Användarverktyg

Webbverktyg


Sidmeny

Start
Huvudsidor
Kategorier
Geodata


Vad vill du veta mer om?

About Gisela
Adress till koordinat
Analys
API
ArcCatalog
ArcGIS
ArcScene
ArcToolbox i ArcGIS 10
Attributdata
Attributdata i ArcGIS 10
Attributdata i MapInfo
Att projicera data utan koordinatsystem i ArcGIS 10

Bebyggelsedata
Befolkningsdata
Befolkningsprognos
Blå kartan
Buffer

Calculate Geometry i ArcGIS 10
Centroid
Clip i ArcGIS 10
Color GIB2
Connect folder

Datafångst
Diagram
Digitala kartbiblioteket
Distance (Spatial Analyst Tools) i ArcGIS 10
DXF
Dynamisk konisk projektion

Editera i ArcGIS 10
Editera i MapInfo
Ekonomiska kartan
Exportera attributdata till Excel från ArcGIS 10
Export Data i ArcGIS 10

Fastighetskartan
Field Calculator i ArcGIS 10
Film
Fjällkartan
Fjärranalys
Flödeskarta
Fuzzy GIB2
Färgval
Föreläsningar

Generalstabskartan
Geodata
Geodatabas
Geoforum
Geographical data, datakällor
Geometric generalisation with IDRISI Taiga
Geometrisk generalisering i IDRISI Taiga
Geometrisk generalisering
Geometrisk generalisering i ArcGIS 10
Georeferencing with IDRISI Taiga
GET
GIS
GIS filformat
GIS projekt
Google Earth Engine
Google Earth
Google Maps
Google SketchUp
Google Fusion Tables
GPS
Gradnät med ArcGIS 10
GRID
Gröna kartan
GSD
Gula kartan

Handledning Kopiering och överföring av filer
Hantera projektion och koordinatsystem i ArcGIS 10
Häradskarta
HistoryPin
Huvudsidor
Hydrologiska analyser i ArcGIS 10
Höjddata

Idrisi
Importera GRID till ArcGIS 10
Interpolering
Isaritmkarta

Join by Spatial Location i ArcGIS 10
Join from a table med ArcGIS 10
JPEG

Kanteffekter
Karta
Kartbladssystem 2007
Kartering
Kartogram
Kartprojektion
Kategorier
KG2204 3
KG2204 4
Klippa i MapInfo
KML med ArcGIS 10
KML med Google Earth 6
KML och KMZ
KML GIB2
Kom igang med ArcGIS
Kontakt
Konvertera mellan olika typer av geometriska vektorformat
Konvertera vektorfiler till tab MapInfoformat
Konvertera X och Y koordinater till linjer i vektorformat
Koordinatsystem
Koordinat till punkt med ArcGIS 10
Koropletkarta

Lab1 GIB1 HT12
Lab Point to Polygon and Point to Raster
Lantmäteriets kartor
LAS
Layout View i ArcGIS 10
Lidar
Lutningsrelaterade analyser i ArcGIS 10
Lägg till attributdata
Lägg till data i ArcGIS 10
Lästips

MapBasic
MapInfo Professional
Markdata
MBX
Metadata
MIF MID
ModelBuilder och egen Toolbox i ArcGIS 10

NASA WorldWind
Nätverksanalys
Network dataset
Norrpil
Norrpil i ArcGIS 10 0
Norrpil i MapInfo 10

Om Gisela
Ordlista

Positionering
Presentation
Prickkarta
Projicera data
Python

QGIS
Quiz

Raster from IDRISI Taiga to MapInfo 10
Raster till vektor i ArcGIS 10
Rasterdata
Raster calculator
Redigera i wikin
Referenskarta
Rektifiera i Google Earth 6
Rektifiera
Rektifiera i ArcGIS 10
Roda kartan
RT38
RT90
Rumslig kvantifiering

Saccess
Satellitnavigering
Scale with ArcGIS 10
Select i ArcGIS 10
Select i MapInfo
SGU
SHP
Siktrelaterade analyser i ArcGIS 10
Skala
Skalstock i ArcGIS 10
Skapa en buffer i ArcGIS 10
Skapa en buffer i MapInfo 10
Skapa vektordata i Google Earth 6
Skapa vektordata i MapInfo 10
Skapa tredimensionella kartor i ArcScene 10
Skapa tredimensionell höjdmodell i 3DEM
Skapa vektordata i ArcGIS 10
Svenska statens kartor genom tiderna
Sweref99
Symbolkarta

