Användarverktyg

Webbverktyg


Sidmeny

Start
Huvudsidor
Kategorier
Geodata


Vad vill du veta mer om?

About Gisela
Adress till koordinat
Analys
API
ArcCatalog
ArcGIS
ArcScene
ArcToolbox i ArcGIS 10
Attributdata
Attributdata i ArcGIS 10
Attributdata i MapInfo
Att projicera data utan koordinatsystem i ArcGIS 10

Bebyggelsedata
Befolkningsdata
Befolkningsprognos
Blå kartan
Buffer

Calculate Geometry i ArcGIS 10
Centroid
Clip i ArcGIS 10
Color GIB2
Connect folder

Datafångst
Diagram
Digitala kartbiblioteket
Distance (Spatial Analyst Tools) i ArcGIS 10
DXF
Dynamisk konisk projektion

Editera i ArcGIS 10
Editera i MapInfo
Ekonomiska kartan
Exportera attributdata till Excel från ArcGIS 10
Export Data i ArcGIS 10

Fastighetskartan
Field Calculator i ArcGIS 10
Film
Fjällkartan
Fjärranalys
Flödeskarta
Fuzzy GIB2
Färgval
Föreläsningar

Generalstabskartan
Geodata
Geodatabas
Geoforum
Geographical data, datakällor
Geometric generalisation with IDRISI Taiga
Geometrisk generalisering i IDRISI Taiga
Geometrisk generalisering
Geometrisk generalisering i ArcGIS 10
Georeferencing with IDRISI Taiga
GET
GIS
GIS filformat
GIS projekt
Google Earth Engine
Google Earth
Google Maps
Google SketchUp
Google Fusion Tables
GPS
Gradnät med ArcGIS 10
GRID
Gröna kartan
GSD
Gula kartan

Handledning Kopiering och överföring av filer
Hantera projektion och koordinatsystem i ArcGIS 10
Häradskarta
HistoryPin
Huvudsidor
Hydrologiska analyser i ArcGIS 10
Höjddata

Idrisi
Importera GRID till ArcGIS 10
Interpolering
Isaritmkarta

Join by Spatial Location i ArcGIS 10
Join from a table med ArcGIS 10
JPEG

Kanteffekter
Karta
Kartbladssystem 2007
Kartering
Kartogram
Kartprojektion
Kategorier
KG2204 3
KG2204 4
Klippa i MapInfo
KML med ArcGIS 10
KML med Google Earth 6
KML och KMZ
KML GIB2
Kom igang med ArcGIS
Kontakt
Konvertera mellan olika typer av geometriska vektorformat
Konvertera vektorfiler till tab MapInfoformat
Konvertera X och Y koordinater till linjer i vektorformat
Koordinatsystem
Koordinat till punkt med ArcGIS 10
Koropletkarta

Lab1 GIB1 HT12
Lab Point to Polygon and Point to Raster
Lantmäteriets kartor
LAS
Layout View i ArcGIS 10
Lidar
Lutningsrelaterade analyser i ArcGIS 10
Lägg till attributdata
Lägg till data i ArcGIS 10
Lästips

MapBasic
MapInfo Professional
Markdata
MBX
Metadata
MIF MID
ModelBuilder och egen Toolbox i ArcGIS 10

NASA WorldWind
Nätverksanalys
Network dataset
Norrpil
Norrpil i ArcGIS 10 0
Norrpil i MapInfo 10

Om Gisela
Ordlista

Positionering
Presentation
Prickkarta
Projicera data
Python

QGIS
Quiz

Raster from IDRISI Taiga to MapInfo 10
Raster till vektor i ArcGIS 10
Rasterdata
Raster calculator
Redigera i wikin
Referenskarta
Rektifiera i Google Earth 6
Rektifiera
Rektifiera i ArcGIS 10
Roda kartan
RT38
RT90
Rumslig kvantifiering

Saccess
Satellitnavigering
Scale with ArcGIS 10
Select i ArcGIS 10
Select i MapInfo
SGU
SHP
Siktrelaterade analyser i ArcGIS 10
Skala
Skalstock i ArcGIS 10
Skapa en buffer i ArcGIS 10
Skapa en buffer i MapInfo 10
Skapa vektordata i Google Earth 6
Skapa vektordata i MapInfo 10
Skapa tredimensionella kartor i ArcScene 10
Skapa tredimensionell höjdmodell i 3DEM
Skapa vektordata i ArcGIS 10
Svenska statens kartor genom tiderna
Sweref99
Symbolkarta

TAB
Tabell
Table of Contents i ArcGIS 10
Teckenförklaring i ArcGIS 10
Teckenförklaring i MapInfo 10
Teckenförklaring
Tematisk karta i ArcGIS 10
Tematisk karta
Terrangkartan
Terrängskuggning med ArcGIS 10
Text på kartan
Text till kolumner med Excel
TFW
TIFF
Tips ArcGIS 10
Tips Google Earth 6
Tips MapInfo 10
Tips Idrisi Taiga
Tool Not Licensed i ArcGIS 10
Topografiska kartan
Topografisk karta
Triangulering
Tyvekkartor

