User Tools

Site Tools


attributdata

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
attributdata [2016/04/01 10:17]
ene
attributdata [2016/04/12 09:56] (current)
ene
Line 1: Line 1:
 ====== Attributdata ====== ====== Attributdata ======
 +{{tag>​datakällor datastrukturer granska arcgis mapinfo datafångst}}
  
 I GIS program lagras information i antingen [[Attributdata|attributdata]] eller [[Rasterdata|rasterdata]]. Attributdata är lagrat i tabellform medan rasterdata är lagrat i pixlar där varje pixel har ett värde och pixeln representerar ytan den avbildar. ​ I GIS program lagras information i antingen [[Attributdata|attributdata]] eller [[Rasterdata|rasterdata]]. Attributdata är lagrat i tabellform medan rasterdata är lagrat i pixlar där varje pixel har ett värde och pixeln representerar ytan den avbildar. ​
attributdata.txt · Last modified: 2016/04/12 09:56 by ene