User Tools

Site Tools


befolkningsdata

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

befolkningsdata [2016/04/01 11:20]
ene created
befolkningsdata [2016/04/12 10:00]
ene
Line 1: Line 1:
 ====== Befolkningsdata ====== ====== Befolkningsdata ======
 +{{tag>​datakällor datafångst}}
  
 Uppgifter om hur många som bor i ett område, åldersstrukturen eller fördelningen mellan kvinnor och män är exempel på sådant som kan benämnas befolkningsdata. Uppgifter om hur många som bor i ett område, åldersstrukturen eller fördelningen mellan kvinnor och män är exempel på sådant som kan benämnas befolkningsdata.
befolkningsdata.txt · Last modified: 2016/04/12 10:00 (external edit)