User Tools

Site Tools


google_earth

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
google_earth [2016/04/12 10:38]
ene
google_earth [2016/04/13 08:51] (current)
ene ↷ Länkar som ändrats på grund av flytt/namnändring
Line 5: Line 5:
 [[http://​earth.google.com]] [[http://​earth.google.com]]
  
-Programmet Google Earth är en så kallad [[Data per geografiskt område|virtuell jordglob]] och gör det möjligt att studera hela världen utifrån överlappande fotografier tagna från flyg, satellit samt från marken med hög detaljnivå. I programvaran som fritt kan laddas ned från [[http://​earth.google.com|Google Earth'​s hemsida]] ligger egentligen inga bilder lagrade, utan programmet kräver en internetuppkoppling vid användning eftersom användardatorn enbart laddar hem de bilder som ska visas.+Programmet Google Earth är en så kallad [[geographical_data_datakaellor|virtuell jordglob]] och gör det möjligt att studera hela världen utifrån överlappande fotografier tagna från flyg, satellit samt från marken med hög detaljnivå. I programvaran som fritt kan laddas ned från [[http://​earth.google.com|Google Earth'​s hemsida]] ligger egentligen inga bilder lagrade, utan programmet kräver en internetuppkoppling vid användning eftersom användardatorn enbart laddar hem de bilder som ska visas.
  
 Google Earth kan användas för många ändamål, bland annat för att utforska ett område eller för att visualisera geografisk data och andra objekt i sin egentliga eller tänkta omgivning. Google Earth kan användas för många ändamål, bland annat för att utforska ett område eller för att visualisera geografisk data och andra objekt i sin egentliga eller tänkta omgivning.
google_earth.txt · Last modified: 2016/04/13 08:51 by ene