Användarverktyg

Webbverktyg


Sidmeny

Start
Huvudsidor
Kategorier
Geodata


Vad vill du veta mer om?

About Gisela
Adress till koordinat
Analys
API
ArcCatalog
ArcGIS
ArcScene
ArcToolbox i ArcGIS 10
Attributdata
Attributdata i ArcGIS 10
Attributdata i MapInfo
Att projicera data utan koordinatsystem i ArcGIS 10

Bebyggelsedata
Befolkningsdata
Befolkningsprognos
Blå kartan
Buffer

Calculate Geometry i ArcGIS 10
Centroid
Clip i ArcGIS 10
Color GIB2
Connect folder

Datafångst
Diagram
Digitala kartbiblioteket
Distance (Spatial Analyst Tools) i ArcGIS 10
DXF
Dynamisk konisk projektion

Editera i ArcGIS 10
Editera i MapInfo
Ekonomiska kartan
Exportera attributdata till Excel från ArcGIS 10
Export Data i ArcGIS 10

Fastighetskartan
Field Calculator i ArcGIS 10
Film
Fjällkartan
Fjärranalys
Flödeskarta
Fuzzy GIB2
Färgval
Föreläsningar

Generalstabskartan
Geodata
Geodatabas
Geoforum
Geographical data, datakällor
Geometric generalisation with IDRISI Taiga
Geometrisk generalisering i IDRISI Taiga
Geometrisk generalisering
Geometrisk generalisering i ArcGIS 10
Georeferencing with IDRISI Taiga
GET
GIS
GIS filformat
GIS projekt
Google Earth Engine
Google Earth
Google Maps
Google SketchUp
Google Fusion Tables
GPS
Gradnät med ArcGIS 10
GRID
Gröna kartan
GSD
Gula kartan

Handledning Kopiering och överföring av filer
Hantera projektion och koordinatsystem i ArcGIS 10
Häradskarta
HistoryPin
Huvudsidor
Hydrologiska analyser i ArcGIS 10
Höjddata

Idrisi
Importera GRID till ArcGIS 10
Interpolering
Isaritmkarta

Join by Spatial Location i ArcGIS 10
Join from a table med ArcGIS 10
JPEG

Kanteffekter
Karta
Kartbladssystem 2007
Kartering
Kartogram
Kartprojektion
Kategorier
KG2204 3
KG2204 4
Klippa i MapInfo
KML med ArcGIS 10
KML med Google Earth 6
KML och KMZ
KML GIB2
Kom igang med ArcGIS
Kontakt
Konvertera mellan olika typer av geometriska vektorformat
Konvertera vektorfiler till tab MapInfoformat
Konvertera X och Y koordinater till linjer i vektorformat
Koordinatsystem
Koordinat till punkt med ArcGIS 10
Koropletkarta

Lab1 GIB1 HT12
Lab Point to Polygon and Point to Raster
Lantmäteriets kartor
LAS
Layout View i ArcGIS 10
Lidar
Lutningsrelaterade analyser i ArcGIS 10
Lägg till attributdata
Lägg till data i ArcGIS 10
Lästips

MapBasic
MapInfo Professional
Markdata
MBX
Metadata
MIF MID
ModelBuilder och egen Toolbox i ArcGIS 10

NASA WorldWind
Nätverksanalys
Network dataset
Norrpil
Norrpil i ArcGIS 10 0
Norrpil i MapInfo 10

Om Gisela
Ordlista

Positionering
Presentation
Prickkarta
Projicera data
Python

QGIS
Quiz

Raster from IDRISI Taiga to MapInfo 10
Raster till vektor i ArcGIS 10
Rasterdata
Raster calculator
Redigera i wikin
Referenskarta
Rektifiera i Google Earth 6
Rektifiera
Rektifiera i ArcGIS 10
Roda kartan
RT38
RT90
Rumslig kvantifiering

Saccess
Satellitnavigering
Scale with ArcGIS 10
Select i ArcGIS 10
Select i MapInfo
SGU
SHP
Siktrelaterade analyser i ArcGIS 10
Skala
Skalstock i ArcGIS 10
Skapa en buffer i ArcGIS 10
Skapa en buffer i MapInfo 10
Skapa vektordata i Google Earth 6
Skapa vektordata i MapInfo 10
Skapa tredimensionella kartor i ArcScene 10
Skapa tredimensionell höjdmodell i 3DEM
Skapa vektordata i ArcGIS 10
Svenska statens kartor genom tiderna
Sweref99
Symbolkarta

