Användarverktyg

Webbverktyg


Sidmeny

Start
Huvudsidor
Kategorier
Geodata


Vad vill du veta mer om?

About Gisela
Adress till koordinat
Analys
API
ArcCatalog
ArcGIS
ArcScene
ArcToolbox i ArcGIS 10
Attributdata
Attributdata i ArcGIS 10
Attributdata i MapInfo
Att projicera data utan koordinatsystem i ArcGIS 10

Bebyggelsedata
Befolkningsdata
Befolkningsprognos
Blå kartan
Buffer

Calculate Geometry i ArcGIS 10
Centroid
Clip i ArcGIS 10
Color GIB2
Connect folder

Datafångst
Diagram
Digitala kartbiblioteket
Distance (Spatial Analyst Tools) i ArcGIS 10
DXF
Dynamisk konisk projektion

Editera i ArcGIS 10
Editera i MapInfo
Ekonomiska kartan
Exportera attributdata till Excel från ArcGIS 10
Export Data i ArcGIS 10

Fastighetskartan
Field Calculator i ArcGIS 10
Film
Fjällkartan
Fjärranalys
Flödeskarta
Fuzzy GIB2
Färgval
Föreläsningar

Generalstabskartan
Geodata
Geodatabas
Geoforum
Geographical data, datakällor
Geometric generalisation with IDRISI Taiga
Geometrisk generalisering i IDRISI Taiga
Geometrisk generalisering
Geometrisk generalisering i ArcGIS 10
Georeferencing with IDRISI Taiga
GET
GIS
GIS filformat
GIS projekt
Google Earth Engine
Google Earth
Google Maps
Google SketchUp
Google Fusion Tables
GPS
Gradnät med ArcGIS 10
GRID
Gröna kartan
GSD
Gula kartan

Handledning Kopiering och överföring av filer
Hantera projektion och koordinatsystem i ArcGIS 10
Häradskarta
HistoryPin
Huvudsidor
Hydrologiska analyser i ArcGIS 10
Höjddata

Idrisi
Importera GRID till ArcGIS 10
Interpolering
Isaritmkarta

Join by Spatial Location i ArcGIS 10
Join from a table med ArcGIS 10
JPEG

Kanteffekter
Karta
Kartbladssystem 2007
Kartering
Kartogram
Kartprojektion
Kategorier
KG2204 3
KG2204 4
Klippa i MapInfo
KML med ArcGIS 10
KML med Google Earth 6
KML och KMZ
KML GIB2
Kom igang med ArcGIS
Kontakt
Konvertera mellan olika typer av geometriska vektorformat
Konvertera vektorfiler till tab MapInfoformat
Konvertera X och Y koordinater till linjer i vektorformat
Koordinatsystem
Koordinat till punkt med ArcGIS 10
Koropletkarta

Lab1 GIB1 HT12
Lab Point to Polygon and Point to Raster
Lantmäteriets kartor
LAS
Layout View i ArcGIS 10
Lidar
Lutningsrelaterade analyser i ArcGIS 10
Lägg till attributdata
Lägg till data i ArcGIS 10
Lästips

MapBasic
MapInfo Professional
Markdata
MBX
Metadata
MIF MID
ModelBuilder och egen Toolbox i ArcGIS 10

NASA WorldWind
Nätverksanalys
Network dataset
Norrpil
Norrpil i ArcGIS 10 0
Norrpil i MapInfo 10

Om Gisela
Ordlista

Positionering
Presentation
Prickkarta
Projicera data
Python

QGIS
Quiz

Raster from IDRISI Taiga to MapInfo 10
Raster till vektor i ArcGIS 10
Rasterdata
Raster calculator
Redigera i wikin
Referenskarta
Rektifiera i Google Earth 6
Rektifiera
Rektifiera i ArcGIS 10
Roda kartan
RT38
RT90
Rumslig kvantifiering

Saccess
Satellitnavigering
Scale with ArcGIS 10
Select i ArcGIS 10
Select i MapInfo
SGU
SHP
Siktrelaterade analyser i ArcGIS 10
Skala
Skalstock i ArcGIS 10
Skapa en buffer i ArcGIS 10
Skapa en buffer i MapInfo 10
Skapa vektordata i Google Earth 6
Skapa vektordata i MapInfo 10
Skapa tredimensionella kartor i ArcScene 10
Skapa tredimensionell höjdmodell i 3DEM
Skapa vektordata i ArcGIS 10
Svenska statens kartor genom tiderna
Sweref99
Symbolkarta

