User Tools

Site Tools


fjarranalys

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
fjarranalys [2016/04/05 11:57]
ene
fjarranalys [2016/04/13 08:51]
ene ↷ Länkar som ändrats på grund av flytt/namnändring
Line 31: Line 31:
 [[skapa_vektordata_i_google_earth_6|{{:​ge6tipsikon.png}}]] [[skapa_vektordata_i_google_earth_6|{{:​ge6tipsikon.png}}]]
  
-Fler källor till flyg  och satellitbilder finns markerade med ikonen {{:​dataikon_sat.png}} i listan med [[Data per geografiskt område|data per geografiskt område]]. Vad gäller datoriserad fjärranalys så är dessa också markerade med ikonen {{:​dataikon_bearb.png}}.+Fler källor till flyg  och satellitbilder finns markerade med ikonen {{:​dataikon_sat.png}} i listan med [[geographical_data_datakaellor|data per geografiskt område]]. Vad gäller datoriserad fjärranalys så är dessa också markerade med ikonen {{:​dataikon_bearb.png}}.
fjarranalys.txt · Last modified: 2016/04/13 08:51 (external edit)