Användarverktyg

Webbverktyg


Sidmeny

Start
Huvudsidor
Kategorier
Geodata


Vad vill du veta mer om?

About Gisela
Adress till koordinat
Analys
API
ArcCatalog
ArcGIS
ArcScene
ArcToolbox i ArcGIS 10
Attributdata
Attributdata i ArcGIS 10
Attributdata i MapInfo
Att projicera data utan koordinatsystem i ArcGIS 10

Bebyggelsedata
Befolkningsdata
Befolkningsprognos
Blå kartan
Buffer

Calculate Geometry i ArcGIS 10
Centroid
Clip i ArcGIS 10
Color GIB2
Connect folder

Datafångst
Diagram
Digitala kartbiblioteket
Distance (Spatial Analyst Tools) i ArcGIS 10
DXF
Dynamisk konisk projektion

Editera i ArcGIS 10
Editera i MapInfo
Ekonomiska kartan
Exportera attributdata till Excel från ArcGIS 10
Export Data i ArcGIS 10

Fastighetskartan
Field Calculator i ArcGIS 10
Film
Fjällkartan
Fjärranalys
Flödeskarta
Fuzzy GIB2
Färgval
Föreläsningar

Generalstabskartan
Geodata
Geodatabas
Geoforum
Geographical data, datakällor
Geometric generalisation with IDRISI Taiga
Geometrisk generalisering i IDRISI Taiga
Geometrisk generalisering
Geometrisk generalisering i ArcGIS 10
Georeferencing with IDRISI Taiga
GET
GIS
GIS filformat
GIS projekt
Google Earth Engine
Google Earth
Google Maps
Google SketchUp
Google Fusion Tables
GPS
Gradnät med ArcGIS 10
GRID
Gröna kartan
GSD
Gula kartan

Handledning Kopiering och överföring av filer
Hantera projektion och koordinatsystem i ArcGIS 10
Häradskarta
HistoryPin
Huvudsidor
Hydrologiska analyser i ArcGIS 10
Höjddata

Idrisi
Importera GRID till ArcGIS 10
Interpolering
Isaritmkarta

Join by Spatial Location i ArcGIS 10
Join from a table med ArcGIS 10
JPEG

Kanteffekter
Karta
Kartbladssystem 2007
Kartering
Kartogram
Kartprojektion
Kategorier
KG2204 3
KG2204 4
Klippa i MapInfo
KML med ArcGIS 10
KML med Google Earth 6
KML och KMZ
KML GIB2
Kom igang med ArcGIS
Kontakt
Konvertera mellan olika typer av geometriska vektorformat
Konvertera vektorfiler till tab MapInfoformat
Konvertera X och Y koordinater till linjer i vektorformat
Koordinatsystem
Koordinat till punkt med ArcGIS 10
Koropletkarta

Lab1 GIB1 HT12
Lab Point to Polygon and Point to Raster
Lantmäteriets kartor
LAS
Layout View i ArcGIS 10
Lidar
Lutningsrelaterade analyser i ArcGIS 10
Lägg till attributdata
Lägg till data i ArcGIS 10
Lästips

MapBasic
MapInfo Professional
Markdata
MBX
Metadata
MIF MID
ModelBuilder och egen Toolbox i ArcGIS 10

NASA WorldWind
Nätverksanalys
Network dataset
Norrpil
Norrpil i ArcGIS 10 0
Norrpil i MapInfo 10

Om Gisela
Ordlista

Positionering
Presentation
Prickkarta
Projicera data
Python

QGIS
Quiz

Raster from IDRISI Taiga to MapInfo 10
Raster till vektor i ArcGIS 10
Rasterdata
Raster calculator
Redigera i wikin
Referenskarta
Rektifiera i Google Earth 6
Rektifiera
Rektifiera i ArcGIS 10
Roda kartan
RT38
RT90
Rumslig kvantifiering

Saccess
Satellitnavigering
Scale with ArcGIS 10
Select i ArcGIS 10
Select i MapInfo
SGU
SHP
Siktrelaterade analyser i ArcGIS 10
Skala
Skalstock i ArcGIS 10
Skapa en buffer i ArcGIS 10
Skapa en buffer i MapInfo 10
Skapa vektordata i Google Earth 6
Skapa vektordata i MapInfo 10
Skapa tredimensionella kartor i ArcScene 10
Skapa tredimensionell höjdmodell i 3DEM
Skapa vektordata i ArcGIS 10
Svenska statens kartor genom tiderna
Sweref99
Symbolkarta

