Användarverktyg

Webbverktyg


Sidmeny

Start
Huvudsidor
Kategorier
Geodata


Vad vill du veta mer om?

About Gisela
Adress till koordinat
Analys
API
ArcCatalog
ArcGIS
ArcScene
ArcToolbox i ArcGIS 10
Attributdata
Attributdata i ArcGIS 10
Attributdata i MapInfo
Att projicera data utan koordinatsystem i ArcGIS 10

Bebyggelsedata
Befolkningsdata
Befolkningsprognos
Blå kartan
Buffer

Calculate Geometry i ArcGIS 10
Centroid
Clip i ArcGIS 10
Color GIB2
Connect folder

Datafångst
Diagram
Digitala kartbiblioteket
Distance (Spatial Analyst Tools) i ArcGIS 10
DXF
Dynamisk konisk projektion

Editera i ArcGIS 10
Editera i MapInfo
Ekonomiska kartan
Exportera attributdata till Excel från ArcGIS 10
Export Data i ArcGIS 10

Fastighetskartan
Field Calculator i ArcGIS 10
Film
Fjällkartan
Fjärranalys
Flödeskarta
Fuzzy GIB2
Färgval
Föreläsningar

Generalstabskartan
Geodata
Geodatabas
Geoforum
Geographical data, datakällor
Geometric generalisation with IDRISI Taiga
Geometrisk generalisering i IDRISI Taiga
Geometrisk generalisering
Geometrisk generalisering i ArcGIS 10
Georeferencing with IDRISI Taiga
GET
GIS
GIS filformat
GIS projekt
Google Earth Engine
Google Earth
Google Maps
Google SketchUp
Google Fusion Tables
GPS
Gradnät med ArcGIS 10
GRID
Gröna kartan
GSD
Gula kartan

Handledning Kopiering och överföring av filer
Hantera projektion och koordinatsystem i ArcGIS 10
Häradskarta
HistoryPin
Huvudsidor
Hydrologiska analyser i ArcGIS 10
Höjddata

Idrisi
Importera GRID till ArcGIS 10
Interpolering
Isaritmkarta

Join by Spatial Location i ArcGIS 10
Join from a table med ArcGIS 10
JPEG

Kanteffekter
Karta
Kartbladssystem 2007
Kartering
Kartogram
Kartprojektion
Kategorier
KG2204 3
KG2204 4
Klippa i MapInfo
KML med ArcGIS 10
KML med Google Earth 6
KML och KMZ
KML GIB2
Kom igang med ArcGIS
Kontakt
Konvertera mellan olika typer av geometriska vektorformat
Konvertera vektorfiler till tab MapInfoformat
Konvertera X och Y koordinater till linjer i vektorformat
Koordinatsystem
Koordinat till punkt med ArcGIS 10
Koropletkarta

Lab1 GIB1 HT12
Lab Point to Polygon and Point to Raster
Lantmäteriets kartor
LAS
Layout View i ArcGIS 10
Lidar
Lutningsrelaterade analyser i ArcGIS 10
Lägg till attributdata
Lägg till data i ArcGIS 10
Lästips

MapBasic
MapInfo Professional
Markdata
MBX
Metadata
MIF MID
ModelBuilder och egen Toolbox i ArcGIS 10

NASA WorldWind
Nätverksanalys
Network dataset
Norrpil
Norrpil i ArcGIS 10 0
Norrpil i MapInfo 10

Om Gisela
Ordlista

Positionering
Presentation
Prickkarta
Projicera data
Python

QGIS
Quiz

Raster from IDRISI Taiga to MapInfo 10
Raster till vektor i ArcGIS 10
Rasterdata
Raster calculator
Redigera i wikin
Referenskarta
Rektifiera i Google Earth 6
Rektifiera
Rektifiera i ArcGIS 10
Roda kartan
RT38
RT90
Rumslig kvantifiering

Saccess
Satellitnavigering
Scale with ArcGIS 10
Select i ArcGIS 10
Select i MapInfo
SGU
SHP
Siktrelaterade analyser i ArcGIS 10
Skala
Skalstock i ArcGIS 10
Skapa en buffer i ArcGIS 10
Skapa en buffer i MapInfo 10
Skapa vektordata i Google Earth 6
Skapa vektordata i MapInfo 10
Skapa tredimensionella kartor i ArcScene 10
Skapa tredimensionell höjdmodell i 3DEM
Skapa vektordata i ArcGIS 10
Svenska statens kartor genom tiderna
Sweref99
Symbolkarta

