Användarverktyg

Webbverktyg


Sidmeny

Start
Huvudsidor
Kategorier
Geodata


Vad vill du veta mer om?

About Gisela
Adress till koordinat
Analys
API
ArcCatalog
ArcGIS
ArcScene
ArcToolbox i ArcGIS 10
Attributdata
Attributdata i ArcGIS 10
Attributdata i MapInfo
Att projicera data utan koordinatsystem i ArcGIS 10

Bebyggelsedata
Befolkningsdata
Befolkningsprognos
Blå kartan
Buffer

Calculate Geometry i ArcGIS 10
Centroid
Clip i ArcGIS 10
Color GIB2
Connect folder

Datafångst
Diagram
Digitala kartbiblioteket
Distance (Spatial Analyst Tools) i ArcGIS 10
DXF
Dynamisk konisk projektion

Editera i ArcGIS 10
Editera i MapInfo
Ekonomiska kartan
Exportera attributdata till Excel från ArcGIS 10
Export Data i ArcGIS 10

Fastighetskartan
Field Calculator i ArcGIS 10
Film
Fjällkartan
Fjärranalys
Flödeskarta
Fuzzy GIB2
Färgval
Föreläsningar

Generalstabskartan
Geodata
Geodatabas
Geoforum
Geographical data, datakällor
Geometric generalisation with IDRISI Taiga
Geometrisk generalisering i IDRISI Taiga
Geometrisk generalisering
Geometrisk generalisering i ArcGIS 10
Georeferencing with IDRISI Taiga
GET
GIS
GIS filformat
GIS projekt
Google Earth Engine
Google Earth
Google Maps
Google SketchUp
Google Fusion Tables
GPS
Gradnät med ArcGIS 10
GRID
Gröna kartan
GSD
Gula kartan

Handledning Kopiering och överföring av filer
Hantera projektion och koordinatsystem i ArcGIS 10
Häradskarta
HistoryPin
Huvudsidor
Hydrologiska analyser i ArcGIS 10
Höjddata

Idrisi
Importera GRID till ArcGIS 10
Interpolering
Isaritmkarta

Join by Spatial Location i ArcGIS 10
Join from a table med ArcGIS 10
JPEG

Kanteffekter
Karta
Kartbladssystem 2007
Kartering
Kartogram
Kartprojektion
Kategorier
KG2204 3
KG2204 4
Klippa i MapInfo
KML med ArcGIS 10
KML med Google Earth 6
KML och KMZ
KML GIB2
Kom igang med ArcGIS
Kontakt
Konvertera mellan olika typer av geometriska vektorformat
Konvertera vektorfiler till tab MapInfoformat
Konvertera X och Y koordinater till linjer i vektorformat
Koordinatsystem
Koordinat till punkt med ArcGIS 10
Koropletkarta

Lab1 GIB1 HT12
Lab Point to Polygon and Point to Raster
Lantmäteriets kartor
LAS
Layout View i ArcGIS 10
Lidar
Lutningsrelaterade analyser i ArcGIS 10
Lägg till attributdata
Lägg till data i ArcGIS 10
Lästips

MapBasic
MapInfo Professional
Markdata
MBX
Metadata
MIF MID
ModelBuilder och egen Toolbox i ArcGIS 10

NASA WorldWind
Nätverksanalys
Network dataset
Norrpil
Norrpil i ArcGIS 10 0
Norrpil i MapInfo 10

Om Gisela
Ordlista

Positionering
Presentation
Prickkarta
Projicera data
Python

QGIS
Quiz

Raster from IDRISI Taiga to MapInfo 10
Raster till vektor i ArcGIS 10
Rasterdata
Raster calculator
Redigera i wikin
Referenskarta
Rektifiera i Google Earth 6
Rektifiera
Rektifiera i ArcGIS 10
Roda kartan
RT38
RT90
Rumslig kvantifiering

Saccess
Satellitnavigering
Scale with ArcGIS 10
Select i ArcGIS 10
Select i MapInfo
SGU
SHP
Siktrelaterade analyser i ArcGIS 10
Skala
Skalstock i ArcGIS 10
Skapa en buffer i ArcGIS 10
Skapa en buffer i MapInfo 10
Skapa vektordata i Google Earth 6
Skapa vektordata i MapInfo 10
Skapa tredimensionella kartor i ArcScene 10
Skapa tredimensionell höjdmodell i 3DEM
Skapa vektordata i ArcGIS 10
Svenska statens kartor genom tiderna
Sweref99
Symbolkarta

