor?

Först och främst bör man kanske undersöka möjligheten att använda en bild av en jordglob eller två bilder av två halvor.

Om det måste vara en världskarta är en vanlig rekommendation att använda sig av den ytriktiga projektionen Eckert IV för världskartor. Men det är givetvis en avvägning från fall till fall vilken projektion som bör användas.

Att arbeta med kartprojektioner

Tips för att hantera kartprojektioner i olika programvaror:

Hur man lägger in gradnät i kartbilder med olika programvaror:

kartprojektion.txt · Senast uppdaterad: 2019/11/21 11:56 av Stefan Ene