TAB
Tabell
Table of Contents i ArcGIS 10
Teckenförklaring i ArcGIS 10
Teckenförklaring i MapInfo 10
Teckenförklaring
Tematisk karta i ArcGIS 10
Tematisk karta
Terrangkartan
Terrängskuggning med ArcGIS 10
Text på kartan
Text till kolumner med Excel
TFW
TIFF
Tips ArcGIS 10
Tips Google Earth 6
Tips MapInfo 10
Tips Idrisi Taiga
Tool Not Licensed i ArcGIS 10
Topografiska kartan
Topografisk karta
Triangulering
Tyvekkartor

Utforska kartlager i ArcGIS

Vector from IDRISI Taiga to ArcGIS 10
Vector from MapInfo 10 to IDRISI Taiga
Vector to raster with IDRISI Taiga
Vectorisation with MapInfo 10
Vektor till raster i ArcGIS 10
Vektordata
Vektor till raster i IDRISI Taiga
Verktygsfalt
Visualisering av höjddata genom tiderna
Visuell hierarki
Vägdata
Vägkartan

Web GIB2
Web resources for An Introduction to Geographical information systems
WGS84
WMS

XML
X och Y koordinater till punkter i MapInfo

Överlagringsanalys
Översiktskartan

clip_i_arcgis_10

Clip i ArcGIS 10

Det är vanligt att GIS data täcker ett större geografiskt område än vad som behandlas i ett GIS projekt. Det kan då vara lämpligt att ta bort den geografiska data som ligger utanför det relevanta området, särskilt då resultatet ska presenteras. Då kommer verktyget Clip till användning. ArcGIS har två Clip verktyg; ett för att klippa vektordata och ett för att klippa rasterdata.

Klippverktyget för vektordata

För att kunna använda klippverktyget för vektordata behövs ett polygonlager som täcker just det område som önskas. Nedan visas en karta med ett linjelager med vägnätet i Stockholms län. Ovanpå ligger en orange polygon vilken visar Stockholm kommuns utbredning. Med hjälp av denna polygon ska linjelagret klippas till att visa endast Stockholm kommuns vägnät.

Öppna ArcToolbox och välj

:Analysis Tool » Extract » Clip

I rutan som kommer upp väljer du

Input Features Det vektorlager som ska klippas. (Här vägnätet)

Clip Features Det vektorlager som används för att klippa. (Här Stockholms kommun)

Output Feature Class Namn och plats för den nya, klippta filen.

Klicka sedan på OK.

Nere i högra hörnet i ArcMap fönstret rullar nu texten Clip…Clip… vilken indikerar att programmet arbetar med verktyget. Slutligen dyker en ruta med Clip upp i hörnet, och den nya vektorfilen med endast Stockholm kommuns vägnät läggs automatiskt till överst i Table of Contents.

Klippverktyget för rasterdata

Klippverktyget för rasterdata fungerar på ett liknande sätt; rasterlagret klipps utifrån ett annat lagers utbredning. För att klippa raster är det dock möjligt att använda sig både av ett rasterlager såväl som ett vektorlager. Det går även att använda detta verktyg för att klippa ett raster rektangulärt utifrån önskade koordinater.

Öppna ArcToolbox och välj

Data Management Tools » Raster » Raster Processing » Clip

I rutan som kommer upp väljer du

Input Raster Det rasterlager som ska klippas.

Output Extent (optional) Det raster eller vektorlager som används för att klippa. Notera att detta är valfritt.

Rectangle Här under visas koordinaterna raster/vektorlagrets (Output Extent) kanter i respektive rikting. Här kan även koordinater skrivas in manuellt.

Use Input Features for Clipping Geometry (optional) Bocka i denna ruta om du klipper efter ett vektorlager och önskar att det klippta rasterlagret ska anta samma form som vektorn/vektorerna. ((Exempelvis om du klipper efter en polygon med formen av Stockholm kommun).

Output Raster Dataset Namn och plats för den nya klippta filen. Här kan du även välja filformat, exempelvis tif. Om ingen filändelse anges skapas en grid fil.

Då verktyget arbetat färdigt kommer en ruta med Clip upp i högra hörnet, och det nya rasterlagret läggs till i Table of Contents, ovanför det urprungliga rasterlagret.

Om ett stort antal filer ska klippas, kan tid och energi sparas genom att använda sig av ModelBuilder.

Klippa i MapInfo

clip_i_arcgis_10.txt · Senast uppdaterad: 2016/04/12 10:02 (extern redigering)