TAB
Tabell
Table of Contents i ArcGIS 10
Teckenförklaring i ArcGIS 10
Teckenförklaring i MapInfo 10
Teckenförklaring
Tematisk karta i ArcGIS 10
Tematisk karta
Terrangkartan
Terrängskuggning med ArcGIS 10
Text på kartan
Text till kolumner med Excel
TFW
TIFF
Tips ArcGIS 10
Tips Google Earth 6
Tips MapInfo 10
Tips Idrisi Taiga
Tool Not Licensed i ArcGIS 10
Topografiska kartan
Topografisk karta
Triangulering
Tyvekkartor

Utforska kartlager i ArcGIS

Vector from IDRISI Taiga to ArcGIS 10
Vector from MapInfo 10 to IDRISI Taiga
Vector to raster with IDRISI Taiga
Vectorisation with MapInfo 10
Vektor till raster i ArcGIS 10
Vektordata
Vektor till raster i IDRISI Taiga
Verktygsfalt
Visualisering av höjddata genom tiderna
Visuell hierarki
Vägdata
Vägkartan

Web GIB2
Web resources for An Introduction to Geographical information systems
WGS84
WMS

XML
X och Y koordinater till punkter i MapInfo

Överlagringsanalys
Översiktskartan

join_by_spatial_location_i_arcgis_10

Join by Spatial Location i ArcGIS 10

Verktyget Join har i ArcGIS 10 två funktioner; att koppla geografisk data till data i en tabell samt att koppla geografisk data till data i ett annat kartlager baserat på dess placering. Den senare används till att koppla samman geografisk information från två vektorlager. En förutsättning för att denna analys ska vara av relevans är att dessa vektorlager innehåller data som överlappar varandra geografiskt.

Bilden nedan visar ett lager med polygoner vilka visar bebyggelse i Stockholms län, samt ett punktlager med fornlämningar. Inflikat i högra hörnet visas ett inzoomat område i mindre skala.

Som synes på den inzoomade bilden ligger vissa av fornlämningarna inom områden som är bebyggda idag. Genom att använda Join verktyget är det möjligt att ta reda på hur många fornlämningar (punkter) som ligger inom varje polygon med bebyggd mark.

Högerklicka på det lager som ska relateras till det andra i Table of Contents; för detta exempel polygonlagret med bebyggelse. Välj

Join and Relates > Join

Överst i den ruta som kommer upp ställer programmet frågan What do you want to do with this layer? Här väljer du Join data from another layer based on spatial location. Välj sedan:

# Lagret du vill koppla kartlagret mot.
# Här kan alternativen se lite olika ut beroende på vilken typ av geografiska objekt kartlagrena innehåller. För detta exempel ges A. olika alternativ för summering av punkter som faller inom polygonerna, samt B. en polygon ges attributdata från den punkt som faller närmast dess gräns. (För detta exempel väljs 2A, samt summeringalternativet Sum.)
# Välj namn och katalog för den nya fil som skapas.

Klicka sedan på OK. Den nya filen skapas och lägger sig överst i Table of Contents. Högerklicka på den och öppna Attribute Table för att granska de förändringar som skett. Om du enligt alternativ 2A valde att summera attributdata från det andra lagret har en ny kolumn kallad Count_ skapats där resultatet av summeringen visas. Om du valde alternativ 2B har de geografiska objekt som överlappade med det andra lagret antagit attributdata från detta.

Eftersom vi i exemplet valde att koppla polygonlagret till ett punktlager är den nya filen också ett polygonlager, till synes identiskt med det urpsungliga polygonlagret med bebyggelse. Dock innefattar den nya filen kolumnen Count_, vilken visar hur många fornlämningar som ryms inom varje polygon.

Om den nya informationen ska presenteras visuellt, är en tematisk karta ett lämpligt alternativ.

Här till höger visualiseras resultatet av den Join som gjorts med polygoner med bebyggelse mot punkter med fornlämningar inom Stockholms län. Informationen i Count_ kolumnen (antalet fornlämningar per polygon) visas i en proportionerlig symbolkarta. Enligt denna karta verkar det bland annat finnas mycket fornlämningar på bebyggd mark i centrala, västliga delar av Stockholms län. (Denna karta bör dock granskas med ett kritiskt öga, då den varierande storleken på polygonerna har stor inverkan på antalet fornlämningar. Detta problem kan lösas genom att vid denna typ av analys använda ett lager med likartade polygoner, exempelvis ett Fishnet).

Det kan även vara av intresse att veta exempelvis hur många av punkterna från ett lager som totalt ligger inom polygoner. Denna information finner du genom att högerklicka på det nya lagret i Table of Contents och öppna Attribute Data. Högerklicka på Count_ och välj Statistics. I rutan som kommer upp kan du ta del av siffror som Sum, Mean och Standard Deviation.

join_by_spatial_location_i_arcgis_10.txt · Senast uppdaterad: 2016/04/12 12:02 (extern redigering)