TAB
Tabell
Table of Contents i ArcGIS 10
Teckenförklaring i ArcGIS 10
Teckenförklaring i MapInfo 10
Teckenförklaring
Tematisk karta i ArcGIS 10
Tematisk karta
Terrangkartan
Terrängskuggning med ArcGIS 10
Text på kartan
Text till kolumner med Excel
TFW
TIFF
Tips ArcGIS 10
Tips Google Earth 6
Tips MapInfo 10
Tips Idrisi Taiga
Tool Not Licensed i ArcGIS 10
Topografiska kartan
Topografisk karta
Triangulering
Tyvekkartor

Utforska kartlager i ArcGIS

Vector from IDRISI Taiga to ArcGIS 10
Vector from MapInfo 10 to IDRISI Taiga
Vector to raster with IDRISI Taiga
Vectorisation with MapInfo 10
Vektor till raster i ArcGIS 10
Vektordata
Vektor till raster i IDRISI Taiga
Verktygsfalt
Visualisering av höjddata genom tiderna
Visuell hierarki
Vägdata
Vägkartan

Web GIB2
Web resources for An Introduction to Geographical information systems
WGS84
WMS

XML
X och Y koordinater till punkter i MapInfo

Överlagringsanalys
Översiktskartan

distance_spatial_analyst_tools_i_arcgis_10

Distance (Spatial Analyst Tools) i ArcGIS 10

Distance är benämningen på en samling verktyg i ArcToolbox som används för att analysera företeelser kopplade till avstånd i rasterformat. Verktygen går att hitta i samlingen:

ArcToolbox » Spatial Analyst Tools » Distance

Listan med de verktyg som ingår kan läsas nedan, följt av mer ingående beskrivning av ett urval av verktygen.

 • Corridor
 • Cost Allocation
 • Cost Back Link
 • Cost Distance
 • Cost Path
 • Euclidean Allocation
 • Euclidean Direction
 • Euclidean Distance
 • Path Distance
 • Path Distance Allocation
 • Path Distance Back Link
Euclidean Distance

Verktyget räknar fram ett rasterlager som anger hur långt det är fågelvägen från varje pixel till det närmaste objektet ((eller icketomma pixeln). Detta verktyg kan användas för samma ändamål i rasterdata som buffrar kan användas för vektordata.

Figuren nedan visar ett exempel där avståndet till närmaste byggnad räknats fram.

Mer information om Euclidean Distance på ArcGIS Resource Center

Euclidean Allocation

Verktyget bygger liksom Euclidean Distance på fågelvägen men anger istället för avstånd den punkt eller det objekt som ligger närmast varje pixel i rastret som skapas.

Figuren nedan visar ett exempel där olika ytor framträder för de områden som ligger närmast samma byggnad. Byggnaderna behöver en igenkänningssiffra ((heltal) för att verktyget skall kunna användas. Kolumnen med igenkänningssiffror är det som i verktyget kallas Source field.

Mer information om Euclidean Allocation på ArcGIS Resource Center

Cost Distance

Verktyget bygger på samma princip som Euclidean Distance, men istället för fågelvägen mäts ”kostnaden” att ta sig från en pixel till närmaste objekt. För detta krävs ett så kallat kostnadsraster som anger hur mycket varje längdenhet kostar. Om kostnadsrastret skulle ha ett konstant värde 1 så skulle resultatet bli fågelvägen.

I exemplet nedan så får vatten, åker och industriområden värdet NoData då vi utesluter möjligheten att gå på de områdena. Öppen mark och bebyggelseområden ges värdet 1 och skog 5. Detta utifrån antagandet att det tar fem gånger längre tid att gå igenom skog än över öppen mark. Kartan nedan visar kostnadsrastret.

Rasterfilers värde klassas om med verktyget:

:ArcToolbox » Spatial Analyst Tools » Reclass » Reclassify

Figuren nedan visar resultatet från byggnaderna och kostnadsrastret. Avstånd mäts nu i tid gånger hur lång tid det skulle gå att gå en sträcka i öppen mark.

Cost distance är ett vanligt verktyg för att beräkna tid det tar att åka längs vägar.

Mer information om Cost Distance på ArcGIS Resource Center

Cost Allocation

Analysverktyget Cost Allocation använder liksom Cost Distance ett kostnadsraster. Men istället för att räkna ut avståndet så anges vilket objekt som kostar minst att ta sig till. Figuren nedan visar exempelvis områdena som hör till respektive byggnad om man utfår ifrån samma kostnadsraster som ovan.

Mer information om Cost Allocation på ArcGIS Resource Center

distance_spatial_analyst_tools_i_arcgis_10.txt · Senast uppdaterad: 2016/04/12 10:07 (extern redigering)