TAB
Tabell
Table of Contents i ArcGIS 10
Teckenförklaring i ArcGIS 10
Teckenförklaring i MapInfo 10
Teckenförklaring
Tematisk karta i ArcGIS 10
Tematisk karta
Terrangkartan
Terrängskuggning med ArcGIS 10
Text på kartan
Text till kolumner med Excel
TFW
TIFF
Tips ArcGIS 10
Tips Google Earth 6
Tips MapInfo 10
Tips Idrisi Taiga
Tool Not Licensed i ArcGIS 10
Topografiska kartan
Topografisk karta
Triangulering
Tyvekkartor

Utforska kartlager i ArcGIS

Vector from IDRISI Taiga to ArcGIS 10
Vector from MapInfo 10 to IDRISI Taiga
Vector to raster with IDRISI Taiga
Vectorisation with MapInfo 10
Vektor till raster i ArcGIS 10
Vektordata
Vektor till raster i IDRISI Taiga
Verktygsfalt
Visualisering av höjddata genom tiderna
Visuell hierarki
Vägdata
Vägkartan

Web GIB2
Web resources for An Introduction to Geographical information systems
WGS84
WMS

XML
X och Y koordinater till punkter i MapInfo

Överlagringsanalys
Översiktskartan

kartering

Kartering

Kartering används i dagligt tal för att beskriva ett tema eller område. Man kan säga vi skall kartera kunskapen i sjukvården om handsprit. Ordet har fått en överförd bemärkelse från det äldre som handlade mer handgripligt om att göra en fysisk karta. Samma betydelseglidning finns i andra språk exempelvis i det engelska mapping. Att kartera handlar på det stora hela om att klassificera och positionera. Området och allt som finns där måste först klassificeras i sådant som är intressant (för kartans ändamål) och sådant som inte är det. Därefter måste sådant som klassats som intressant i sin tur klassificeras för att kunna beskrivas symboliskt.

Om man exempelvis ska göra en karta för att beskriva ett områdes vatten – så bör man klassificera just olika typer av vatten som intressant. Vidare kanske man måste klassificera allt vatten man hittar som antingen sjö (beskriven som en polygon), dike (beskriven som linje), bäck (beskriven som linje) samt brunn (beskriven som en punkt) beroende på hur dessa olika kategorier har definierats och beroende på skalnivå för den färdiga kartan. Efter det att vatten påträffats och klassificerats som dike, måste punkter (noder) längs dikets sträckning sedan positioneras för att den skall kunna föras in på en karta.

Positioneringen i fält sker vanligen med olika elektroniska instrument. Det kan vara exempelvis: en så kallad totalstation eller GPS mottagare men även enklare instrument som mätband eller en kompass fungerar för att positionera sig. Den tekniska utrustningen har förut varit förbehållen mätingenjörer eller lantmätare, men idag kan en smartphone fungera som en GPS (se satellitnavigering), vilket underlättar datainsamlingen. Även om begreppet kartering ofta förknippas med just fältstudier (som i vattenexemplet ovan) där observerade företeelser positioneras och ritas in på en karta, så behöver inte observationer i fält ligga till grund för klassificeringen. Om man undersöker folks inställning till något inom olika geografiska områden så är exempelvis intervjuer ofta bättre lämpade än observationer för att konstruera data. Där kan positioneringen ske med hjälp av exempelvis gatunamnet eller ortnamnet beroende på noggrannhetsnivån.

Sammanställning av statistik och skapandet av en femtio karta för olika regioner kan också betraktas som en form av kartering.

Vad gäller kartering utifrån observationer är det inte nödvändigt att detta görs i fält. Observationer för kartering kan också göras på så sätt att ett område fotograferas av från luften, sälva observationerna sker sedan när innehållet i flygbilder eller satellitbilder tolkas. Denna variant av kartering kallas vanligtvis fjärranalys. Andra former av fjärranalys är Lidar för att skapa höjddatabaser.

kartering.txt · Senast uppdaterad: 2016/04/12 12:24 (extern redigering)