TAB
Tabell
Table of Contents i ArcGIS 10
Teckenförklaring i ArcGIS 10
Teckenförklaring i MapInfo 10
Teckenförklaring
Tematisk karta i ArcGIS 10
Tematisk karta
Terrangkartan
Terrängskuggning med ArcGIS 10
Text på kartan
Text till kolumner med Excel
TFW
TIFF
Tips ArcGIS 10
Tips Google Earth 6
Tips MapInfo 10
Tips Idrisi Taiga
Tool Not Licensed i ArcGIS 10
Topografiska kartan
Topografisk karta
Triangulering
Tyvekkartor

Utforska kartlager i ArcGIS

Vector from IDRISI Taiga to ArcGIS 10
Vector from MapInfo 10 to IDRISI Taiga
Vector to raster with IDRISI Taiga
Vectorisation with MapInfo 10
Vektor till raster i ArcGIS 10
Vektordata
Vektor till raster i IDRISI Taiga
Verktygsfalt
Visualisering av höjddata genom tiderna
Visuell hierarki
Vägdata
Vägkartan

Web GIB2
Web resources for An Introduction to Geographical information systems
WGS84
WMS

XML
X och Y koordinater till punkter i MapInfo

Överlagringsanalys
Översiktskartan

karta

Karta

De flesta har säkert en idé av vad en karta är. Men att förklara det med ord kan vara lite klurigt. International Cartographic Association (ICA) beskrev i en skrivelse från 1995 begreppet karta med följande ord:

:”A map is a symbolised image of geographical reality, representing selected features or characteristics, resulting from the creative effort of its author‘s execution of choices, and is designed for use when spatial relationships are of primary relevance.”

En ”vanlig” karta (jämför med mental karta) kan sägas bestå av tre delar: Projektionen, skalan och symbolerna. Projektionen som beskriver hur punkter på den runda jorden skall placeras på en platt karta brukar inte orsaka så stora bekymmer när kartan spänner över ett litet område, eftersom ett litet område på den runda jorden inte är så långt ifrån platt. Däremot är projektionen jätteviktig att tänka på då man använder kartor över stora områden som kontinenter eller hela världen. Skalan bestämmer hur långa verkliga avstånd blir på kartan. Exempelvis betyder skala 1:100 att en centimeter på kartan är hundra centimeter i verkligheten. Symbolerna kan vara punkter, linjer eller ytor. Det behövs vanligtvis en teckenförklaring för att visa vad symbolerna betyder. Detta eftersom symbolerna inte alltid är självklara. 'Mer om kartutformning här'.

Kartor delas ofta in i kategorierna referenskartor med syftet att beskriva landskapet (så som exempelvis Lantmäteriets kartor eller tematiska kartor med syftet att beskriva något särskilt tema. Gränsen mellan dessa två kategorier är inte helt enkel eftersom en referenskarta inte återspeglar allt utan olika teman måste väljas ut även där.

Statiska kartor

En statisk karta kan vara digital eller tryckt, men till skillnad från dynamiska och interaktiva kartor förändras inte kartbilden.

Dynamiska kartor

Hos en dynamisk karta förändras bilden över tid, men till skillnad från interaktiva kartor går det inte att påverka förändringen. Begreppet film skulle nog vara en träffande benämning för en sådan karta. Att visualisera förändring över tid är ett vanligt användningsområde för dynamiska kartor, men det finns även mycket annat som kan presenteras med dynamiska kartor.

Interaktiva kartor

Interaktiva kartor interagerar med kartanvändaren på så sätt att denne kan påverka kartans utformning så att den förändras. Det kan handla om att zooma in och ut samt byta mellan olika lager.

På en hemsida kan exempelvis en interaktiv karta (så som Google Maps) ”bäddas in” .

Med interaktiva kartor menas ofta digitala. Men även en papperskarta kan sägas vara interaktiv om den likt en adventskalender har information som visas först då kartanvändaren väljer att plocka fram den.

karta.txt · Senast uppdaterad: 2016/04/12 12:23 (extern redigering)