User Tools

Site Tools


grid

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
grid [2016/04/06 10:42]
ene
grid [2016/04/12 10:40] (current)
Line 1: Line 1:
 ====== GRID ====== ====== GRID ======
 +{{tag>​filformat arcgis}}
  
 GRID format (eller GRIDASCII, även ASCII GRID) är ett filformat för [[Rasterdata|rasterdata]] som tagits fram av ESRI. Det finns även ett binärt format. GRID format (eller GRIDASCII, även ASCII GRID) är ett filformat för [[Rasterdata|rasterdata]] som tagits fram av ESRI. Det finns även ett binärt format.
grid.1459932142.txt.gz · Last modified: 2016/04/06 10:42 (external edit)