User Tools

Site Tools


attributdata

Attributdata

I GIS program lagras information i antingen attributdata eller rasterdata. Attributdata är lagrat i tabellform medan rasterdata är lagrat i pixlar där varje pixel har ett värde och pixeln representerar ytan den avbildar.

Attributdatans tabell kan tolkas som en samling över alla geografiska objekten och den tillhörande informationen. Varje rad innehåller således information om ett specifikt objekt. Oftast har raden ett unikt värde benämnt ID som sedan kompletteras med annan information.

Ett polygonlagers attributdata kan vara uppbyggt som följande: Polygonernas unika ID kompletterat med information om kommunkod, kommunnamn och area. Har man en annan tabell med eller utan geografiska objekt med gemensamma nämnare (exempelvis kommunkod) men med information om befolkning, arbetslöshet osv, kan man slå ihop dessa så att tabellerna kompletterar varandra i ett så kallat Join.

Attributdata kan även beräknas matematiskt. Till exempel kan en kolumn med information om befolkning divideras med en om area. På så sätt skapas enkelt en kolumn med information om befolkningstäthet!

Visualisering av Attributdata

Attributdata kan visualiseras genom att objekten får olika färg, form eller textetikett beroende av attributdata.

I ArcGIS 10 kan attributdata för ett lager visualiseras genom att högerklicka på lagret i Table of Contents och välj: Properties. Fliken Symbology möjliggör olika färger och former beroende av olika värden och fliken Labels möjliggör att attributdata skrivs ut i kartbilden i anslutning till objektet.

Mer detaljer för hur attributdata kan visualiseras nås via länkarna nedan:

Tematisk karta i ArcGIS 10


Läs mer om hur du kan arbeta med attributdata i ArcGIS

Attributdata i ArcGIS 10

Instruktioner för hur data i tabellform kan kopplas samman med geografisk data beskrivs via länkarna nedan:

Join from a table med ArcGIS 10

Det går att välja ut objekt från ett lager utifrån deras attributdata:

Select i ArcGIS 10


Läs mer om hur du kan arbeta med attributdata i MapInfo

Attributdata i MapInfo

Klicka på länken för att läsa mer om Selection i MapInfo

Selection i MapInfo

attributdata.txt · Last modified: 2019/11/13 12:55 by Stefan Ene