Användarverktyg

Webbverktyg


Sidmeny

Start
Huvudsidor
Kategorier
Geodata


Vad vill du veta mer om?

About Gisela
Adress till koordinat
Analys
API
ArcCatalog
ArcGIS
ArcScene
ArcToolbox i ArcGIS 10
Attributdata
Attributdata i ArcGIS 10
Attributdata i MapInfo
Att projicera data utan koordinatsystem i ArcGIS 10

Bebyggelsedata
Befolkningsdata
Befolkningsprognos
Blå kartan
Buffer

Calculate Geometry i ArcGIS 10
Centroid
Clip i ArcGIS 10
Color GIB2
Connect folder

Datafångst
Diagram
Digitala kartbiblioteket
Distance (Spatial Analyst Tools) i ArcGIS 10
DXF
Dynamisk konisk projektion

Editera i ArcGIS 10
Editera i MapInfo
Ekonomiska kartan
Exportera attributdata till Excel från ArcGIS 10
Export Data i ArcGIS 10

Fastighetskartan
Field Calculator i ArcGIS 10
Film
Fjällkartan
Fjärranalys
Flödeskarta
Fuzzy GIB2
Färgval
Föreläsningar

Generalstabskartan
Geodata
Geodatabas
Geoforum
Geographical data, datakällor
Geometric generalisation with IDRISI Taiga
Geometrisk generalisering i IDRISI Taiga
Geometrisk generalisering
Geometrisk generalisering i ArcGIS 10
Georeferencing with IDRISI Taiga
GET
GIS
GIS filformat
GIS projekt
Google Earth Engine
Google Earth
Google Maps
Google SketchUp
Google Fusion Tables
GPS
Gradnät med ArcGIS 10
GRID
Gröna kartan
GSD
Gula kartan

Handledning Kopiering och överföring av filer
Hantera projektion och koordinatsystem i ArcGIS 10
Häradskarta
HistoryPin
Huvudsidor
Hydrologiska analyser i ArcGIS 10
Höjddata

Idrisi
Importera GRID till ArcGIS 10
Interpolering
Isaritmkarta

Join by Spatial Location i ArcGIS 10
Join from a table med ArcGIS 10
JPEG

Kanteffekter
Karta
Kartbladssystem 2007
Kartering
Kartogram
Kartprojektion
Kategorier
KG2204 3
KG2204 4
Klippa i MapInfo
KML med ArcGIS 10
KML med Google Earth 6
KML och KMZ
KML GIB2
Kom igang med ArcGIS
Kontakt
Konvertera mellan olika typer av geometriska vektorformat
Konvertera vektorfiler till tab MapInfoformat
Konvertera X och Y koordinater till linjer i vektorformat
Koordinatsystem
Koordinat till punkt med ArcGIS 10
Koropletkarta

Lab1 GIB1 HT12
Lab Point to Polygon and Point to Raster
Lantmäteriets kartor
LAS
Layout View i ArcGIS 10
Lidar
Lutningsrelaterade analyser i ArcGIS 10
Lägg till attributdata
Lägg till data i ArcGIS 10
Lästips

MapBasic
MapInfo Professional
Markdata
MBX
Metadata
MIF MID
ModelBuilder och egen Toolbox i ArcGIS 10

NASA WorldWind
Nätverksanalys
Network dataset
Norrpil
Norrpil i ArcGIS 10 0
Norrpil i MapInfo 10

Om Gisela
Ordlista

Positionering
Presentation
Prickkarta
Projicera data
Python

QGIS
Quiz

Raster from IDRISI Taiga to MapInfo 10
Raster till vektor i ArcGIS 10
Rasterdata
Raster calculator
Redigera i wikin
Referenskarta
Rektifiera i Google Earth 6
Rektifiera
Rektifiera i ArcGIS 10
Roda kartan
RT38
RT90
Rumslig kvantifiering

Saccess
Satellitnavigering
Scale with ArcGIS 10
Select i ArcGIS 10
Select i MapInfo
SGU
SHP
Siktrelaterade analyser i ArcGIS 10
Skala
Skalstock i ArcGIS 10
Skapa en buffer i ArcGIS 10
Skapa en buffer i MapInfo 10
Skapa vektordata i Google Earth 6
Skapa vektordata i MapInfo 10
Skapa tredimensionella kartor i ArcScene 10
Skapa tredimensionell höjdmodell i 3DEM
Skapa vektordata i ArcGIS 10
Svenska statens kartor genom tiderna
Sweref99
Symbolkarta