Utforska kartlager i ArcGIS

Vector from IDRISI Taiga to ArcGIS 10
Vector from MapInfo 10 to IDRISI Taiga
Vector to raster with IDRISI Taiga
Vectorisation with MapInfo 10
Vektor till raster i ArcGIS 10
Vektordata
Vektor till raster i IDRISI Taiga
Verktygsfalt
Visualisering av höjddata genom tiderna
Visuell hierarki
Vägdata
Vägkartan

Web GIB2
Web resources for An Introduction to Geographical information systems
WGS84
WMS

XML
X och Y koordinater till punkter i MapInfo

Överlagringsanalys
Översiktskartan

editera_i_arcgis_10

Editera i ArcGIS 10

Via Editor erbjuds möjligheten att redigera och skapa nya geografiska objekt i vektorlager i ArcGIS. Öppna verkstygsfältet Editor genom att klicka på

:Customize » Toolbars » Editor

Det går även att klicka på genvägen i Standard menyn längst upp i fönstret.

För att gå till editeringsläge, klicka på

Editor > Start Editing

Om du har fler än ett kartlager öppet i ArcMap kommer en ruta upp där programmet ber dig specificera vilket av dessa som ska editeras. Markera önskat kartlager och välj OK. I det exempel som visas nedan i bild markerades ett lager med vägar (vagar).

Här kan även en varningsruta komma upp om de lager du har öppna i ArcMap inte har samma koordinatsystem. Detta kan vara av varierande betydelse beroende på vad du ska göra, men konsekvens gällande koordinatsystem rekommenderas. Om du exempelvis ska rita geografiska objekt utifrån ett annat lager är det mycket viktigt att den filens koordinatsystem överenstämmer med den shapefil du editerar i. Om dessa inte överensstämmer bör filen projiceras om.

Då du startat editeringsläge kommer en ruta upp till höger i fönstret med rubriken Create Features. överst i denna visas de lager som kan editeras. Notera för exemplet i bilden under där lagret vagar markerades, att även ett punktlager med järnvägsstationer kommer upp i denna ruta. Dock visas inte övriga kartlager. Detta beror på att vagar och jarnvagstation är sparade i samma katalog.

Klicka på det lager du vill editera i Create Features rutan, notera att verktyg kommer upp i rutan Construction Tools under. I bildexemplet ovan har ett linjelager markerats, därmed visas verktyg för att rita in nya linjeobjekt. Klicka på önskat verktyg, sen är det bara att rita in nya objekt i kartbilden. Glöm inte att spara regelbundet under editering via

Editor > Save Edits

Det går också att editera befintliga objekt i editeringsläge.

I verktygsfältet Editor erbjuds ett antal funktioner av vilka några beskrivs i bilden nedan.

Under menyn Editor längst till vänster finns ytterligare funktioner, exempelvis:

Merge
Genom att markera två eller flera objekt (med hjälp av Shift tangenten) och välja Merge kan dessa göras till ett objekt. Programmet frågar då vilkets av de ursprungliga objektens attributdata som ska gälla för det nya objektet. Välj vilken attributdata som ska överföras, klicka sedan på OK.

Buffer
Här finns även ett bufferverktyg för att lägga buffer på enskilda objekt. Markera önskat objekt, välj Buffer och välj bufferns avstånd i rutan som kommer upp.

Clip
Användbart då två polygoner överlappar varandra och det inte är önskvärt. Som exempel; en polygon som visar skog följer inte kustlinjen och överlappar vattenytan: Markera polygonen med vattenyta. Välj sedan Clip. I rutan som kommer upp, välj Discard the area that intersects. (Även här kan det markerade objektet ges en buffer). Klicka sedan på OK. Skogen har nu antagit kustlinjens form.

Du kan också enkelt radera enstaka objekt; markera det (med Editors markeringsverktyg), högerklicka sedan och välj Delete.

Då du slutfört dina editeringar, stoppa editeringssessionen via

Editor > Stop Editing

Se till att spara dina editeringar i rutan som kommer upp.

För mer information om samtliga verktyg i Editor, se ESRI:s Editing Tutorial.

Ett vanligt problem vid editeringsläge är då ny vektordata skapats och lagts till i ArcMap. Det nya lagret visas då inte i Create Features rutan, trots att det valts för editering. Överst till vänster i Create Features rutan finns två ikoner, klicka på Organize Templates . I rutan som kommer upp, klicka på New Template och se till att bocka för den nya vektorfilen ((istället). Välj sedan Finish och Close.

Vid editeringar i ArcMap är programmet automatiskt inställt på en funktion kallad Snapping. Detta innebär att muspekaren hoppar till kantpositionerna på befintliga objekt i övriga lager då man skapar nya objekt samt gör andra editeringar. Detta är ofta praktiskt för att undvika överlappningar. Snapping är dock inte alltid önskvärt, eftersom det försämrar precisionen. Du kan stänga av Snapping funktionen genom att klicka på

Editor > Snapping > Snapping Toolbar

I den lilla rutan som kommer upp, välj Snapping och bocka av Use Snapping.

editera_i_arcgis_10.txt · Senast uppdaterad: 2019/10/30 13:20 (extern redigering)