User Tools

Site Tools


grid

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
grid [2016/04/06 10:42]
ene
grid [2016/04/12 10:40] (current)
ene
Line 1: Line 1:
 ====== GRID ====== ====== GRID ======
 +{{tag>​filformat arcgis}}
  
 GRID format (eller GRIDASCII, även ASCII GRID) är ett filformat för [[Rasterdata|rasterdata]] som tagits fram av ESRI. Det finns även ett binärt format. GRID format (eller GRIDASCII, även ASCII GRID) är ett filformat för [[Rasterdata|rasterdata]] som tagits fram av ESRI. Det finns även ett binärt format.
grid.txt · Last modified: 2016/04/12 10:40 by ene