Användarverktyg

Webbverktyg


Sidmeny

Start
Huvudsidor
Kategorier
Geodata


Vad vill du veta mer om?

About Gisela
Adress till koordinat
Analys
API
ArcCatalog
ArcGIS
ArcScene
ArcToolbox i ArcGIS 10
Attributdata
Attributdata i ArcGIS 10
Attributdata i MapInfo
Att projicera data utan koordinatsystem i ArcGIS 10

Bebyggelsedata
Befolkningsdata
Befolkningsprognos
Blå kartan
Buffer

Calculate Geometry i ArcGIS 10
Centroid
Clip i ArcGIS 10
Color GIB2
Connect folder

Datafångst
Diagram
Digitala kartbiblioteket
Distance (Spatial Analyst Tools) i ArcGIS 10
DXF
Dynamisk konisk projektion

Editera i ArcGIS 10
Editera i MapInfo
Ekonomiska kartan
Exportera attributdata till Excel från ArcGIS 10
Export Data i ArcGIS 10

Fastighetskartan
Field Calculator i ArcGIS 10
Film
Fjällkartan
Fjärranalys
Flödeskarta
Fuzzy GIB2
Färgval
Föreläsningar

Generalstabskartan
Geodata
Geodatabas
Geoforum
Geographical data, datakällor
Geometric generalisation with IDRISI Taiga
Geometrisk generalisering i IDRISI Taiga
Geometrisk generalisering
Geometrisk generalisering i ArcGIS 10
Georeferencing with IDRISI Taiga
GET
GIS
GIS filformat
GIS projekt
Google Earth Engine
Google Earth
Google Maps
Google SketchUp
Google Fusion Tables
GPS
Gradnät med ArcGIS 10
GRID
Gröna kartan
GSD
Gula kartan

Handledning Kopiering och överföring av filer
Hantera projektion och koordinatsystem i ArcGIS 10
Häradskarta
HistoryPin
Huvudsidor
Hydrologiska analyser i ArcGIS 10
Höjddata

Idrisi
Importera GRID till ArcGIS 10
Interpolering
Isaritmkarta

Join by Spatial Location i ArcGIS 10
Join from a table med ArcGIS 10
JPEG

Kanteffekter
Karta
Kartbladssystem 2007
Kartering
Kartogram
Kartprojektion
Kategorier
KG2204 3
KG2204 4
Klippa i MapInfo
KML med ArcGIS 10
KML med Google Earth 6
KML och KMZ
KML GIB2
Kom igang med ArcGIS
Kontakt
Konvertera mellan olika typer av geometriska vektorformat
Konvertera vektorfiler till tab MapInfoformat
Konvertera X och Y koordinater till linjer i vektorformat
Koordinatsystem
Koordinat till punkt med ArcGIS 10
Koropletkarta

Lab1 GIB1 HT12
Lab Point to Polygon and Point to Raster
Lantmäteriets kartor
LAS
Layout View i ArcGIS 10
Lidar
Lutningsrelaterade analyser i ArcGIS 10
Lägg till attributdata
Lägg till data i ArcGIS 10
Lästips

MapBasic
MapInfo Professional
Markdata
MBX
Metadata
MIF MID
ModelBuilder och egen Toolbox i ArcGIS 10

NASA WorldWind
Nätverksanalys
Network dataset
Norrpil
Norrpil i ArcGIS 10 0
Norrpil i MapInfo 10

Om Gisela
Ordlista

Positionering
Presentation
Prickkarta
Projicera data
Python

QGIS
Quiz

Raster from IDRISI Taiga to MapInfo 10
Raster till vektor i ArcGIS 10
Rasterdata
Raster calculator
Redigera i wikin
Referenskarta
Rektifiera i Google Earth 6
Rektifiera
Rektifiera i ArcGIS 10
Roda kartan
RT38
RT90
Rumslig kvantifiering

Saccess
Satellitnavigering
Scale with ArcGIS 10
Select i ArcGIS 10
Select i MapInfo
SGU
SHP
Siktrelaterade analyser i ArcGIS 10
Skala
Skalstock i ArcGIS 10
Skapa en buffer i ArcGIS 10
Skapa en buffer i MapInfo 10
Skapa vektordata i Google Earth 6
Skapa vektordata i MapInfo 10
Skapa tredimensionella kartor i ArcScene 10
Skapa tredimensionell höjdmodell i 3DEM
Skapa vektordata i ArcGIS 10
Svenska statens kartor genom tiderna
Sweref99
Symbolkarta