TAB
Tabell
Table of Contents i ArcGIS 10
Teckenförklaring i ArcGIS 10
Teckenförklaring i MapInfo 10
Teckenförklaring
Tematisk karta i ArcGIS 10
Tematisk karta
Terrangkartan
Terrängskuggning med ArcGIS 10
Text på kartan
Text till kolumner med Excel
TFW
TIFF
Tips ArcGIS 10
Tips Google Earth 6
Tips MapInfo 10
Tips Idrisi Taiga
Tool Not Licensed i ArcGIS 10
Topografiska kartan
Topografisk karta
Triangulering
Tyvekkartor

Utforska kartlager i ArcGIS

Vector from IDRISI Taiga to ArcGIS 10
Vector from MapInfo 10 to IDRISI Taiga
Vector to raster with IDRISI Taiga
Vectorisation with MapInfo 10
Vektor till raster i ArcGIS 10
Vektordata
Vektor till raster i IDRISI Taiga
Verktygsfalt
Visualisering av höjddata genom tiderna
Visuell hierarki
Vägdata
Vägkartan

Web GIB2
Web resources for An Introduction to Geographical information systems
WGS84
WMS

XML
X och Y koordinater till punkter i MapInfo

Överlagringsanalys
Översiktskartan

datafangst

Datafångst

Data färdigt att öppna i GIS program

Mycket data finns redan i format som kan öppnas direkt i ett GIS program. En lista över webbplatser med kartor och geodata har skapats för att göra det enklare att hitta sådan data. Från de källor som är markerade med symbolen går det att ladda ner data till din dator.

Det går att lägga in lager med bakgrundskartor, satellitbilder och geodata i ArcGIS 10 från ArcGIS Online. Detta är en så kallad WMS tjänst där data ligger kvar på ArcGIS Online när den visas och används på din dator. Du hittar dessa lager genom att välja:

File > Add Data > Add Data From ArcGIS Online…

Data från en tryckt eller digital karta

Ett annat sätt att få tag i data är att utgå ifrån en papperskarta eller en icke georefererad digital karta ((en georefererad karta innehåller referenser till ett koordinatsystem). I listan med källor till kartor och geodata som nämns ovan anger symbolen källor till tryckta kartor.

Tillvägagångssättet är följande:

  • Kartan skannas ((om den inte redan är digital)
  • Den digitala bilden bearbetas så att färger framträder tydligt och komprimeras så långt det är möjligt utan att intressanta detaljer försvinner
  • Den digitala och bearbetade bilden öppnas i ett GIS program och rektifieras så att den får koordinater och placeras på rätt plats i förhållande till andra lager
  • Om man med GIS önskar analysera det som syns i kartbilden krävs att bilden klassificeras. Detta kan göras manuellt genom vektorisering där man ”ritar av” saker i kartan i form av punkter, linjer och polygoner.

Hur vektorisering går till i olika programvaror beskrivs via länkarna nedan:

Data genom kartering

Med kartering avses här metoder att konstruera data genom att klassifiera och positionera företeelser.

Data från tabell ((även registerdata)

Hur man kopplar samman data i form av en tabell till objekt i ett vektorlager beskrivs via följande länk:

I de fall det inte finns en vektorfil med objekt att koppla raderna i en tabell mot utan att det i tabellen istället finns en rumslig beskrivning ((såsom adresser eller koordinater) är det möjligt att omvandla tabellen till ett vektorlager med punkter med innehållet i tabellen som attributdata.

Om man har en tabell där en av kolumnerna består av adresser så finns det sätt att omvandla adresser till koordinater, något som beskrivs här.

Efter att det är gjort eller om tabellen redan hade kolumner med koordinater så kan man omvandla tabellen med koordinater till punkter i ett vektorlager enligt följande:

Data från fjärranalys

Fjärranalys går ut på att manuellt eller automatiskt klassificera sådant som framträder i satellitbilder och flygfotografier.

Skapa mer data från data

Interpolering handlar om att utifrån den data som redan är känd skapa ungefärlig data för övriga tider och/eller platser.

datafangst.txt · Senast uppdaterad: 2016/04/14 09:44 (extern redigering)