TAB
Tabell
Table of Contents i ArcGIS 10
Teckenförklaring i ArcGIS 10
Teckenförklaring i MapInfo 10
Teckenförklaring
Tematisk karta i ArcGIS 10
Tematisk karta
Terrangkartan
Terrängskuggning med ArcGIS 10
Text på kartan
Text till kolumner med Excel
TFW
TIFF
Tips ArcGIS 10
Tips Google Earth 6
Tips MapInfo 10
Tips Idrisi Taiga
Tool Not Licensed i ArcGIS 10
Topografiska kartan
Topografisk karta
Triangulering
Tyvekkartor

Utforska kartlager i ArcGIS

Vector from IDRISI Taiga to ArcGIS 10
Vector from MapInfo 10 to IDRISI Taiga
Vector to raster with IDRISI Taiga
Vectorisation with MapInfo 10
Vektor till raster i ArcGIS 10
Vektordata
Vektor till raster i IDRISI Taiga
Verktygsfalt
Visualisering av höjddata genom tiderna
Visuell hierarki
Vägdata
Vägkartan

Web GIB2
Web resources for An Introduction to Geographical information systems
WGS84
WMS

XML
X och Y koordinater till punkter i MapInfo

Överlagringsanalys
Översiktskartan

exportera_attributdata_till_excel_fran_arcgis_10

Exportera attributdata till Excel från ArcGIS 10

ArcGIS erbjuder mängder av möjligheter för att analysera och visualisera den attributdata som är kopplat till ett kartlager. I vissa fall kan det dock vara enklare att analysera eller presentera denna statistik i exempelvis Excel. Det går att exportera attributdatabasen i ArcMap till ett dbf format som kan läsas av Excel.

Det är även möjligt att exportera attributdata för endast vissa objekt i ett lager. Markera önskade objekt, förslagsvis genom verktygen Select By Attributes eller Select By Location (se select_i_arcgis_10). Om all attributdata från ett lager ska exporteras, försäkra dig om att inga objekt är markerade genom att klicka på Clear Selected Features i verktygsfältet Tools.

Högerklicka på önskat lager i Table Of Contents och välj Open Attribute Table. Klicka sedan på Table Options i vänstra hörnet och välj Export. I rutan som kommer upp, välj:

Export Välj All Records om all attributdata ska exporteras, och Selected Records för endast valda objekt.

Use the same coordinate system as Val gällande gällande koordinatsystem ska vara gråmarkerat och kan ignoreras.

Output Table Klicka på ikonen med en katalog längst till höger. I rutan som kommer upp; navigera till den katalog där filen ska sparas, och skriv in ett namn för filen. Klicka sedan i listan vid Save as type:, och välj 'dBASE Table'. Klicka på Save, följt av OK.

En ruta kommer upp där programmet frågar om du vill lägga till den nya tabellen i ArcMap. Här kan du välja No.

Öppna sedan programmet Excel, och välj

File > Open

Gå till den katalog där du sparade din dbf fil. I listan näst längst ner till höger i rutan som kommer upp; försäkra dig om att All Files är markerat för att vissa alla filformat. (Det ska inte stå All Excel Files vilket är standard). Markera den nya dbf filen och välj Open.

I tabellen som kommer upp visas nu den exporterade attributdatan. Notera dock att den första kolumnen FID i attributdata inte följer med. Denna kolumn har ett avvikande format som visar Object ID. Om du vill exportera även denna kolumn; skapa en ny kolumn med hjälp av Field Calculator.

Visas inte värdena i Excel, utan endast följande tecken #? Detta beror på att kolumnen är för smal. För muspekaren till kolumnens gräns överst så att muspekaren blir en pil i två riktningar horisontalt (se bild till höger) och dubbelklicka. Kolumnen anpassar sig då automatiskt till värdenas bredd.

För tips gällande hur du kan koppla data i en tabell (exempelvis från Excel) till geografiska objekt i ett lager i ArcGIS 10, klicka på länken nedan.

exportera_attributdata_till_excel_fran_arcgis_10.txt · Senast uppdaterad: 2016/04/12 10:22 (extern redigering)