User Tools

Site Tools


interpolering

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
interpolering [2016/04/06 12:56]
ene
interpolering [2016/04/12 12:01] (current)
ene
Line 1: Line 1:
 ====== Interpolering ====== ====== Interpolering ======
 +{{tag>​analys datakällor arcgis datafångst}}
  
 Interpolering handlar om att med den data som redan är känd skapa ungefärlig data för övriga tider och/eller platser. Filmen nedan beskriver hur ett sådant förfarande kan gå till. Interpolering handlar om att med den data som redan är känd skapa ungefärlig data för övriga tider och/eller platser. Filmen nedan beskriver hur ett sådant förfarande kan gå till.
interpolering.txt · Last modified: 2016/04/12 12:01 by ene