TAB
Tabell
Table of Contents i ArcGIS 10
Teckenförklaring i ArcGIS 10
Teckenförklaring i MapInfo 10
Teckenförklaring
Tematisk karta i ArcGIS 10
Tematisk karta
Terrangkartan
Terrängskuggning med ArcGIS 10
Text på kartan
Text till kolumner med Excel
TFW
TIFF
Tips ArcGIS 10
Tips Google Earth 6
Tips MapInfo 10
Tips Idrisi Taiga
Tool Not Licensed i ArcGIS 10
Topografiska kartan
Topografisk karta
Triangulering
Tyvekkartor

Utforska kartlager i ArcGIS

Vector from IDRISI Taiga to ArcGIS 10
Vector from MapInfo 10 to IDRISI Taiga
Vector to raster with IDRISI Taiga
Vectorisation with MapInfo 10
Vektor till raster i ArcGIS 10
Vektordata
Vektor till raster i IDRISI Taiga
Verktygsfalt
Visualisering av höjddata genom tiderna
Visuell hierarki
Vägdata
Vägkartan

Web GIB2
Web resources for An Introduction to Geographical information systems
WGS84
WMS

XML
X och Y koordinater till punkter i MapInfo

Överlagringsanalys
Översiktskartan

att_projicera_data_utan_koordinatsystem_i_arcgis_10

Att projicera om data utan korrekt koordinatsystem i ArcGIS 10

Då en fil som saknar information om koordinatsystem läggs till i ArcGIS 10 visas följande felmeddelande:

:The following data sources you added are missing spatial reference information. This data can be drawn in ArcMap, but cannot be projected

Observera att detta meddelande inte alltid visas, beroende av vad som tidigare genomförts i programmet. Ofta märks detta problem ändå, då den nya filen brukar hamna ur bild. Du kan även kontrollera den nya filens koordinatsystem genom att högerklicka på filen i Table of Contents och gå till Properties > Source

För en vektorfil hittas denna information i rutan Data Source efter ((Projected) Coordinate System.

För rasterdata scrolla nedåt i fönstret Property till Spatial Reference.

Om information om den nya filens koordinatsystem helt saknas, krävs att den rektifieras. Om information om filens koordinatsystem däremot försvunnit ”på vägen” in i ArcMap, men om du har kännedom om vilket koordinatsystem som använts så kan detta lösas på enklare vis genom att använda verktyget Define Projection. ((Det finns ett antal olika anledningar till denna information förloras under filbehandling). Observera att detta inte gäller då en papperskarta med ett givet koordinatsystem har scannats. Även om papperskartan hade ett koordinatsystem saknar filen denna information och måste därav rektifieras.

Det kan även gå att lista ut vilket koordinatsystem som använts genom att högerklicka på filen i Table of Contents och välja Properties > Source > Extent

De koordinater som visas i fönstret kan härledas till det koordinatsystem filen har givits, men detta kräver en del kunskap om vilka koordinater de olika koordinatsystemen använder. Läs mer om koordinatsystem här.

Nedan presenteras ett exempel där en ny fil läggs till i ArcMap vilken saknar projektion, men vi vet med säkerhet att filen sedan tidigare haft RT90 2,5 gon V och dess koordinater.

Lägg till filen i ArcMap. Om felmeddelandet kommer upp, klicka OK. Klicka sedan på ikonen med en jordglob ((i Tools menyn)för att zooma ut bilden till en extent där alla filer i ArcMap visas. Förutsatt att ArcMap är inställt på att projicera data i Sweref 991 och att den nya filen innehåller kartinformation över Sverige, projiceras den nya filen med odefinierat koordinatsystem ungefär över västra Ryssland. Nedan visas ett exempel med vektorfiler vilka visar Sverige.

Eftersom vi i detta fall med säkerhet vet att filen egentligen har RT90 2,5 gon V, kan vi klargöra detta för ArcMap. Använd verktyget Define Projection i ArcToolbox

ArcToolbox > Data Management Tools > Projections and Transformations > Define Projection

I rutan som kommer upp väljer du

Input Dataset or Feature Class Här väljer du den fil som saknar koordinatsystem

Coordinate System Här väljs det koordinatsystem vi vet att filen har, i detta fall RT90 2,5 gon V, via

Select > Projected Coordinate Systems > National Grids > Sweden > RT90 25 GON V.prj

Genom att definiera koordinatsystem kan ArcMap nu läsa de koordinater som filen innehöll, och filen projiceras korrekt över Sverige. I detta givna exempel är dock ArcMap inställt på att projicera data enligt SWEREF99, Sveriges officiella koordinatsystem, och för vidare arbete bör filen projiceras om till samma koordinatsystem.

1 Kontrollera detta genom att högerklicka på Layers i Table of Contents > Properties > Coordinate System

att_projicera_data_utan_koordinatsystem_i_arcgis_10.txt · Senast uppdaterad: 2016/04/12 09:57 (extern redigering)