User Tools

Site Tools


analys

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
analys [2016/04/13 09:22]
ene
analys [2016/04/13 09:23] (current)
ene
Line 11: Line 11:
  
  
-Den viktigaste delen i ett GIS är de analyser som är möjliga att göra. Det finns en mycket stor mängd analyser som är möjliga att göra i ett geografiskt informationssystem. I de olika programvarorna finns förutom grundläggande analyser också vanligen "​paket"​ eller guider till specifika analyser. Dessa "​paket"​ består då vanligen av länkar av de enklare analyserna. Många metoder är framtagna för naturvetenskapliga analyser och tillämpningar inom exempelvis: fjärranalys,​ hydrologi, systemekologi m.m. där GIS varit ett viktigt verktyg en lång period. Nya metoder tas fram hela tiden och om det finns en efterfrågan så inkorporeras de i programvarorna. Här finns en lista med sidor om olika typer av GIS analyser och analysverktyg som beskrivs i {{tagpage>​analys|Gisela}} ​[[/​AllPages.aspx?​Cat=Analys|Gisela]], men många fler finns tillgängliga i programvarorna.+Den viktigaste delen i ett GIS är de analyser som är möjliga att göra. Det finns en mycket stor mängd analyser som är möjliga att göra i ett geografiskt informationssystem. I de olika programvarorna finns förutom grundläggande analyser också vanligen "​paket"​ eller guider till specifika analyser. Dessa "​paket"​ består då vanligen av länkar av de enklare analyserna. Många metoder är framtagna för naturvetenskapliga analyser och tillämpningar inom exempelvis: fjärranalys,​ hydrologi, systemekologi m.m. där GIS varit ett viktigt verktyg en lång period. Nya metoder tas fram hela tiden och om det finns en efterfrågan så inkorporeras de i programvarorna. Här finns en lista med sidor om olika typer av GIS analyser och analysverktyg som beskrivs i {{tagpage>​analys|Gisela}},​ men många fler finns tillgängliga i programvarorna.
  
 Olika analyser och analysverktyg kan användas beroende om det är fråga om [[Vektordata|vektordata]] eller [[Rasterdata|rasterdata]] som ska analyseras. Olika analyser och analysverktyg kan användas beroende om det är fråga om [[Vektordata|vektordata]] eller [[Rasterdata|rasterdata]] som ska analyseras.
Line 18: Line 18:
   * [[Bebyggelsedata]]   * [[Bebyggelsedata]]
   * [[Befolkningsdata]]   * [[Befolkningsdata]]
-  * [[Höjddata]]+  * [[Hojddata|Höjddata]]
   * [[Markdata]]   * [[Markdata]]
-  * [[Vägdata]]+  * [[Vagdata|Vägdata]]
  
 Några saker att tänka på vad gäller analyser är följande: Några saker att tänka på vad gäller analyser är följande:
Line 28: Line 28:
  
 När de lager som skall analyseras analyserats är det ofta önskvärt att sammanställa någon syntes av de olika lager som analyserna resulterat i. Följande sidor kan ge tips vad gäller detta: När de lager som skall analyseras analyserats är det ofta önskvärt att sammanställa någon syntes av de olika lager som analyserna resulterat i. Följande sidor kan ge tips vad gäller detta:
-  * [[Överlagringsanalys]]+  * [[overlagringsanalys|Överlagringsanalys]]
   * [[Rumslig kvantifiering|Rumslig kvantifiering]]   * [[Rumslig kvantifiering|Rumslig kvantifiering]]
  
analys.txt · Last modified: 2016/04/13 09:23 by ene